Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Interwencje GIODO w sprawie zabezpieczania danych osobowych przez uczelnie

Fotolia.com
GIODO informuje, że warszawska szkoła wyższa AlmaMer zabezpieczyła już dokumenty z danymi osobowymi studentów i pracowników. Z kolei po kontroli trzech uczelni w Katowicach GIODO składa zawiadomienia do prokuratury.

Powtórna kontrola GIODO przeprowadzona na poczštku paŸdziernika 2017 r. w warszawskiej szkole wyższej AlmaMer wykazała, że uczelnia - zgodnie z podjętym zobowišzaniem - zabezpieczyła akta osobowe studentów i pracowników.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zajšł się tš sprawš z urzędu w zwišzku z licznymi sygnałami dotyczšcymi niewłaœciwego zabezpieczenia danych osobowych przez tę szkołę, która w 2016 r. zakończyła działalnoœć dydaktycznš, choć formalnie nie została zamknięta, więc wcišż była administratorem danych. Po interwencji GIODO rektor zobowišzał się do podjęcia działań majšcych na celu właœciwe zabezpieczenie znajdujšcych się na terenie uczelni dokumentów zawierajšcych dane osobowe.

Kontrolerzy GIODO, którzy na poczštku paŸdziernika 2017 r. ponownie wizytowali placówkę, ustalili, że wszystkie dokumenty zawierajšce dane osobowe studentów i pracowników zostały wywiezione z budynku uczelni i umieszczone w miejscu przeznaczonym do przechowywania dokumentów. Obecnie dostęp do nich majš wyłšcznie osoby uprawnione – wyznaczeni pracownicy uczelni.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dokładniejszych informacji na temat swoich dokumentów mogš dzwonić pod nr telefonu 668-420-701.

Tymczasem kolejne kontrole GIODO przeprowadzone we wrzeœniu 2017 r. wykazały podobne przypadki niewłaœciwego zabezpieczenia danych osobowych studentów i pracowników przez trzy uczelnie w Katowicach: Wyższš Szkołę Mechatroniki w Katowicach, Wyższš Szkołę Bankowoœci i Finansów w Katowicach oraz Œlšskš Wyższš Szkołę Informatyczno – Medycznš.

GIODO kontrolował je w zwišzku z informacjš przekazanš przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sprawujšcego nadzór nad działalnoœciš uczelni niepublicznych. Placówki te zakończyły działalnoœć edukacyjnš, lecz zgodnie z wpisami w rejestrze uczelni niepublicznych i zwišzków uczelni niepublicznych posiadajš status uczelni działajšcych.

Kontrolerzy GIODO ustalili, że wskazane szkoły, opuszczajšc budynek, w którym prowadziły działalnoœć edukacyjnš, zostawiły w nim m.in. akta osobowe swoich studentów. Pozostawienie tych dokumentów bez nadzoru osób uprawnionych oznacza utratę kontroli nad zastosowanymi œrodkami majšcymi zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych. W efekcie może skutkować to tym, iż dostęp do nich będš miały osoby postronne.

W zwišzku z tym, że kontakt z władzami uczelni był niemożliwy, a naruszenie obowišzku zabezpieczenia danych stanowi przestępstwo okreœlone w art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez wskazane wyżej uczelnie.

Jednoczeœnie GIODO przypomina, że wszystkie osoby, które sš zaniepokojone zaistniałš sytuacjš, w pierwszej kolejnoœci powinny próbować skontaktować się z administratorem danych, czyli władzami uczelni, które wcišż odpowiadajš za zgodne z prawem przetwarzanie danych.

Natomiast osoby, które majš uzasadnione podejrzenie, że ich dane osobowe dostały się w ręce osób niepowołanych i wykorzystane niezgodnie z prawem, powinny zgłaszać się do organów œcigania.

ródło: GIODO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL