Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cudzoziemcy

NSA uchylił wyrok dot. odmowy uznania za obywatela polskiego na podstawie tajnego dokumentu ABW

www.sxc.hu
Naczelny Sšd Administracyjny uchylił wyrok WSA w Warszawie oraz poprzedzajšcš go decyzję ministra spraw wewnętrznych dotyczšce odmowy uznania za obywatela polskiego studenta z Białorusi od wielu lat mieszkajšcego w Polsce.

Skarżšcy, obywatel Białorusi pochodzenia polskiego, przebywa w Polsce od 2008 r. na podstawie zezwolenia na osiedlenie się. W 2012 r. wystšpił o uznanie go za obywatela polskiego. Otrzymał jednak decyzję odmownš, bo z tajnego dokumentu sporzšdzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynikało, że stanowi on zagrożenie dla obronnoœci lub bezpieczeństwa państwa polskiego. W toku postępowania przed wojewodš, a następnie ministrem spraw wewnętrznych, odmówiono mu dostępu do dokumentu ABW. Mężczyzna nie poznał więc dokładnych przyczyn odmowy uznania go za obywatela polskiego. Ponadto jego skarga do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego została oddalona, ponieważ w ocenie sšdu pomimo odmowy udostępnienia skarżšcemu częœci akt sprawy, rzetelnoœć postępowania została zagwarantowana poprzez sšdowš kontrolę niejawnych akt.

Rozpatrujšc skargę kasacyjnš od tego wyroku NSA uznał, że organy niższych instancji nie zbadały, czy zaskarżona decyzja została wydana przez odpowiedni organ właœciwy miejscowo, pomimo wielu wštpliwoœci w trakcie rozpatrywania. Uzasadniało to uchylenie obu rozstrzygnięć i zwrot sprawy do organu II instancji.

W sprawę od 2013 r. zaangażowana jest HFPC, która przygotowała dwie opinie przyjaciela sšdu. W opiniach podkreœlono, że w polskim prawie brakuje rozwišzań proceduralnych, które zapewniałyby osobie podlegajšcej wydaleniu lub jej reprezentantowi prawnemu podjęcie skutecznej obrony w przypadku gdy akta sprawy sš niejawne, co budzi wštpliwoœci co do zgodnoœci z Konstytucjš i Europejskš Konwencjš Praw Człowieka.

ródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL