Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cudzoziemcy

Ochrona międzynarodowa w Polsce w 2017 r.

Fotolia.com
Jak informuje HFPC - statystyki Urzędu ds. Cudzoziemców za 2017 r. wskazujš przede wszystkim na znaczne zmniejszenie się liczby osób ubiegajšcych się w Polsce o ochronę międzynarodowš.

O ile w latach poprzednich składanych było ok. 10 tys. wniosków, to w 2017 r. było ich o połowę mniej. Aż 3,5 tysišca z 5 tysięcy wniosków złożyli obywatele Rosji (z których 94% to osoby z Czeczenii – wg danych z poczštku paŸdziernika 2017 r.). Kolejne 13% wniosków pochodziło od obywateli Ukrainy, a 3% – Tadżykistanu.

„Liczba wniosków nie odpowiada faktycznej liczbie cudzoziemców, którzy chcieli uzyskać ochronę: œrednio każdy z nich dotyczył dwóch osób. Ze statystyk wynika również, że połowę tej grupy stanowiły dzieci" – mówi adw. Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka HFPC.

Wydaje się, że podstawowš przyczynš tej zmiany w statystykach jest nieprzyjmowanie przez Straż Granicznš wniosków na przejœciu granicznym w Terespolu i odsyłanie cudzoziemców z powrotem na Białoruœ. Jest to przejœcie graniczne, na którym tradycyjnie najwięcej cudzoziemców ubiegało się o ochronę. O tych praktykach HFPC informowała wielokrotnie i alarmowała, że osoby poszukujšce ochrony sš niewpuszczane do Polski wbrew przepisom.

W 2017 r. tylko 520 osób uzyskało ochronę w Polsce, z czego nieco ponad połowa pochodzi z Ukrainy. 227 cudzoziemców otrzymało zgodę na pobyt tolerowany lub ze względów humanitarnych.

Bardzo wielu cudzoziemców w trakcie postępowania o udzielenie ochrony wyjeżdża do Europy Zachodniej. Wpływa na to słaba oferta integracyjna dla cudzoziemców w Polsce oraz istnienie diaspor na zachodzie, na których wsparcie liczš cudzoziemcy.

Polska uznaje też znacznie mniej wniosków uchodŸczych niż inne państwa UE (ok. 10% z nich jest rozpatrywanych pozytywne, podczas gdy œrednia europejska to ok. 50%).

Co więcej, zniechęcajšce dla cudzoziemców może być nierzetelne analizowanie ich przypadków w Polsce. W szeregu spraw prowadzonych przez Helsińskš Fundację Praw Człowieka władze albo nie badały w odpowiedni sposób okolicznoœci, że dana osoba była torturowana albo bagatelizowała ten fakt.

Status uchodŸcy jest przyznawany przede wszystkim z powodu przeœladowań ze względu na poglšdy polityczne, religię, przynależnoœć do okreœlonej grupy etnicznej etc. Prawo nie wymaga, by osoba ubiegajšca się o ochronę międzynarodowš pochodziła ze strefy objętej konfliktem zbrojnym. „Zarówno w Rosji (zwłaszcza w Czeczenii), jak i w Tadżykistanie dochodzi codziennie do naruszeń praw człowieka, przeœladowań opozycji politycznej czy stosowania tortur, dlatego też obywatele tych państw decydujš się na poszukiwanie ochrony także w Polsce" – tłumaczy r.pr. Jacek Białas, prawnik HFPC.

Jednoczeœnie obywatele krajów byłego ZSRR nie mogš ubiegać się o ochronę na Białorusi. Obywatelom Rosji (w tym także Czeczenom) nie jest tam przyznawany status uchodŸcy, a ponadto znane sš sytuacje, gdy białoruskie władze przekazywały służbom rosyjskim poszukiwane przez nie osoby. Dlatego nie można uznać tego państwa za bezpieczne dla uchodŸców.

Co więcej, nie istniejš żadne przeciwwskazania prawne, by obywatele Rosji, Tadżykistanu czy innego kraju składali wnioski o ochronę w Polsce. Żadne przepisy (w tym także Konwencja genewska ws. statusu uchodŸców) nie nakładajš obowišzku poszukiwania ochrony w najbliższym bezpiecznym państwie. Przyjęcie takiego założenia spowodowałoby, że cała odpowiedzialnoœć za los uchodŸców spadłby na kraje oœcienne, często nieradzšce sobie z dużš liczbš uchodŸców.

ródło: HFPC

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL