Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Zagraniczne inwestycje rozpędziły gospodarkę

Fotorzepa/Marta
Inwestorzy spoza Polski zatrudniajš około jednej trzeciej pracujšcych w gospodarce narodowej i odpowiadajš za dwie trzecie naszego eksportu.

Przeszło 712 mld zł warte były zagraniczne inwestycje, jakie napłynęły do Polski w ostatnim ćwierćwieczu – wynika z raportu centrum analitycznego Polityka Insight na zlecenie 14 międzynarodowych izb bilateralnych. Według jego autorów zagraniczne przedsięwzięcia zwiększyły poziom polskiego PKB o 15,6 proc. w porównaniu ze scenariuszem zakładajšcym brak inwestycji. Zagraniczni inwestorzy zatrudniajš ok. jednej trzeciej pracujšcych w gospodarce narodowej i odpowiadajš za dwie trzecie całego eksportu.

Niezłe wydajš się także bliskie perspektywy. Przykładowo 60 proc. austriackich firm w Polsce spodziewa się wzrostu obrotów w cišgu 12 miesięcy, co może zachęcać do kolejnych projektów. Zwłaszcza że w ub. roku inwestycje zagraniczne rosły i nie ma sygnałów, by miały gwałtownie wyhamować. Eksperci podkreœlajš jednak, że kluczowe znaczenie dla utrzymania wzrostu będzie miał odpowiedni klimat inwestycyjny.

Jasne zasady gry

– Inwestorzy potrzebujš jasnych informacji dotyczšcych otwartoœci sektorów na napływ kapitału zagranicznego, ważna jest przewidywalnoœć – mówi Krzysztof WoŸniak, dyrektor Departamentu Bankowoœci Międzynarodowej HSBC Bank Polska.

Według autorów raportu, najwięcej zagranicznych inwestycji trafia do sektora przemysłu, finansów i handlu. Branżš mocno przycišgajšcš nowe projekty jest motoryzacja. Duże nakłady lokowane sš także w sektorze przetwórstwa spożywczego, produkcji maszyn oraz urzšdzeń petrochemicznych. W 2015 r. w przemyœle ulokowanych było 229 mld zł z bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, z których do przemysłu samochodowego i spożywczego trafiło po 44 mld zł.

Jednym z profitów wnoszonych przez lokowane w Polsce przedsięwzięcia sš nowatorskie technologie, sposoby produkcji oraz nowoczesne zarzšdzanie. Raport podkreœla, że do głównych efektów napływu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych należy wzrost wydajnoœci polskiej gospodarki. Kolejnym zyskiem sš efekty społeczno-gospodarcze: wzrost zatrudnienia czy zwiększenie dochodów podatkowych państwa. Jak podaje Polityka Insight, płace sš o 8,9 proc. wyższe, a zatrudnienie większe o 8,5 proc., niż w sytuacji, gdyby wartoœć zagranicznych inwestycji utrzymała się na poziomie z 1990 roku.

Inwestujš w załogę

Największym zagranicznym pracodawcš w Polsce sš Niemcy. W ok. 6,5 tys. firm z udziałem niemieckiego kapitału pracuje niemal 300 tys. osób. – Niemieckie firmy to zarazem lojalny inwestor, inwestujšcy w kształcenie kadr technicznych w Polsce – podkreœla Michael Kern, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Kluczowym inwestorem sš Amerykanie: wartoœć amerykańskich inwestycji w Polsce przekroczyła 40 mld dolarów. Z USA pochodziło najwięcej nowych projektów sfinalizowanych w ubiegłym roku przez Polskš Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu).

Dużym Ÿródłem inwestycji jest Francja z wartoœciš nakładów na poziomie 18 mld euro. Ponad 1,3 tys. francuskich firm zatrudnia ok. 250 tys. osób, działajšc w branży przetwórstwa przemysłowego, handlu, produkcji energii, nieruchomoœciach, sektorze IT oraz w branży finansowej. Natomiast w cišgu ostatnich dziesięciu lat mocno wzrosło znaczenie inwestycji z krajów skandynawskich: ich liczba zwiększyła się o ponad jednš trzeciš i przekroczyła 2 tysišce. W dziesištce największych inwestorów sš także Wielka Brytania, Austria czy Włochy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL