Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Oszczędne ukraińskie życie wypełnione pracš

123RF
Statystyczny obywatel Ukrainy zatrudniony w Polsce zarabia 2,1 tys. zł na rękę. Pracuje na to aż 54 godziny tygodniowo. Na życie wydaje zaledwie 720 zł miesięcznie.

To ustalenia ekonomistów z NBP, którzy zjawisko imigracji Ukraińców do Polski analizujš od kilku lat. Najnowsze badanie zostało przeprowadzone jesieniš 2015 r. wœród Ukraińców w aglomeracji warszawskiej oraz podwarszawskich powiatach wyspecjalizowanych w rolnictwie. Choć badacze z NBP zauważajš, że od 2014 r., czyli wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy, mamy do czynienia z nowš falš imigracji, która pod wieloma względami różni się od wczeœniejszej, nie zmieniło się to, że dotyczy ona głównie województwa mazowieckiego.

NBP szacuje, że w 2015 r. w Polsce pracowało około 1 mln Ukraińców, ale jednoczeœnie – w zwišzku z krótkoterminowym charakterem zatrudnienia – około 0,5 mln. W tym roku ta liczba będzie wyższa. W 2015 r. pracodawcy zarejestrowali 763 tys. oœwiadczeń o chęci zatrudnienia pracownika z Ukrainy, a w tym roku do końca paŸdziernika już 1,1 mln.

Z badań NBP wynika, że Ukrainiec pracujšcy w Polsce zarabia œrednio 2105 zł netto. Najwyższe zarobki osišgajš imigranci zatrudnieni w usługach remontowo-budowlanych (2729 zł), najniższe zaœ wykonujšcy usługi dla gospodarstw domowych, takie jak sprzštanie oraz opieka nad starszymi i dziećmi (1826 zł). Z tego powodu lepiej zarabiajš imigranci, którzy po raz pierwszy przyjechali do Polski w 2014 r. i póŸniej. W tej grupie dominujš bowiem mężczyŸni (58 proc., w porównaniu z 33 proc. wczeœniej), którzy częœciej pracujš w budownictwie.

Statystyczny imigrant wydaje na życie w Polsce 720 zł, resztę wysyła na Ukrainę lub oszczędza. Pracodawcy często oferujš imigrantom pozapłacowe œwiadczenia, np. mieszkanie i wyżywienie, które obniżajš ich koszty życia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL