Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Deweloperski bieg przez płotki

Materiały Inwestora
Uzyskanie niezbędnych dokumentów, pozwoleń i decyzji często trwa dłużej niż sama budowa osiedla.

Co utrudnia firmom budowę osiedli? Na co najbardziej narzekajš? Sondę prezentuje serwis nieruchomoœci Dompress.pl:

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp:

Największe trudnoœci, z jakimi się spotykamy, to procedury administracyjne zwišzane z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia budowy. Z ryzykiem odwołań wišżš się szczególnie decyzje œrodowiskowe. Obecne prawo pozwala na blokowanie postępowań osobom, które nie sš ich stronš.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord:

Barierę stanowiš kwestie proceduralne i przedłużajšce się formalnoœci zwišzane z rozpoczęciem inwestycji. Rynek potrzebuje uregulowania i uproszczenia postępowania administracyjnego. Kluczowe jest przyspieszenie wydawania pozwolenia na budowę.

Michał Sapota, prezes zarzšdu Murapol:

Budowa osiedla to długi proces. Zaczyna się od kupna gruntu i opracowania koncepcji inwestycji. Najbardziej niewdzięcznym etapem sš formalnoœci administracyjne. Pomimo jednego, obowišzujšcego w całym kraju prawa, każdy urzšd ma nieco innš specyfikę działania, przywišzuje większš wagę do innych aspektów projektu budowlanego i jego dokumentacji.

To powoduje, że realizujšc pierwszš inwestycję w danej lokalizacji, dopiero uczymy się procedur. Pozostałe etapy inwestycji przebiegajš już płynnie. W swoich strukturach mamy podmioty odpowiadajšce za kompleksowš obsługę inwestycji, w tym pracownię architektoniczno-projektowš, generalnego wykonawcę oraz hurtownię materiałów budowlanych.

Yael Rothschild, prokurent Mill-Yon Gdańsk:

Dziœ jest bardzo trudno o grunty. Podaż działek jest mała, a zainteresowanie deweloperów - duże. Lwia częœć ofert to grunty o skomplikowanym stanie prawnym, np. majšce nieuregulowane stosunki własnoœciowe lub obcišżone innymi problemami, których rozwišzanie może się okazać bardzo kosztowne.

Przeprowadzenie analiz pochłania dużo czasu, szczególnie że nie wszędzie jest plan zagospodarowania. Znajšc jego zapisy stosunkowo łatwo jest okreœlić wstępnš "chłonnoœć" gruntu, rentownoœć inwestycji i zweryfikować, czy zakup jest opłacalny.

Jeżeli planu nie ma, cały proces się wydłuża, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Dopiero potetem można przystšpić do analizy opłacalnoœci inwestycji, a może się zdarzyć, że taka analiza będzie musiała objšć również np. badania geologiczne.

Przemysław Bednarczyk, wiceprezes zarzšdu Waryński S.A. Grupa Holdingowa:

Sprawny przebieg procesu inwestycyjnego jest ważny zarówno dla inwestora i wykonawcy, jak i klienta. Niestety, nawet wzorowo zaplanowane i zorganizowane projekty niosš za sobš ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń i problemów, które mogš opóŸnić budowę. Ewentualne błędy na etapie projektowania oznaczajš koniecznoœć modyfikacji  dokumentacji projektowej. Dokładamy wszelkich starań, by takich sytuacji uniknšć. Mniejszy wpływ mamy na bariery administracyjne, skutkujšce opóŸnieniami w harmonogramie projektu i wzrostem jego kosztów.

Adrian Potoczek, dyrektor sprzedaży w Wawel Service:

Największe problemy stwarzajš nadinterpretacja prawa i przedłużajšce się procedury administracyjne. Ubieganie się o warunki zabudowy jest najdłuższym procesem, który trwa nawet rok. To wydłuża czas uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do ok. dwóch lat.

Tomasz Sujak, członek zarzšdu Archicom:

Największe wyzwania prowadzenia działalnoœci deweloperskiej to przede wszystkim zmieniajšce się przepisy i procesy formalnoprawne, które sš skomplikowane i czasochłonne. Polski Zwišzek Firm Deweloperskich lobbuje za zamianami upraszczajšcymi formalnoœci.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

Największš przeszkodš sš bariery administracyjne: biurokracja, czasochłonne procedury zwišzane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nieprzystajšce do realiów wymogi i ograniczenia, jakim trzeba sprostać przygotowujšc inwestycję. W zależnoœci od miasta czy dzielnicy urzędy interpretujš te same przepisy w inny sposób.

Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding:

Jesteœmy generalnym wykonawcš większoœci naszych inwestycji. Uzyskanie niezbędnych dokumentów, pozwoleń, uzgodnień i decyzji często trwa dłużej niż sama budowa.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates:

Podczas realizacji inwestycji zazwyczaj nie mamy problemów, które mogłyby opóŸnić termin oddania osiedla. Największym wyzwaniem jest etap planowania inwestycji, który jest obwarowany wieloma wymaganiami. Otrzymanie pozwolenia na budowę jest najważniejszym, ale niejedynym dokumentem, jaki deweloper musi uzyskać.

Inwestor musi także ubezpieczyć inwestycję oraz otworzyć rachunek powierniczy, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Długotrwałym procesem jest także uzyskanie przez dewelopera kredytu na inwestycję.

Mirosław Bednarek, prezes zarzšdu Matexi Polska:

Największym problemem na warszawskim rynku nieruchomoœci sš często zawyżone ceny gruntów. Nierzadko właœciciele działek dyktujš ceny nieprzystajšce do rynkowych realiów. Proces inwestycyjny jest skomplikowany. Prowadzimy wiele inwestycji, borykajšc się czasem z przedłużajšcymi się procedurami administracyjnymi. To jednak standardowe ryzyko i częœć biznesu deweloperskiego.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży w Lokum Deweloper:

Jako inwestor, a zarazem generalny wykonawca, mamy ten komfort, że kompleksowo czuwamy nad przebiegiem prac. Zespół inżynierów i menedżerów zarzšdza całym procesem inwestycyjnym od pozyskania terenu, przez projekt, finansowanie, budowę, marketing, sprzedaż.

Od wielu lat współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, którzy znajš nasze oczekiwania. Bardzo duże znaczenie ma też dobra współpraca z instytucjami finansowymi. Nieco inaczej wyglšda kwestia uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych. Proces ten nierzadko bywa wydłużony, co w konsekwencji wpływa na przesunięcia harmonogramów realizacji projektów deweloperskich.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment:

Największš przeszkodš w realizacji inwestycji jest postępowanie administracyjne i uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Kolejnym utrudnieniem jest znalezienie odpowiednich działek w atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL