Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Merkel nie zrobiła jak dotšd nic dla gospodarki

Bloomberg
Bez wštpienia Niemcy majš wiele atutów, takich jak niska stopa bezrobocia (5,6 proc. w skali kraju i 3 proc. w Bawarii), rating z trzema "A" oraz szereg firm o zasięgu globalnym. Istnieje jednak jeden pewien szkopuł - niemiecka gospodarka jest dysfunkcjonalna.
Znaczna nadwyżka na rachunku obrotów bieżšcych, sięgajšca 8% PKB, jest często używana przez polityków jako argument o wysokiej konkurencyjnoœci, jednak jest to także sygnał, że lokalne firmy nie do końca chcš inwestować w państwie. Podobny trend, choć na mniejszš skalę, można zaobserwować w Skandynawii. W rezultacie, według szacunków MFW, Niemcy charakteryzujš się najniższš stopš inwestycji spoœród rozwiniętych gospodarek. Największš bolšczkš jest niski stopień inwestycji w urzšdzenia i wyposażenie, co prowadzi do mniejszej akumulacji kapitału oraz może spowolnić wzrost gospodarczy w œrednim okresie.
Należy także wspomnieć o negatywnych trendach demograficznych. Starzejšce się i kurczšce społeczeństwo to czynnik, który może okazać się kluczowy dla niemieckiej gospodarki w nadchodzšcych dziesięcioleciach - wiele będzie zależeć w tym obszarze od wskaŸnika płodnoœci, a zwłaszcza skali imigracji. Niski poziom inwestycji w urzšdzenia został w ostatnich latach zrównoważony wyższymi inwestycjami w badania i rozwój, ale dotychczas nie przełożyło się to na zwiększenie potencjału wzrostu poprzez wyższš ogólnš wydajnoœć. Fakt jest taki, że w ostatniej dekadzie œredni roczny wzrost wydajnoœci Niemiec wyniósł tylko 0,7% – jest to poziom niższy niż w takich państwach jak Portugalia (0,9%) i Hiszpania (1,2%). Podważa to tezę o "niemieckim cudzie gospodarczym," który, okazuje się, bazował na niskopłatnych i mało wykwalifikowanych miejscach pracy w sektorze usług. Od 2005 roku Merkel nie zanotowała żadnych postępów na polu reform gospodarczych. Jej najbardziej zapamiętanš decyzjš było wprowadzenie płacy minimalnej, które udało się dopiero po długiej politycznej walce. W rzeczywistoœci Merkel korzysta z decyzji podjętych przez poprzedników: Schrodera i Hartza. Według szacunków OECD, w ostatnich siedmiu latach Niemcy wprowadziły najmniej reform prowzrostowych wœród gospodarek rozwiniętych. W rezultacie nie jest niespodziankš, że w rankingu dotyczšcym prostoty otwarcia działalnoœci biznesowej, Niemcy sš na 114. pozycji wobec 56. pozycji Grecji i 27. pozycji Francji. ródło: Bank Œwiatowy Obecnie żadne państwo w Europie nie ma potencjału, aby przeciwstawić się politycznej i gospodarczej dominacji Niemiec. Jednak Berlin nie może popaœć w samozadowolenie - niemieckie władze powinny wdrożyć niezbędne reformy w celu zwiększenia wydajnoœci, reinwestować nadwyżkę na rachunku obrotów bieżšcych i oferować odpowiednio wysokie płace pracownikom. Im dłużej zajmie ten proces, tym gorzej dla niemieckiej gospodarki. Nie ma wštpliwoœci, że Merkel pozostanie na kolejnš kadencję. Jednak będzie ona inna od poprzednich, ponieważ tym razem kanclerz będzie zmuszona do wdrożenia długo oczekiwanych reform. - Christopher Dembik, dyrektor ds. analiz makroekonomicznych w Saxo Banku
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL