Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Krajowy Zasób Nieruchomości: ostatnie dni na przesłanie wykazów

10 listopada starostom oraz prezydentom miast na prawach powiatu upływa termin na sporzšdzenie pierwszych wykazów nieruchomoœci należšcych do Skarbu Państwa, którymi gospodarujš.

Chodzi o grunty, na których mogłyby powstać inwestycje w ramach rzšdowego programu Mieszkanie +.

W pierwszej transzy znaleŸć majš tereny położone w granicach gmin miejskich, w miastach w gminach miejsko-wiejskich, a także w dzielnicach m.st. Warszawy. OpóŸnienie w przesłaniu zestawień wišzać się będzie z koniecznoœciš zapłaty kary pieniężnej – 500 złotych za każdy dzień zwłoki.

Po 10 listopada samorzšdy będš miały jeszcze 120 dni na przygotowanie kolejnych ewidencji. Tym razem dotyczšcych państwowych nieruchomoœci leżšcych poza granicami miast, które można wykorzystać na realizację inwestycji mieszkaniowych (kluczowe w tym względzie będš ustalenia planów miejscowych, a w razie ich braku, zapisy w studium).

Oba wykazy – przed przesłaniem do Krajowego Zasobu Nieruchomoœci – zostanš wpierw zweryfikowanie przez wojewodów, którzy dostali 30 dni na sprawdzenie ich kompletnoœci i zgodnoœci ze stanem faktycznym i prawnym.

W ocenie ministerstwa infrastruktury i budownictwa pierwsze szacunki dotyczšcych miejskich gruntów, które wejdš do Krajowego Zasobu Nieruchomoœci znane będš pod koniec roku.

Do 10 listopada rejestr gruntów, które mogłyby wejœć do zasobu podać ma również dyrektor generalny Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa, prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL