Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Plany miejscowe nie tak trudne do podważenia

Fotorzepa, Adam Burakowski Adam Burakowski
Niezgodnoœć ze studium czy brak uzgodnień z właœciwymi organami – to powody, dla których sšdy decydujš się na unieważnianie decyzji samorzšdowych.
Stopień pokrycia kraju planami miejscowymi nie jest wysoki. Sięga około 30 proc. Powód? Skomplikowana procedura uchwalania i coraz częstsze przypadki stwierdzania ich nieważnoœci. – Najczęstszš przyczynš unieważnienia planów miejscowych w całoœci lub też w częœci jest ich niezgodnoœć ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zostało wczeœniej uchwalone. Podstawowym natomiast obowišzkiem osób tworzšcych plan jest to, aby ten akt był z nim zgodny. Z praktyki wynika natomiast, że rady gmin czy miast nie przykładajš do tego należytej uwagi. To bardzo duży błšd – mówi radca prawny Damian Buniak, prowadzšcy kancelarię zajmujšcš się prawem nieruchomoœci. – Rzeczywiœcie obserwujemy coraz częstsze przypadki unieważniania planów miejscowych. Ubywa ich, zamiast przybywać – stwierdza Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to akt, który ogólnie okreœla politykę przestrzennš rady gminy. – Często jest tak, że inwestor X czy Y przeglšdajšc studium, decyduje się na nabycie danej nieruchomoœci, wiedzšc, że będzie mógł na niej zbudować fabrykę czy powiększyć swój zakład. Dużym zaskoczeniem okazuje się więc dla niego sytuacja, gdy nagle dowiaduje się, że plan miejscowy przeznacza go pod zieleń. Oczywistym jest więc, że będzie bronić swoich interesów w sšdzie – zaznacza mec. Damian Buniak. I inwestor wygrywa, bo orzecznictwo sšdów administracyjnych jest jednolite: przeznaczenie działki z planu miejscowego musi być tożsame z ustaleniami studium. Tak było np. ze stwierdzeniem nieważnoœci planu miejscowego dla połowy podwarszawskiego Sulejówka. Na jego zaskarżenie w 2016 r. zdecydował się wojewoda po roku obowišzywania aktu. WSA przyznał mu natomiast rację. Spowodowało to niemałe zamieszanie. Pojawił się bowiem spór na podstawie jakich przepisów prawa miejscowego można budować na terenie z unieważnionym planem: czy podstawę stanowić winny zapisy planu obowišzujšcego przed tym uchylonym, czy też inwestorzy muszš występować o warunki zabudowy. Głos zabrał nawet resort infrastruktury i budownictwa. – W przypadku stwierdzenia nieważnoœci planu miejscowego (po jego wejœciu w życie) plan miejscowy, który został uchylony lub zmieniony planem, odnoœnie którego stwierdzono nieważnoœć, „odzyskuje moc"– wskazano w piœmie do włodarza Sulejówka. Jednak nie tylko niespójnoœć planów ze studium powoduje ich odejœcie w niebyt w drodze sšdowej kontroli. Furtkę do skargi do WSA otwiera również brak uzgodnień postanowień planu z właœciwymi organami (np. górniczymi czy geologicznymi na Œlšsku) lub też nieuwzględnienie ich opinii. Powodem mogš być też Ÿle przeprowadzone konsultacje społeczne jego projektu.  
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL