Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Firmy walczš w sšdach o grube miliony

Często inwestorzy budujš drogę na swój koszt. Nie zawsze poniesione nakłady mogš odliczyć od rocznej opłaty.
shutterstock
Wydatki na uzbrojenie działki czasami wolno odliczyć od rocznej opłaty za użytkowanie.
Nakładów poniesionych na budowę dróg i mediów firmy nie mogš zaliczyć na poczet rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Od niedawna zabrania tego prawo. W grę wchodzš jednak miliony złotych. Dlatego wielu dużych inwestorów próbuje walczyć w sšdzie. Szanse na wygranš sš spore.

Płacz i płać

Niekorzystne przepisy wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, obowišzujšca od 23 sierpnia ub.r. Przewidujš one, że przy rozliczaniu poniesionych nakładów między właœcicielem gruntu (gminš, starostwem), a użytkownikiem wieczystym stosuje się definicję „budowy urzšdzeń infrastruktury technicznej" z art. 143 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Zgodnie z niš chodzi o budowę drogi oraz wybudowanie przewodów lub urzšdzeń wodocišgowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. – Przepis przewiduje jednoczeœnie, że chodzi jedynie o urzšdzenia, które zostały wybudowane za pomocš œrodków unijnych lub publicznych. Duzi inwestorzy rzadko zaœ budujš przy ich wykorzystaniu, z reguły wykładajš własne œrodki – mówi Maciej Obrębski, adwokat specjalizujšcy się w prawie nieruchomoœci.
– Obecnie nie wolno więc odliczyć przy pierwszej aktualizacji nakładów poniesionych na grunty – tłumaczy Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich. Wiele jednak firm, zanim przepis wszedł w życie, zdšżyło już ponieœć nakłady na uzbrojenie gruntu. Teraz walczš w sšdzie.

Dwa odcinki, dwie decyzje

Jedna z firm niemieckich, prowadzšca sieć centrów handlowych, buduje kolejne na terenie Polski. Do terenu, na którym zaplanowano inwestycję nie było dojazdu. Firma musiała więc wybudować drogę. Przebiega ona przez dwie działki. Na jeden odcinek dołożył samorzšd, ale na drugi – już nie. Efekt: częœć nakładów niemiecka firma może odliczyć od aktualizacji, a częœć nie. Obecnie inwestor toczy batalię w sšdzie, by gmina uwzględniła wszystkie poniesione przez niego nakłady, a nie tylko ich częœć. To nie jedyna firma, która zdecydowała się walczyć o swoje w sšdzie. Tego rodzaju postępowań jest znacznie więcej. Bo sš spore szanse na wygranš. – Z przepisów przejœciowych nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomoœciami wynika, że do spraw rozpoczętych przed jej wejœciem w życie i nie zakończonych stosuje się przepisy stare. Chodzi o zaliczanie wartoœci poniesionych nakładów. Jest więc o co bić się w sšdzie – uważa mec. Maciej Obrębski. – Skorzystajš jednak na tym tylko ci inwestorzy, których postępowania w zakresie zaliczenia nakładów rozpoczęły się przed 23 sierpnia 2017 r., czyli datš wejœcia w życie tych przepisów – podkreœla mec. Obrębski.

Niekorzystna uchwała

Inwestorom psuje szyki uchwała Sšdu Najwyższego, którš podjšł dzień po tym, jak nowela zaczęła obowišzywać. SN stwierdził w niej, że zwrot nakładów poczynionych przez użytkownika wieczystego nie może nastšpić przy pierwszej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Uchwała była odpowiedziš na pytanie prawne Sšdu Apelacyjnego, rozstrzygajšcego spór w tej sprawie między inwestorem HGC Gretna Inv., który wybudował hotel Hilton przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, a władzami stolicy. Miasto podniosło spółce rocznš opłatę do kwoty 1,2 mln zł. Była to pierwsza podwyżka, choć prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione w 1990 r. Od tego czasu opłata nie była zmieniana. Inwestor wystšpił o to, by miasto odliczyło od tej opłaty nakłady poniesione na infrastrukturę, czyli kwoty 900 tys. zł. Ratusz na odliczenie kosztów inwestycji od rocznej opłaty nie wyraził zgody. Sšd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnšł kwestię na korzyœć spółki. Uznał, że może ona odliczyć wartoœć poniesionych nakładów przy pierwszej aktualizacji. Miasto odwołało się do Sšdu Apelacyjnego w Warszawie, a ten nabrał wštpliwoœci natury prawnej. Zadał pytanie SN, czy przy aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste możliwe jest zaliczenie na poczet różnicy między opłatš dotychczasowš, a opłatš zaktualizowanš wartoœci nakładów poniesionych na budowę poszczególnych urzšdzeń infrastruktury technicznej dokonanych przed pierwszš aktualizacjš opłaty. A jeœli tak, to czy można je zaliczyć w toku pierwszej aktualizacji? Sšd Najwyższy orzekł, że nie wolno nakładów zaliczyć w wypadku pierwszej aktualizacji. Trzeba zdecydowanie czekać do kolejnej podwyżki. Po zmianie przepisów czekanie do kolejnej podwyżki w większoœci wypadków nie ma już specjalnie sensu, bo nie wolno odliczyć nakładów poniesionych z prywatnych œrodków. Traci się więc bezpowrotnie szansę na zrekompensowanie kosztów uzbrojenia działki pod inwestycję. Po takiej uchwale SN sšdy powszechne majš teraz nie lada problem, jak spór o nakłady sprawiedliwie rozstrzygnšć.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL