Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Bałagan z decyzjami ma wkrótce zniknšć

Bloomberg
Inwestorzy majš problemy z uzyskaniem decyzji œrodowiskowych. Winne sš przepisy, które nie pozwalajš dokończyć postępowań na starych zasadach. Ma się to zmienić.
Jakoœć nowych przepisów jest niestety coraz częœciej fatalna. Najgorzej jest z przepisami przejœciowymi. Mamy tego kolejny przykład. Od 1 stycznia postępowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach prowadzone sš na nowych zasadach. Nikt nie zadbał jednak o dobrš jakoœć przepisów i zapanował bałagan. Nie wiadomo bowiem, które uregulowania stosować do postępowań rozpoczętych przed 1 stycznia: czy nowe czy może jeszcze stare. Powstał impas. Inwestorzy i urzędnicy głowiš się, jak z niego wyjœć. Problem zauważyli posłowie PiS. Przygotowali projekt, który ma rozwiać wštpliwoœci. W ubiegłym tygodniu wpłynšł on do Sejmu.

Jednak stare przepisy

Chodzi o przepisy przejœciowe do zmian, które prawo wodne wprowadziło do ustawy o udostępnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie (dalej: ustawa œrodowiskowa). Obecnie przepisy przewidujš, że do spraw wszczętych przed datš ich wejœcia w życie, tj. 1 stycznia 2018 r., stosuje się nowe regulacje. Powoduje to liczne wštpliwoœci interpretacyjne, np. czy inwestor musi ponownie starać się o liczne dokumenty. Bo zostały one wydane przed 1 stycznia. Przede wszystkim chodzi o postanowienie, które rozstrzyga o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na œrodowisko. Posłowie proponujš więc, by do postępowań wszczętych, a niezakończonych do 1 stycznia, stosować stare uregulowania. Chodzi m.in. o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz o ponownš ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na œrodowisko.

Co się zmieniło

Od 1 stycznia obowišzujš nowe zasady prowadzenia postępowań w sprawie decyzji œrodowiskowej. Zmieniły się zasady ustalania stron. Wczeœniej wykorzystywano do tego art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Teraz ustawa œrodowiskowa ma już własne zasady ustalania stron postępowania. A te mówiš jasno, że sš nimi tylko wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo do nieruchomoœci znajdujšcej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Chodzi o działki: przylegajšce bezpoœrednio do działek, na których będzie prowadzona inwestycja; dla których zostałyby obniżone standardy jakoœci œrodowiska; znajdujšce się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Problemy już były

To nie jest pierwszy przypadek, kiedy inwestorzy i urzędnicy majš problemy z przepisami przejœciowymi. Największe zamieszanie w ostatnim czasie wywołała nowelizacja ustawy o kształtowania ustroju rolnego, zmieniajšca zasady obrotu ziemiš. W wypadku jej przepisów przejœciowych Sšd Najwyższy podjšł już kilka uchwał. Uznał m.in., że jeżeli przed 30 kwietnia ub.r. doszło do zawarcia umowy warunkowej nabycia ziemi rolnej, to umowę przenoszšcš własnoœć można zawrzeć na zasadach obowišzujšcych przed tš datš. Oznacza to, że kupić grunt może osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Na starych zasadach można dokończyć transakcje, w wypadku których wczeœniej doszło do zawarcia umów warunkowych. Wczeœniej Sšd Najwyższy podjšł dwie inne uchwały w sprawie przepisów przejœciowych dotyczšcych obrotu gruntami. Wówczas chodziło o prowadzenie egzekucji z nieruchomoœci rolnych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL