Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Ochrona danych osobowych - wytyczne Komisji Europejskiej ws. zmian

Fotolia.com
Komisja opublikowała wytyczne majšce ułatwić bezpoœrednie i sprawne stosowanie od 25 maja na całym terytorium UE nowych przepisów dotyczšcych ochrony danych. Komisja uruchomiła również nowe internetowe narzędzie przeznaczone dla MŒP.

Nowe przepisy zacznš obowišzywać za niewiele ponad 100 dni, w zwišzku z tym w wytycznych przedstawiono działania, jakie Komisja Europejska, krajowe organy ochrony danych i krajowe organy administracji wcišż jeszcze muszš podjšć, aby pomyœlnie zakończyć proces przygotowawczy.

Nowym rozporzšdzeniem ustanawia się zbiór jednolitych przepisów majšcych bezpoœrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, mimo to w pewnych kwestiach konieczne będš znaczšce dostosowania, takie jak nowelizacje istniejšcych aktów prawnych przez rzšdy państw UE czy też utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych przez organy ochrony danych. W wytycznych wyszczególniono główne innowacje w nowych przepisach i możliwoœci, jakie przepisy te otwierajš, podsumowano przeprowadzone już prace przygotowawcze, a także przedstawiono zadania, jakie Komisja Europejska, krajowe organy ochrony danych i krajowe organy administracji muszš jeszcze wykonać.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczšcy Komisji Europejskiej i komisarz do spraw jednolitego rynku cyfrowego, stwierdził: Naszš cyfrowš przyszłoœć można zbudować tylko na zaufaniu. Prywatnoœć każdego człowieka musi być chroniona. W dniu 25 maja zacznš obowišzywać ulepszone unijne przepisy w zakresie ochrony danych. Jest to ważny krok naprzód, a my podejmiemy wszelkie starania, by przyniósł on korzyœci wszystkim stronom.

Věra Jourová, komisarz do spraw sprawiedliwoœci, konsumentów i równouprawnienia płci, dodała: W dzisiejszym œwiecie od tego, jak postępujemy z danymi, zależy w dużym stopniu przyszłoœć naszej gospodarki i bezpieczeństwa osobistego. Potrzebujemy nowoczesnych przepisów, aby móc reagować na nowe zagrożenia, dlatego wzywamy rzšdy państw UE, organy krajowe i przedsiębiorstwa do wydajnego spożytkowania pozostałego czasu i wypełnienia zadań spoczywajšcych na nich w ramach przygotowań do tego ważnego dnia.

Komisja apeluje do rzšdów państw UE i organów ochrony danych o gotowoœć oraz udzielanie wsparcia

Od momentu przyjęcia w maju 2016 r. ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych Komisja aktywnie współpracuje z wszystkimi zainteresowanymi stronami – rzšdami, organami krajowymi, przedsiębiorcami, społeczeństwem obywatelskim – w celu przygotowania ich do stosowania nowych przepisów.

Przygotowania w poszczególnych państwach członkowskich postępujš w różnym tempie. Na obecnym etapie tylko dwa państwa przyjęły już stosowne przepisy krajowe. Państwa członkowskie powinny przyspieszyć przyjmowanie przepisów krajowych i zapewnić zgodnoœć tych œrodków z rozporzšdzeniem. Powinny one również zadbać o zaopatrzenie organów krajowych w niezbędne fundusze i zasoby ludzkie w celu zagwarantowania niezależnoœci i skutecznoœci działania tych jednostek.

Komisja przeznacza fundusze w wysokoœci 1,7 mln euro na potrzeby organów ochrony danych, ale również na szkolenia specjalistów w zakresie ochrony danych. Dodatkowo 2 mln euro udostępniono na wspieranie organów krajowych w działaniach ukierunkowanych na przedsiębiorstwa, w szczególnoœci MŒP.

Nowe internetowe narzędzie wspierajšce stosowanie przepisów w praktyce

Poziom wiedzy na temat korzyœci i możliwoœci, jakie niosš ze sobš nowe przepisy, jest bardzo zróżnicowany. Szczególna potrzeba uwrażliwienia na kwestie ochrony danych i wspierania wysiłków na rzecz zapewnienia zgodnoœci z przepisami istnieje w przypadku MŒP.

Komisja oddaje dziœ do użytku nowe, praktyczne internetowe narzędzie, aby pomóc obywatelom, przedsiębiorstwom, w szczególnoœci MŒP, i innym organizacjom w dostosowaniu się do nowych przepisów o ochronie danych i czerpaniu z nich korzyœci.

Komisja wniesie również swój wkład w wydarzenia organizowane w państwach członkowskich, aby pomóc zainteresowanym stronom w pracach przygotowawczych i dostarczyć obywatelom informacji na temat skutków omawianego rozporzšdzenia.

Wyszczególnienie głównych innowacji i nowych możliwoœci

Dzięki ogólnemu rozporzšdzeniu o ochronie danych możliwy będzie swobodny przepływ danych na całym jednolitym rynku cyfrowym. Będzie ono lepiej chronić prywatnoœć Europejczyków i przyczyni się do zwiększenia zaufania i bezpieczeństwa konsumentów, a jednoczeœnie stworzy nowe możliwoœci dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych.

W wytycznych wyszczególniono główne elementy nowych przepisów o ochronie danych:

- jednolity zbiór przepisów obowišzujšcy w całej Europie, gwarantujšcy przedsiębiorstwom pewnoœć prawa, a obywatelom jednakowy poziom ochrony danych w całej UE;

- jednakowe zasady stosowane do wszystkich przedsiębiorstw œwiadczšcych usługi na terenie UE, nawet jeżeli majš one siedzibę poza UE; wzmocnienie istniejšcych praw obywateli i przyznanie im nowych:

- wzmocniono prawo do informacji, prawo dostępu oraz prawo do bycia zapomnianym. Nowe prawo do przenoszenia danych umożliwia obywatelom przenoszenie danych z jednego przedsiębiorstwa do innego. Zapewni to przedsiębiorstwom nowe możliwoœci biznesowe;

- wzmocniona ochrona przed naruszeniami w dziedzinie danych: przedsiębiorstwo, którego chronione dane zostały naruszone, co naraziło osoby fizyczne na ryzyko, musi powiadomić o tym organ ochrony danych w cišgu 72 godzin;

- skuteczne przepisy i odstraszajšce grzywny: wszystkie organy ochrony danych będš miały uprawnienia do nakładania grzywien w wysokoœci do 20 mln euro lub, w przypadku przedsiębiorstw, w wysokoœci 4 proc. całkowitego rocznego œwiatowego obrotu.

Dalsze działania

W czasie pozostałym do 25 maja Komisja będzie nadal aktywnie wspierać państwa członkowskie, organy ochrony danych i przedsiębiorstwa w ich wysiłkach, aby zapewnić ich gotowoœć na rozpoczęcie obowišzywania znowelizowanego rozporzšdzenia. Poczšwszy od maja 2018 r. Komisja będzie monitorować stosowanie przez państwa członkowskie nowych przepisów, a w razie koniecznoœci podejmie odpowiednie działania. Rok po wejœciu w życie rozporzšdzenia (w 2019) Komisja zorganizuje spotkanie w celu zapoznania się z doœwiadczeniami w jego wdrażaniu i stosowaniu przez różne zainteresowane strony. Wnioski z tego spotkania zostanš uwzględnione w sprawozdaniu, jakie Komisja ma obowišzek sporzšdzić do maja 2020 r., dotyczšcym oceny i przeglšdu rozporzšdzenia.

Kontekst

W dniu 6 kwietnia 2016 r. państwa członkowskie UE uzgodniły przeprowadzenie zasadniczej reformy unijnych ram ochrony danych, poprzez przyjęcie pakietu przepisów w zakresie ochrony danych, w którego skład weszło ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych, zastępujšce przyjętš 20 lat wczeœniej dyrektywę. W dniu 25 maja 2018 r. nowe unijne przepisy o ochronie danych zacznš obowišzywać, w dwa lata od ich przyjęcia i wejœcia w życie.

W styczniu 2017 r. Komisja zaproponowała dostosowanie przepisów dotyczšcych łšcznoœci elektronicznej (w drodze rozporzšdzenia w sprawie prywatnoœci i łšcznoœci elektronicznej) do nowych œwiatowych standardów okreœlonych w ogólnym rozporzšdzeniu UE o ochronie danych. We wrzeœniu 2017 r. Komisja zaproponowała nowy zestaw przepisów regulujšcych swobodny przepływ danych nieosobowych w UE. Wraz z już istniejšcymi przepisami w zakresie danych osobowych, te nowe œrodki umożliwiš przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w obrębie Unii, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjnoœci europejskich przedsiębiorstw oraz modernizacji usług publicznych. Oba proponowane œrodki muszš jeszcze zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i państwa członkowskie.

ródło: ECK

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL