Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Wielka Brytania powinna zapłacić UE ponad 60 mld euro

AFP
Komisja Europejska obliczyła, że występujšc z UE Wielka Brytania powinna zapłacić jej ponad 60 mld euro z tytułu wspólnych należnoœci - pisze w poniedziałek "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Niemiecki dziennik dodaje, że rzšd w Londynie milczy o tej sprawie.

- Chodzi o coœ, o czym premier Theresa May nie zajšknęła się dotšd ani słowem: ten, kto wychodzi z Unii, musi zapłacić. Dotyczy to wypłaty emerytur, otwartych rachunków, obiecanych wkładów w unijne programy, poręczenia dla wspólnych długów - podkreœla gazeta.

Dla porównania "FAZ" podaje, że w 2015 roku Wielka Brytania wpłaciła do unijnego budżetu ponad 11 mld euro.

- Negocjatorzy w Brukseli zdajš sobie sprawę, jak kontrowersyjna to sprawa. Z powodu tych 60 mld euro mogš załamać się rozmowy o uporzšdkowanym Brexicie (...). W Brukseli od dawna zdziwienie budzi fakt, że Londyn puszcza ten temat całkowicie mimo uszu - pisze dziennik.

"FAZ" uważa, że wobec takiej postawy Komisja Europejska znalazła dyplomatyczny sposób na przekazanie władzom Wielkiej Brytanii złych wieœci i zrobiła to za poœrednictwem opublikowanego w lutym raportu Alexa Barkera, dziennikarza "Financial Timesa".

Rzecznik KE skomentował wówczas raport przy użyciu obrazowego porównania: kiedy ktoœ stawia piwo swoim 27 przyjaciołom, a następnie przed czasem opuszcza pub, to i tak musi uregulować rachunek. Rzecznik nie potwierdził wyliczeń zawartych w raporcie, ale - jak pisze "FAZ" - nieoficjalnie potwierdzajš je "wszyscy zajmujšcy się Brexitem", w tym przewodniczšcy KE Jean-Claude Juncker, a ostatnio w wywiadzie kanclerz Austrii Christian Kern.

Największa pozycja to tzw. œrodki na zobowišzania - w przypadku Wielkiej Brytanii chodzi o dotychczasowe zobowišzania.

- To brukselska osobliwoœć: państwa udostępniajš œrodki, które sš uwzględniane w planowaniu, a rachunek przychodzi w nieokreœlonej przyszłoœci - nie musi to być ani ten sam rok, ani nawet ta sama wynoszšca siedem lat perspektywa finansowa (tj. budżet unijny) - tłumaczy "FAZ".

W przypadku Wielkiej Brytanii œrodki na zobowišzania wynoszš 29 mld euro (z brytyjskim rabatem) lub 36 mld euro (bez rabatu). KE skłonna jest stosować rabat do wszystkich powinnoœci Londynu, ale niektóre kraje UE nie podzielajš tego stanowiska - podkreœla "FAZ".

Druga pozycja to wydatki w ramach unijnego budżetu (na fundusze strukturalne) w latach 2019-2020 - 17 mld euro (z rabatem) lub 22 mld euro (bez). Jest to okres już po planowanym zakończeniu negocjacji w sprawie Brexitu, jednak KE argumentuje, że wynika to z wczeœniejszego zobowišzania Brytyjczyków w porozumieniu z Komisjš, dotyczšcego finansowania całej perspektywy finansowej, kończšcej się w 2014 roku.

Trzecia pozycja to zobowišzania z tytułu wypłacania œwiadczeń emerytalnych dla emerytów unijnych instytucji, czyli w przypadku Wielkiej Brytanii ok. 8-10 mld euro.

Na kolejne 10 mld euro opiewa brytyjski udział w kredytach i poręczeniach, za pomocš których KE wspiera wymagajšce pomocy państwa członkowskie. "Jeœli te państwa stopniowo spłacš zacišgnięte należnoœci, wszystko gra. Ale co będzie, jeœli Irlandia lub Portugalia nagle splajtujš?" - pyta "FAZ".

Gazeta wskazuje, że różne sš wyjœciowe pozycje Londynu i reszty UE w przyszłych negocjacjach.

" Rzšd brytyjski chciałby najpierw rozmawiać o œwietlanej przyszłoœci, o porozumieniu o wolnym handlu i uprzywilejowanym dostępie do unijnego rynku. (Wychodzi z założenia, że) im większš skłonnoœć do ustępstw wykaże UE, tym większš hojnoœć okaże (Londyn) w kwestii kosztów secesji i gwarancji praw unijnych obywateli (w Wielkiej Brytanii). (...) UE z kolei chce najpierw zakończyć procedurę Brexitu (...) i dopiero po osišgnięciu porozumienia mówić o przyszłych relacjach i okresach przejœciowych".

Według "FAZ" 27 krajom UE zależy na kompromisowym rozwišzaniu choćby po to, by odzyskać pienišdze należne jej ze strony Wielkiej Brytanii.

- Mimo to Komisja Europejska opracowała plan na najgorszy wypadek i poleciła swej Dyrekcji Generalnej analizę skutków nieuporzšdkowanego Brexitu we wszystkich dziedzinach - podkreœla "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL