Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Cyberwojsko przeciw nowym zagrożeniom

Polski rzšd musi mieć zaplecze, które pozwoli mu kontrolować cyberprzestrzeń – mówiła w Krakowie premier Beata Szydło
PAP/Jacek Bednarczyk
Cyberbezpieczeństwo nie jest wyłšcznie kwestiš technicznš, stało się zagadnieniem ekonomicznym i priorytetem dla bezpieczeństwa narodowego.

Problemy cyberbezpieczeństwa sš największym wyzwaniem współczesnego œwiata – podkreœliła premier Beata Szydło podczas otwarcia III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC w Krakowie. „Rzeczpospolita" była patronem tego wydarzenia.

Zdaniem premier Szydło polski rzšd musi mieć zaplecze, które pozwoli mu kontrolować cyberprzestrzeń, i dlatego powstanie departament, którego zadaniem będzie monitorowanie takich zagrożeń. Szefem departamentu zostanie minister Paweł Szefernaker. Minister obrony Antoni Macierewicz, który był goœciem obrad CYBERSEC, przypomniał z kolei, że zapadła już decyzja o utworzeniu polskich wojsk cybernetycznych, które także będš odpowiedzialne za walkę w tym œrodowisku. Na takie działania i stworzenie nowych struktur MON przeznaczy 2 miliardy złotych.

Trzeba reagować

Rozwišzania dotyczšce problemów cyberbezpieczeństwa, jakie zadeklarowali przedstawiciele polskiego rzšdu, to tylko częœć pomysłów i projektów, jakie zostały zaprezentowane podczas odbywajšcego się w Krakowie forum. To jedna z pięciu najważniejszych konferencji poœwięconych tej problematyce w Europie, która w tym roku odbyła się w dniach 9–10 paŸdziernika.

Debaty podzielono na cztery œcieżki tematyczne: Państwo, Obrona, Przyszłoœć i Biznes. Dyskutowano o wielu problemach, m.in. zagrożeniach dla demokracji wynikajšcych z funkcjonowania w cyfrowym œwiecie, walce informacyjnej, bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, czyli obiektów stanowišcych strategiczny obszar funkcjonowania państw i społeczeństw (np. banki, szpitale, energetyka). Wœród ponad 100 prelegentów znaleŸli się m.in.: minister cyfryzacji Anna Streżyńska, unijny komisarz ds. bezpieczeństwa sir Julian King, ambasador Sorin Ducaru, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa, Melissa Hathaway, były doradca ds. cyberbezpieczeństwa w administracji George'a W. Busha oraz Baracka Obamy, czy Michael Chertoff, były sekretarz USA ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, a także eksperci państwowych i prywatnych korporacji.

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Koœciuszki, podczas otwarcia konferencję podkreœliła, że cyberbezpieczeństwo przestało być już wyłšcznie kwestiš technicznš, a stało się zagadnieniem ekonomicznym i priorytetem dla bezpieczeństwa narodowego.

Czas współpracy

Zdaniem unijnego komisarza ds. bezpieczeństwa Juliana Kinga kraje członkowskie Unii muszš lepiej współpracować, by szybciej i mocniej reagować na zagrożenia. – Prawo międzynarodowe również musi znajdować zastosowanie w cyberprzestrzeni – mówił Julian King.

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska wyjaœniła, że polski rzšd także realizuje wiele projektów, które zwiększajš bezpieczeństwo. Poinformowała np., że wszystkie usługi cyfrowe realizowane przez administrację państwowš sš zgodne z zasadš „secure by design" – czyli że już w procesie koncepcji i tworzenia procedury zwraca się uwagę na ich cyberbezpieczeństwo. W przyszłoœci planowane jest natomiast opracowanie i wdrożenie schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów informatycznych co do ich zgodnoœci z normš bezpieczeństwa teleinformatycznego ISO 15408 (tzw. Common Criteria).

Podczas konferencji zostało podpisane pierwsze na œwiecie międzynarodowe porozumienie centrów innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Jednym z członków inicjatywy jest polski CYBERSEC HUB, prowadzony przez Instytut Koœciuszki, organizatora III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL