Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Wniosek RPO do NSA w sprawie kompetencji GIODO do oceny spraw apostatów

Adobe Stock
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sšdu Administracyjnego o rozstrzygnięcie wštpliwoœci, które pojawiły się w zwišzku z rozbieżnymi orzeczeniami sšdów administracyjnych w zakresie aktualizacji danych osobowych w księgach koœcielnych.

Zarówno do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jak i do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich od wielu lat wpływajš skargi dotyczšce uaktualnienia danych osobowych osób, które chcš wystšpić lub wystšpiły z koœcioła lub zwišzku wyznaniowego i domagajš się aktualizacji swoich danych w dokumentacji koœcielnej. Problem w znaczšcej większoœci dotyczy Koœcioła katolickiego, ale nie wyłšcznie.

Rzecznik przypomina, że ustawa o ochronie danych osobowych (uodo) wprowadziła wyjštek od zasady zakazu przetwarzania danych ujawniajšcych przekonania religijne i przynależnoœć wyznaniowš, jeżeli jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań koœciołów, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłšcznie członków tych organizacji albo instytucji albo osób utrzymujšcych z nimi stałe kontakty w zwišzku z ich działalnoœciš i zapewnione sš pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych. Ustawa zwolniła także koœcioły z obowišzku rejestracji zbiorów danych osób należšcych do koœcioła lub innego zwišzku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego. Jednoczeœnie w art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych wyłšczono szereg, chociaż nie wszystkie uprawnienia GIODO w odniesieniu do zbiorów danych osób należšcych do koœcioła.

- Fakt przynależnoœci do koœcioła lub zwišzku wyznaniowego podlega regulacji prawa koœcielnego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego, którego dotyczy. Nie jest to kwestia, która mogłaby podlegać ocenie instytucji państwowych - pisze RPO. W jego ocenie nie oznacza to jednak, że w stosunku do postępowań, w których stronš jest strona koœcielna, organ państwowy (GIODO) został pozbawiony możliwoœci zagwarantowanych w przepisach kpa i może uznać wyłšcznie dowody wystawione przez stronę koœcielnš. Taka sytuacja prowadziłaby do nierównoważnoœci stron postępowania.

RPO skierował do Naczelnego Sšdu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, zwišzanego ze sposobem ustalania przynależnoœci do koœcioła przez GIODO i dopuszczalnoœci uznania innych dowodów niż odpis aktu chrztu z właœciwš adnotacjš.

Sšd ma odpowiedzieć na dwa pytania:

1) Czy art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych  i art. 22 uodo w zw. z art. 7, 75 i 77 § 1 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza ograniczenie dowodów, jakie w prowadzonym postępowaniu powinien uwzględnić organ do spraw ochrony danych osobowych - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a w konsekwencji czy ustalajšc przynależnoœć osoby do Koœcioła Katolickiego dla potrzeb zastosowania przepisów uodo, GIODO musi opierać się wyłšcznie na akcie chrztu z właœciwš adnotacjš wskazujšcš na dopełnienie wewnętrznych procedur koœcielnych?

Czy ustalajšc przynależnoœć osoby do koœcioła lub zwišzku wyznaniowego dla potrzeb zastosowania art. 43 ust. 2 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 3 uodo organ powinien oprzeć się wyłšcznie na dowodach wynikajšcych z regulacji wewnętrznych danego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego także wówczas, gdy przedstawienie takiego dowodu z przyczyn niezależnych od strony jest niemożliwe?

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL