Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Małe firmy w lepszej kondycji

123RF
Poprawia się kondycja małych i œrednich przedsiębiorstw (MŒP). Blisko 41 proc. przedstawicieli tego sektora  uważa, że będzie więcej inwestować, a przeszło jedna czwarta spodziewa się wzrostu sprzedaży - takie informacje przynosi kwartalne badanie „Barometr EFL” przeprowadzone w maju przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL).

Według jego prezesa, Radosława Kuczyńskiego, wyniki „Barometru" sš odzwierciedleniem pozytywnych trendów w gospodarce obserwowanych w  pierwszych miesišcach obecnego roku. Jego zdaniem, korzystne dane makroekonomiczne i bardzo dobre wyniki firm leasingowych niosš dobre prognozy na kolejne miesišce. - Spodziewamy się ożywienia polskiej gospodarki w dalszej częœci tego roku. Głównymi determinantami będš rosnšce wydatki konsumpcyjne, stabilny wzrost gospodarczy w strefie euro i odbicie inwestycji, przede wszystkim z udziałem unijnego wsparcia, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału – twierdzi Kuczyński.

„Barometr EFL" jest syntetycznym wskaŸnikiem informujšcym o skłonnoœci firm z sektora MŒP do wzrostu (zwišzanego ze zwiększeniem sprzedaży, produkcji, ekspansjš na nowe rynki, maksymalizacja zysków). Wynik za drugi kwartał wyniósł 63 pkt i był o 5,9 pkt wyższy niż w pierwszym kwartale. To także najwyższa wartoœć od poczštku badania, czyli pierwszego kwartału 2015 roku. Pokazuje, że negatywny trend z ubiegłego roku odwrócił się.

O poprawiajšcej się sytuacji sektora MŒP mówił kwietniowy raport Instytutu Keralla Research, który od 8 lat bada co kwartał nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŒP. W drugim kwartale firmy inwestujš w nowe maszyny, oprogramowanie, a także w rozbudowę flot samochodów. - Pozytywnych zmian w kondycji własnego przedsiębiorstwa spodziewa się niemal 40 proc. badanych, a co czwarty prognozuje także poprawę sytuacji ekonomicznej kraju – informowała Izabella Młynarczyk z Keralla Research.

Badanie pokazało, że odsetek przedsiębiorców sektora MŒP lepiej oceniajšcych sytuację gospodarczš kraju zwiększył się o 8 pkt. proc. do 16,6 proc., a udział ankietowanych przedsiębiorców, którzy oczekujš korzystnych zmian w swoich firmach, wzrósł do 39,8 proc. Na dobre perspektywy wskazały zwłaszcza firmy zajmujšce się produkcjš, gorzej oceniały perspektywy firmy handlowe.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL