Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Deweloperzy idš na wschód

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl
materiały prasowe
Firmy deweloperskie, choć skoncentrowane na dużych strategicznych rynkach, nie pogardzš możliwoœciš budowania w mniejszych miastach.

O nowych osiedlach mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Wiele analiz dotyczšcych rynku deweloperskiego w Polsce, koncentruje się na szeœciu metropoliach (Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdańsku). Wspomniane miasta skupiajš ok. 70 proc. krajowej oferty deweloperów. Trzeba zdawać sobie sprawę, że oprócz tych rynków istniejš również perspektywiczne rynki regionalne. Można do nich zaliczyć cztery miasta ze wschodniej częœci Polski - Olsztyn, Lublin, Rzeszów oraz Białystok.

Najnowsze dane wskazujš, że potencjał tych rynków deweloperskich nie powinien być lekceważony. Wschodnia częœć Polski nie ma cech sprzyjajšcych wzmożonej aktywnoœci deweloperów mieszkaniowych. Na terenie czterech wschodnich województw (podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko - mazurskiego) nie ma żadnego z największych polskich miast. Analizowane obszary wyróżniajš się też niewysokim wskaŸnikiem urbanizacji. To ważna kwestia, gdyż krajowi deweloperzy koncentrujš się na budowie mieszkań, a domy jednorodzinne stanowiš mało istotny element ich oferty (ok. 3 proc.). Kolejnym problemem œciany wschodniej jest niższy poziom dochodów ludnoœci i odpływ młodych pracowników za granicę albo ich migracja do największych oœrodków miejskich, np. do Warszawy).

Dane GUS wskazujš, że pomimo tych niekorzystnych uwarunkowań największe rynki deweloperskie œciany wschodniej cechowały się długookresowym wzrostem aktywnoœci inwestycyjnej. Można się o tym przekonać, analizujšc liczbę mieszkań ukończonych przez deweloperów. Szczególnie ciekawie wyglšda przykład Rzeszowa. To miasto do połowy minionej dekady cechowało się praktycznie zerowš aktywnoœciš firm deweloperskich. Nawet w czasach boomu hipotecznego (2005 r. - 2008 r.), liczba mieszkań deweloperskich oddawanych do użytku w tym mieœcie nie przekraczała poziomu 200 sztuk rocznie. Po prawie dziesięciu latach sytuacja wyglšda już zupełnie inaczej.

Dane GUS wskazujš, że od stycznia do grudnia 2016 r. firmy deweloperskie działajšce w Rzeszowie ukończyły ponad 1800 mieszkań. Znacznie niższy wynik w 2016 roku odnotowano między innymi w Łodzi (1379). Pod względem stosunku między liczbš lokali ukończonych przez deweloperów a wielkoœciš populacji, stolica Podkarpacia plasuje się już w œcisłej krajowej czołówce. Uwagę zwraca również długookresowy wzrost aktywnoœci deweloperów mieszkaniowych na terenie Białegostoku. W rekordowym 2015 roku tamtejsi komercyjni inwestorzy oddali do użytku prawie 1800 mieszkań. Dziesięć lat wczeœniej było to niewiele ponad 500.

W przypadku Lublina, można z kolei zaobserwować wzrost liczby oddawanych lokali deweloperskich (do 1474 w 2016 r.), który nastšpił po przejœciowym załamaniu w 2014 r. Wœród czterech analizowanych miast tylko Olsztyn prezentuje się nieco gorzej. Systematyczny spadek liczby mieszkań oddawanych przez komercyjnych inwestorów był widoczny przez cztery kolejne lata (2013 - 2016 rok). Taka zmiana może sugerować ogólne pogorszenie atrakcyjnoœci inwestycyjnej miasta. Nie od dziœ wiadomo, że dobra koniunktura gospodarcza w danym mieœcie, przycišga kolejne inwestycje deweloperskie. Takie zjawisko dotyczy m.in. Rzeszowa.

Dane Eurostatu potwierdzajš, że w latach 2005 - 2013 stolica Podkarpacia odnotowała rekordowo wysoki wzrost gospodarczy. Wœród dwudziestu analizowanych miast wyższym tempem rozwoju wyróżniał się tylko Wrocław. Opisywana sytuacja z pewnoœciš miała wpływ na aktywizację rynku deweloperskiego w Rzeszowie, czyli mieœcie posiadajšcym spory deficyt mieszkań. Warto zwrócić uwagę, że Lublin pod względem tempa wzrostu lokalnego PKB, uplasował się na trzecim miejscu wœród dwudziestu analizowanych oœrodków miejskich.

Wzrost liczby lokali deweloperskich ukończonych w tym mieœcie w 2015 i 2016 roku także mógł mieć zwišzek z dobrymi wynikami gospodarczymi. Pamiętajmy też, że od rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia mijajš ok. dwa lata. Przykład Rzeszowa pokazuje, że liczšce mniej niż 200 tys. mieszkańców miasto ze wschodniej Polski może się stać atrakcyjnym celem inwestycji deweloperskich. Krajowi deweloperzy sš skoncentrowani na strategicznych rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Trójmiasto), ale nie pogardzš możliwoœciš wybudowania mieszkań w mniejszym mieœcie, które cechuje się ponadprzeciętnym tempem rozwoju gospodarczego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL