Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Oszustwa w VAT dotykajš całej Unii Europejskiej

Bloomberg
Dochody państw Wspólnoty z VAT mogłyby być o ponad 150 mld euro wyższe. Polska jest w czołówce poszkodowanych.

Komisja Europejska opublikowała raport o œcišgalnoœci VAT w UE przygotowany przez oœrodek naukowy CASE w Warszawie. W 2015 r. dochody państw UE z tytułu VAT mogłyby być o 151 mld euro wyższe, gdyby œcišgalnoœć była 100-procentowa, czyli gdyby nie było oszustw, unikania podatków czy administracyjnych niedoskonałoœci. W takim idealnym œwiecie jest właœciwie tylko Szwecja, ale lukę poniżej 5 proc. majš też Chorwacja, Hiszpania i Estonia. Polska wypada słabo, bo luka w VAT wynosiła tu blisko 25 proc., czyli 9,8 mld euro. Gorsze były: Rumunia, Słowacja, Grecja, Litwa i Włochy.

Sš różne przyczyny gorszej œcišgalnoœci VAT, ale najważniejsze sš oszustwa podatkowe, w tym tzw. karuzela VAT. Umożliwia ona firmie sprzedajšcej swój towar i usługę do innego kraju UE odzyskanie VAT w swoim urzędzie skarbowym, przy założeniu, że docelowy odbiorca zapłaci VAT w kraju docelowym. Ale często system ten służy do uniknięcia VAT. Samo w sobie nie wyjaœnia to wysokiej nieœcišgalnoœci VAT akurat w Polsce, bo przecież w Szwecji czy Hiszpanii też można by karuzelę stosować. – To kwestia wydolnoœci administracji podatkowej – mówi „Rzeczpospolitej" Grzegorz Poniatowski, ekspert CASE i kierownik projektu zamówionego przez KE. Według niego obecne zmiany w Polsce idš w dobrym kierunku, w szczególnoœci tzw. Jednolity Plik Kontrolny, czyli system informatyczny umożliwiajšcy kontrolę transakcji.

Ale jeszcze większš dziurę niż oszustwa czyniš w dochodach podatkowych obniżone stawki i wyłšczenia. – Przy założeniu, że œcišgalnoœć nie zmieniłaby się, ale wszystkie dobra i usługi opodatkowano by stawkš 23 proc., dochody wzrosłyby o 50 proc. – mówi Poniatowski. To dane dla Polski, których nie ma w raporcie. Jest tam natomiast opublikowana tabela (dane na wykresie obok) pokazujšca tzw. lukę w VAT wynikajšcš ze stosowania obniżonych stawek i wyłšczeń w stosunku do tzw. idealnego dochodu z VAT, czyli gdyby obłożono nim nawet szpitale czy usługi finansowe. Wtedy ten wzrost byłby oczywiœcie niższy i wyniósłby blisko 28 proc. To liczba bardziej teoretyczna niż 50 proc., ale dajšca się porównać z innymi państwami UE. I widać, że w Polsce ten ubytek dochodów jest największy. – Polska ma wyjštkowo dużo obniżonych stawek. Ponadto znaczšcš częœć naszych zakupów stanowiš produkty spożywcze. One wszędzie obłożone sš niskš stawkš, ale w Polsce ich udział w konsumpcji jest relatywnie wyższy – wyjaœnia ekspert. KE w raportach dotyczšcych Polski rekomendowała nie tylko zwiększenie œcišgalnoœci VAT, ale też uproszczenie systemu. Oba rozwišzania mogłyby przynieœć znaczšcy przyrost dochodów budżetowych.

W kwietniu KE zapowiedziała też reformę europejskiego VAT, która ma uniemożliwić karuzelę podatkowš. Komisarz Pierre Moscovici poinformował, że szczegóły legislacyjne przedstawi w przyszłym tygodniu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL