Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Dobre sšsiedztwo decyduje o losach inwestycji

Inwestycja nie musi nawišzywać do sšsiedniej zabudowy, wystarczy że w okolicy znajduje się podobnego rodzaju obiekt.
shutterstock
Gdy właœciciele mieszkań nie chcš nowego pasażu handlowego.
Budowa kompleksu usługowo-biurowego w sšsiedztwie budynków mieszkalnych zazwyczaj budzi ogromne emocje. Nie inaczej było w Poznaniu. Jedna z lokalnych spółek chciała wybudować dwa budynki m.in. z usługami oraz lokalami i parkingiem podziemnym. Firma wystšpiła więc do prezydenta miasta o wydanie warunków zabudowy, a ten je wydał. Ostro zaczęli protestować sšsiedzi. Rozgorzała długoletnia batalia sšdowa, z której zwycięsko wyszedł inwestor.

Pod ostrzałem

Ze skargš do Samorzšdowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Poznaniu wystšpiło dwóch właœcicieli sšsiednich nieruchomoœci. Zarzuty dotyczyły m.in. niespełniania warunków „dobrego sšsiedztwa". Ich zdaniem inwestycja powinna być dostosowana do istniejšcej zabudowy. Tak się jednak nie stało. Zarzucili też, że warunki zabudowy przewidujš zbyt małš liczbę miejsc parkingowych. Klienci spółki będš więc parkować pod ich domami. Poza tym inwestycja z pewnoœciš spowoduje duży wzrost natężenia ruchu drogowego, co może doprowadzić do zablokowania ruchu samochodowego na sšsiednich ulicach. Wpłynie też na obniżenie wartoœci ich nieruchomoœci.
SKO nie podzielił jednak obaw skarżšcych i oddalił skargę. Wówczas właœciciele sšsiednich nieruchomoœci wystšpili do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Poznaniu.

Inwestor jednak górš

WSA oddalił skargę. Powołał się przy tym na art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem, wydanie decyzji o warunkach zabudowy uzależnione jest od istnienia co najmniej jednej działki sšsiedniej, dostępnej z tej samej drogi publicznej (tzw. zasada dobrego sšsiedztwa). Nowa zabudowa powinna również kontynuować funkcję, parametry, cechy i wskaŸniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnoœci wykorzystania terenu. Wojewódzki Sšd Administracyjny podkreœlił, że „dobrego sšsiedztwa", o jakim mówi ten przepis, nie należy utożsamiać z bliskim sšsiedztwem. Oznacza to, że planowana inwestycja nie musi nawišzywać tylko do zabudowy znajdujšcej się na graniczšcych z niš nieruchomoœciach, ale i z dalszej okolicy. Pod warunkiem, że znajduje się na terenie obszaru analizowanego, jaki wytycza się w celu wydania warunków zabudowy. Natomiast w okolicy występuje zabudowa, której funkcja odpowiada planowanej inwestycji, a mianowicie budynki usługowe oraz handlowe, nie brakuje też wysokich budynków. WSA odnoszšc się do zarzutu właœcicieli sšsiednich nieruchomoœci w sprawie braku wystarczajšcej liczby miejsc parkingowych, wyjaœnił, że obowišzujšce przepisy nic nie mówiš o okreœlonej liczbie miejsc parkingowych, jakie muszš być zagwarantowane w ramach danej inwestycji. Oznacza to, że nie ma jednoznacznych podstaw prawnych do twierdzenia, że decyzja o ustaleniu warunków zabudowy powinna okreœlać w sposób konkretny liczbę miejsc parkingowych. Według WSA, warunki zabudowy majš przesšdzić czy dana inwestycja o okreœlonych parametrach może powstać na danym terenie, czy nie. Właœciciele sšsiedniej nieruchomoœci nie poddali się. Wystšpili ze skargš kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. Ale i tam nic nie wskórali. Spółka wygrała także przed NSA.

Wystarczy minimalna liczba miejsc

NSA oddalił bowiem skargę kasacyjnš. Według Naczelnego Sšdu Administracyjnego, Wojewódzki Sšd Administracyjny słusznie wskazał, że brakuje przepisów, które nakazywałyby œcisłe okreœlenie liczby miejsc postojowych. W warunkach zabudowy słusznie więc wskazano minimalnš liczbę miejsc parkingowych, co jest wystarczajšce do spełnienia wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z art. 54 pkt 2 lit. c tej ustawy wynika jedynie wymóg okreœlenia w warunkach zabudowy zasad obsługi w zakresie infrastruktury i komunikacji. Natomiast o liczbie miejsc postojowych rozstrzyga się na póŸniejszym etapie, tj. tworzenia projektu budowlanego oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę. Inne zarzuty skarżšcych również okazały się nietrafne. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL