Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Polskie regiony wśród najbiedniejszych w UE

Plus Minus/Maciej Skawiński
Wœród 19 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej cztery znajdujš się w Polsce - wynika z danych Eurostatu. Na przeciwległych biegunach pod względem PKB na mieszkańca znajdujš się: bułgarski Severozapaden (niespełna 30 proc. œredniej unijnej) i londyńskie City (580 proc.).

Jak poinformował europejski urzšd statystyczny, w 2015 r. w 19 regionach Unii Europejskiej odnotowano PKB na mieszańca na poziomie poniżej 50 proc. œredniej unijnej. Cztery z tych regionów to polskie województwa: lubelskie (47 proc.), podkarpackie (48 proc.), warmińsko-mazurskie (49 proc.) oraz podlaskie (49 proc.). Dodatkowo do obszarów o najniższym PKB per capita zaliczono woj. œwiętokrzyskie, w którym wskaŸnik ten wyniósł dokładnie połowę œredniej UE.

Według danych Eurostatu, najbogatszym polskim regionem było woj. mazowieckie, które osišgnęło 109 proc. œredniej unijnej. W tym samym czasie w drugim pod tym względem polskim regionie, w woj. dolnoœlšskim, wskaŸnik ten wyniósł 76 proc. Kolejne polskie województwa w zestawieniu to: wielkopolskie (75 proc.) oraz œlšskie (71 proc.).

Jak podał Eurostat, regionalny PKB na jednego mieszkańca w całej Unii Europejskiej w 2015 r. wahał się od niecałych 30 proc. do 580 proc. œredniej unijnej. Najbiedniejszym terytorium UE był położony w północno-zachodniej Bułgarii region Severozapaden, najbogatszym - częœć Londynu obejmujšca tamtejsze City (Londyn Wewnętrzny-Zachód).

W czołówce najbogatszych regionów znalazły się ponadto: Luksemburg (264 proc.), Hamburg (206 proc.), Bruksela (205 proc.) oraz Bratysława (188 proc.). Wœród 19 najbiedniejszych obszarów, w których PKB na mieszkańca był poniżej połowy œredniej unijnej, pięć znajduje się w Bułgarii, po cztery na Węgrzech i w Polsce, trzy w Rumunii, dwa w Grecji, a jeden to francuskie terytorium zamorskie (Mayotte).

Europejski urzšd statystyczny publikuje dane z ponadrocznym opóŸnieniem, dlatego najnowsze zestawienie dotyczy 2015 r. Analizie poddano jednostki statystyczne na poziomie NUTS 2, które w Polsce odpowiadajš województwom (wkrótce siedemnastym odrębnym regionem NUTS2 będzie Warszawa z otaczajšcymi powiatami).

Wyniki ekonomiczne regionów sš podstawš przydziału œrodków unijnych w ramach polityki spójnoœci. Objęte sš niš wszystkie obszary Unii Europejskiej, jednak większoœć funduszy strukturalnych kierowana jest w rejony, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 75 proc. œredniej dla państw członkowskich UE. Obecnie przydział œrodków odbywa się na podstawie œredniego PKB per capita w trzyletnim okresie od 2007 do 2009 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL