Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Firmy unikajš podatków na całym świecie

123RF
Problemy z optymalizacjš podatkowš ma nie tylko Polska; to zjawisko ogólnoœwiatowe, zwišzane m.in. z globalizacjš i rozwojem nowych technologii - z takš tezš zgodzili się uczestnicy debaty na temat podatków, która odbyła się w pištek w ramach kongresu "Polska Wielki Projekt".

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów zapowiedział podczas debaty nowš propozycję legislacyjnš, która będzie służyć uszczelnieniu pobierania podatków dochodowych.

Debata "Gdzie kończy się wolnoœć gospodarcza - ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacjš podatkowš" była jednym z elementów poœwięconego gospodarce dnia podczas kongresu "Polska Wielki Projekt".

Jeden z uczestników debaty, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w MF Maciej Żukowski podkreœlał, że trzeba rozróżniać optymalizację podatkowš, która na ogół jest zgodna z prawem, od oszustw podatkowych, z którymi mamy do czynienia np. przy karuzelach VAT-owskich.

Przyznawał zarazem, że rozwój nowych technologii w biznesie pogłębia zwišzane z optymalizacjš podatkowš możliwoœci unikania podatków.

"Ostatnio Wielka Brytania po bardzo długim sporze z firmš Google oœwiadczyła, że udało jej się opodatkować zyski Google na własnym terytorium" - powiedział. To jednak, dodał, jest raczej wyjštek.

"Jest jednak jeden zasadniczy problem - firmy działajš na terytorium jakiegoœ kraju, ale ich fizycznie tam nie ma" - mówił przedstawiciel MF. "To się nazywa zdigitalizowana obecnoœć - oni faktycznie prowadzš biznes, ale nie można w sposób efektywny œcišgnšć podatku z zysku, który wypracowujš na terytorium danego państwa, mimo że państwo to zachowuje sobie prawa do opodatkowywania tych zysków" - dodał.

Problem taki majš również największe państwa, włšcznie z USA. Bo w wielu z nich bardzo łatwo obejœć raportowanie zysku lub uciec do raju podatkowego.

Inny uczestnik debaty - Mariusz Adamiak z PKO BP - zgadzał się, że optymalizacja podatkowa jest produktem ubocznym globalizacji. "Umieœcić zyski tam, gdzie firmom jest najwygodniej, jest możliwe na wiele sposobów" - powiedział.

Zwracał też uwagę, że w interesie największych krajów nie zawsze jest likwidacja tego zjawiska. Największe firmy, często o zasięgu globalnym, pochodzš bowiem właœnie z największych krajów i tym krajom zależy, by firmom tym wiodło się dobrze. Blokujš więc rozwišzania, które by ograniczyły optymalizację podatkowš - mówił przedstawiciel PKO BP.

Przekonywał, że problem z poborem podatków będzie narastał i "trzeba będzie wielkiego wysiłku, by spróbować ten problem opanować". "Inaczej państwa będš miały coraz większe trudnoœci z generowaniem podatków" - mówił Adamiak.

Doradca prezydenta Marek Dietl mówił natomiast, że w obecnym, globalizujšcym się œwiecie bogactwo się koncentruje, a to także sprzyja unikaniu płacenia podatków. Państwa sš bowiem relatywnie coraz słabsze w sporze ze "skumulowanš zamożnoœciš".

Prezes Zwišzku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary KaŸmierczak przekonywał z kolei, że jednym ze Ÿródeł optymalizacji oraz przestępstw podatkowych (jak w przypadku VAT) jest formuła obecnych podatków, m.in. w Polsce. Jego zdaniem należałoby odejœć od podatków dochodowych i zastšpić je podatkiem przychodowym, a także lobbować w Unii Europejskiej za tym, by VAT zastšpić podatkiem od obrotu.

Podatku dochodowego firmy zawsze będš bowiem w stanie unikać, przekonywał KaŸmierczak, tak jak dziœ powszechnie unikajš płacenia CIT. "63 proc. firm w Polsce wykazuje straty, a niektóre nawet przez 20 lat" - mówił. "Podatki dochodowe sš złe, bo ich nikt nie płaci" - dodał.

"Jeœli chodzi o VAT, to mamy do czynienia z działalnoœciš przestępczš, którš umożliwia wadliwa konstrukcja tego podatku na poziomie 28 jurysdykcji podatkowych" - przekonywał KaŸmierczak. "Jeœli jest 28 jurysdykcji podatkowych i przy tym zerowa stawka przy tzw. eksporcie wewnštrzwspólnotowym, to sprowokowało przestępców do tego, by zamiast napadać na banki, przerzucić się na przekręty na VAT" - wskazał.

Natomiast zdaniem Marka Dietla jednš z metod walki z wyłudzaniem VAT może być wprowadzenie jednolitej stawki na wszystkie towary - 22 proc. i ewentualnie kompensowanie tego ujemnym podatkiem.

Z poglšdem, że likwidacja podatków dochodowych to remedium na oszustwa podatkowe, nie zgodził się Maciej Żukowski z MF. Zapowiedział jednoczeœnie kolejne działania resortu finansów, które uszczelniš system poboru podatków, tym razem dochodowych. Za 3-4 tygodnie, mówił, MF przedstawi projekt ustawy w tej sprawie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL