Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Cło

Sšd: Paliwo z Rosji musiało zostać oclone

www.sxc.hu
Nie może być zwolniony z cła olej napędowy wwożony w celach handlowych na obszar UE z kraju trzeciego.

Mały ruch graniczny z obwodem kalinigradzkim istniał do lipca 2016 r. Wtedy został zawieszony i dotychczas go nie przywrócono. Jednym z powodów tej decyzji był przybierajšcy na sile proceder wwożenia paliwa i papierosów. Jej słusznoœć potwierdza m.in. fakt, że chociaż zawieszenie trwa już prawie rok, do sšdów wcišż wpływajš sprawy z tego okresu.

Zgodnie z przepisami prawa unijnego i umowš o małym ruchu granicznym mieszkańcy mieszkajšcy w takiej strefie mieli prawo do podróżowania do obwodu kalinigradzkiego i dokonywania tam zakupów, które były zwolnione z należnoœci celnych.

W 2014 r. Andrzej P. (dane zmienione) przywiózł prawie 7,5 tys. l paliwa, 84,5 l alkoholu i 3,4 tys. sztuk papierosów. W 2015 r., przekraczajšc granicę polsko-rosyjskš łšcznie 106 razy, wwiózł ponad 9,3 tys. l oleju napędowego, 106 l alkoholu i 3,4 tys. sztuk papierosów. Organy celne uznały, że przywóz tak znacznej iloœci paliwa wskazuje na jego handlowy charakter. Nie ma wówczas zwolnienia z należnoœci celnych. Naczelnik urzędu celnego stwierdził więc powstanie długu celnego i okreœlił należne cło.

W odwołaniu do dyrektora Izby Celnej Andrzej P. zaklinał się, że przywiezione paliwo wykorzystał wyłšcznie na własne potrzeby. Nigdy nie było zlewane ani odsprzedawane.

Powołujšc się na przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, dyrektor Izby Celnej nie uwzględnił odwołania. Z przepisów ustawy o VAT oraz rozporzšdzenia Rady (WE) z 2009 r., ustanawiajšcego wspólnotowy system zwolnień celnych, wynika, że paliwo wwożone przez podróżnych jako bagaż osobisty korzysta ze zwolnienia od należnoœci celnych, gdy przywóz jest okazjonalny, nie ma charakteru handlowego, będzie ono wykorzystane wyłšcznie w pojeŸdzie, w którym zostało przywiezione, nie zostanie odpłatnie lub nieodpłatnie odstšpione przez osobę korzystajšcš ze zwolnienia, znajduje się w standardowym zbiorniku pojazdu, a jego iloœć nie przekracza 200 l plus 10 l w kanistrze. Zwolnienie z należnoœci celnych przywozowych może nastšpić wyłšcznie po spełnieniu tych wszystkich warunków łšcznie. Już zatem sam fakt handlowego charakteru paliwa zobowišzuje podróżnego do uiszczenia należnoœci celnych – stwierdził dyrektor Izby Celnej.

Powołał się też na inne dane. 9320 l paliwa przywiezionego przez Andrzeja P. daje œrednio 777 l miesięcznie. Przy założeniu zużycia na poziomie 7,5 l/100 km, wystarczyłoby na przeszło 125 tys. km. Tymczasem œrednie miesięczne zużycie oleju napędowego przez pojazd w Polsce wynosi 80 l. Przywóz przeszło 9 tys. l przekracza tę liczbę dziesięciokrotnie.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Olsztynie Andrzej P. zarzucił organom celnym, że nie wyjaœniły, jakie było realne spalanie paliwa przez jego samochód. W rzeczywistoœci przejeżdżał bowiem dziennie 200–250 km, zużywajšc paliwo przywiezione z Rosji na własne potrzeby. Nie ustalono także, czy paliwo było usuwane z pojazdu, co wskazywałoby na handlowy i nieokazjonalny charakter wyjazdów do Rosji.

Odwołujšc się do regulacji unijnych i krajowych, sšd podzielił stanowisko organów celnych i oddalił skargę. Stwierdzenie handlowego charakteru przywozu paliwa powoduje, że nie można go objšć zwolnieniem od należnoœci celnych. Nie budzš zaœ wštpliwoœci dowody, że tak właœnie tu było.   —d.fr.

sygnatura akt: I SA/Ol 187/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL