Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Rosnš zielone osiedla

River Point we Wrocławiu
materiały prasowe
Nieruchomoœci majš zużywać coraz mniej energii. Deweloperzy stosujš ekologiczne rozwišzania.

O ekorozwišzaniach na rynku mieszkaniowym mówi Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Deweloperzy z roku na rok budujš coraz więcej zielonych osiedli. Poszerzajš też katalog innowacyjnych rozwišzań budownictwa ekologicznego, a więc energooszczędnego, co na rynku biurowym od dobrych kilku lat jest już absolutnš normš. Tej właœnie idei podporzšdkowane jest opracowywanie i zastosowanie najnowszych technologii w budownictwie mieszkaniowym.

Wdrażanie rozwišzań ekologicznych nie jest nowš modš, ale koniecznoœciš wynikajšcš z procesu dostosowywania się krajowych przepisów do unijnego prawa poprzez wdrażanie znanej unijnej dyrektywy 2010/31/UE z 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W efekcie osiedla majš zużywać coraz mniej energii, co w nieodległej już przyszłoœci doprowadzi do budownictwa w pełni zeroenergetycznego.

Oczywistš korzyœciš dla mieszkańców zielonych osiedli sš już teraz malejšce rachunki za media. Jednak najbardziej pożšdanym efektem budownictwa ekologicznego i jego zasadniczym celem jest ochrona œrodowiska naturalnego przez zdecydowane ograniczenie iloœci gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery, a przy okazji także spadek zużycia surowców naturalnych.

Budownictwo ekologiczne często okreœlane też jako zrównoważone, oznacza energooszczędne. Chodzi więc o to, by stopniowo wdrażać coraz więcej technologicznych rozwišzań ograniczajšcych zużycie dostarczanej z zewnštrz energii przez nowo powstajšce osiedla. Podstawowe rozwišzania ekologiczne powstajš już w trakcie projektowania architektury osiedli, zarówno domów jedno- jak i wielorodzinnych.

Pierwsze korzyœci energooszczędnoœci wynikajš bowiem ze specyficznej konstrukcji, odpowiedniej formy architektoniczno-budowlanej czy wreszcie właœciwego umiejscowienia budynków w terenie. Ma to służyć jak najlepszej absorpcji, a następnie wykorzystaniu zmagazynowanej energii promieniowania słonecznego. Kolejna kwestia to gwarancja optymalnego zabezpieczenia termicznego œcian budynków mieszkalnych.

Urzędowo regulowane co roku wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowo powstajšce budynki w istotnym stopniu dotyczš tej właœnie kwestii. Oznacza to systematyczne podnoszenie kryteriów termicznych dla budynków mieszkalnych, co warunkuje windowanie wymogów izolacji cieplnej, a także nie mniej istotnej kwestii jakoœci systemów okiennych.

Szczególnš wizytówkš mieszkaniowego budownictwa ekologicznego już dziœ sš najnowoczeœniejsze systemy grzewcze, najczęœciej wykorzystujšce energię odnawialnš w postaci pomp ciepła, systemów rekuperacji, kolektorów słonecznych, czy też ogniw fotowoltaicznych. Już niedługo powszechnym, acz nie budzšcym większego zdziwienia zjawiskiem powinny też stać się przydomowe elektrownie wiatrowe. Pojęcia smart home czy smart office dotyczš innowacyjnych rozwišzań, których głównym zadaniem jest zapewnienie jak najwyższego komfortu zamieszkiwania, w biurach natomiast optymalnych warunków pracy, a w każdym przypadku majš gwarantować maksimum bezpieczeństwa.

Chodzi tu więc o zaawansowane technologicznie systemy elektroniczne, obejmujšce czujniki, wskaŸniki, różnego typu urzšdzenia sterujšce. Za ich pomocš w prosty sposób za sprawš zdalnego sterowania można zaprogramować i kontrolować temperaturę pomieszczeń, parametry oœwietlenia, klimatyzację, system alarmowy, rolety okienne, wyposażenie RTV i AGD, oraz wszelkie sprzęty elektryczne i elektroniczne znajdujšce się w inteligentnym mieszkaniu czy biurze. Popularnoœć systemów domu inteligentnego z roku na rok dynamicznie roœnie.

Pytanie, ilu amatorów smart domu zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju rozwišzania pozwalajš zaoszczędzić nawet jednš czwartš energii elektrycznej i grzewczej. Wprowadzanie z każdym rokiem coraz to bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczšcych budownictwa mieszkaniowego ma na celu, zgodnie z unijnymi dyrektywami, skorelowanie ekologiczno-energooszczędnych norm z powszechnie obowišzujšcym w budownictwie standardem.

W dobie wszechobecnego w warunkach sezonu grzewczego smogu trudno się dziwić determinacji unijnych władz, za którš podšża nasze ustawodawstwo. W œwietle oficjalnych statystyk mieszkaniówka stanowi dziœ Ÿródło aż 40 proc. zanieczyszczenia atmosfery europejskich miast. Najwyższy więc czas na radykalnš zmianę takiego stanu rzeczy.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL