Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Koniunktura. Czy w nowym roku ruszš inwestycje

Fotolia
Przedsiębiorcy dosyć pozytywnie oceniajš klimat koniunktury. Może w końcu przełoży się to na zwiększenie ich wydatków rozwojowych

Największymi optymistami jeœli chodzi o ocenę koniunktury sš duże firmy – wynika z badań GUS. Ich dobre nastroje utrzymujš się zresztš już od dłuższego czasu, ale największy skok w poprawie ocen klimatu gospodarczego nastšpił ostatnio w sektorze MŒP. I tak małe firmy postrzegajš ogólny klimat koniunktury najlepiej od 2008 r., a œrednie – od 2015 r. Z kolei badania Badanie Diners Club wskazujš, że polskie MŒP sš w najlepszej kondycji od trzech lat. Ponad 67 proc. właœcicieli tego typu firm pozytywnie ocenia kondycję finansowš swojej firmy, a 35 proc. przewiduje, że w cišgu najbliższego roku sytuacja jeszcze się polepszy. Do złej lub bardzo złej sytuacji przyznało się tylko 3,1 proc. badanych. Dla porównania – w 2016 r. było ich cztery razy więcej, a w 2015 r. trzy razy więcej.

Pytanie jednak, czy te dobre nastroje w końcówce 2017 r. przełożš się na tak oczekiwanie ożywienie inwestycyjne w 2018 r.? Mijajšcy rok był bowiem drugim z rzędu, w którym mieliœmy do czynienia z inwestycyjnš stagnacjš wœród przedsiębiorstw. Po trzech kwartałach wydatki prorozwojowe œrednich i dużych firm (zatrudniajšcych 50 osób i więcej) wyniosły 80,2 mld zł, czyli nominalnie jedynie o 0,5 proc. więcej niż po III kwartałach 2016 r. (wówczas zaœ spadły rok do roku o ok. 10 proc.). Dużš odpowiedzialnoœć za ten spadek ponoszš sektory zdominowane przez przedsiębiorstwa publiczne – czyli górnictwo i energetyka. Ale w pozostałych branżach też nie ma mowy o boomie – wzrost o poziomie 3,3 proc. pozostawia wiele do życzenia.

Według ekonomistów Pekao SA w całym 2017 r. inwestycje prywatne okażš się mniej więcej o o ok. 3,2 proc. większe niż rok wczeœniej. – Ale to wcišż niewiele. Dziesięć lat temu, przy podobnym jak obecnie wykorzystaniu mocy produkcyjnych, dynamika inwestycji sektora prywatnego przekraczała 20 proc. rok do roku – zauważajš. Obecnie stopień wykorzystania mocy produkcyjnych sięga prawie 84 proc.

Silnš przesłankš do boomu inwestycyjnego w 2018 r. mogš być może systematycznie rosnšce koszty pracy, które powinny skłaniać przedsiębiorstwa do większego „umaszynowienia" działalnoœci, czyli automatyzacji i robotyzacji, co wymaga sporych nakładów. ródeł finansowania takich wydatków nie powinno zabraknšć, bo i biznes ma skumulowane spore oszczędnoœci, a i banki sš skłonne kredytować (i to przy stosunkowo tanio) rozsšdne przedsięwzięcia. Do tego trzeba dodać rozkręcajšce się fundusze UE.

Ale to, czy jednak boom inwestycyjny rzeczywiœcie nastšpi, w dużej mierze zależy od usunięcia jednej z podstawowych, wskazywanych przez przedsiębiorców barier, czyli niepewnoœci regulacyjnej. Co ciekawe, według analityków Pekao SA jest to cel do osišgnięcia przy odpowiedniej dozie determinacji po stronie rzšdu.

– Wysłanie silnego sygnału o stabilizacji, czyli braku planów istotnych zmian regulacji prawnych i podatkowych biznesu, oraz solidnego konsultowania tych zmian, które dla biznesu mogš być kłopotliwe, mogłoby „przeważyć szalę" w wielu przedsiębiorstwach, rozpoczynajšc prawdziwš falę inwestycyjnš – uważajš ekonomiœci banku.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.cieslak@rp.pl

Opinia

Adam Łšcki, prezes zarzšdu Krajowego Rejestru Długów

Małe i œrednie przedsiębiorstwa sš motorem polskiej gospodarki, więc ich dobra kondycja i rosnšce możliwoœci inwestowania bardzo cieszš. Z naszego najnowszego badania „Portfel należnoœci polskich przedsiębiorstw", które cyklicznie realizujemy z Konferencjš Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że zmniejszył się odsetek firm, które muszš ograniczać inwestycje z powodu nieterminowego regulowania płatnoœci przez ich kontrahentów. W lipcu 2017 r. było to 25,8 proc. przedsiębiorstw, a w paŸdzierniku 24,2 proc. Jest to jednak nadal jedna z głównych bolšczek, jakš wskazujš przedsiębiorcy pytani o konsekwencje opóŸnień w płatnoœciach ze strony partnerów biznesowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL