Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Nowe drzewa i krzewy zamiast opłat za wycinkę

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Tereny pokryte zieleniš sš za rzadko uwzględniane w planach miejscowych.
Miasta coraz lepiej zarzšdzajš zieleniš – uznała Najwyższa Izba Kontroli w najnowszym raporcie. Dokument to owoc kontroli przeprowadzonych w dziewięciu miastach: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Piotrkowie Trybunalskim, we Wrocławiu, w Legnicy, Tarnowskich Górach, Katowicach i Nowym Sšczu. W beczce pokontrolnego miodu jest jednak łyżka dziegciu. Tereny pokryte zieleniš w ocenie izby sš za rzadko uwzględniane w planach miejscowych, samorzšdy nie majš dokładnych danych dotyczšcych posadzonych i usuniętych drzew, a enklawy zieleni nie sš skutecznie chronione przed rozwijajšcš się zabudowš. Drzew usuniętych jest wcišż więcej niż tych posadzonych. „W latach 2015–2016 w kontrolowanych miastach z terenów stanowišcych własnoœć gmin usunięto łšcznie 40 798 drzew, a posadzono 33 912 nowych"– czytamy w raporcie.
Najczęstsze przyczyny usuwania drzew to obumarcie, zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz kolizja z prowadzonymi inwestycjami. To już kolejna kontrola NIK dotyczšca drzew. W 2014 roku wykazano, że burmistrzowie i starostowie nie wykorzystujš wszystkich dostępnych instrumentów prawnych dla zapewnienia dostatecznej ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych w myœl zasady zrównoważonego rozwoju. W kontrolowanych jednostkach skutecznoœć kompensacji przyrodniczej (w zamian za wycięcie drzew sadzone sš nowe na innym terenie) oceniono jako niskš. Powód był prosty: gminy wolały pobierać opłaty za usunięcie, niż obligować inwestorów do sadzenia nowych roœlin. W tym zakresie – zdaniem przedstawicieli branży deweloperskiej – wiele się nie zmieniło. – Z treœci obowišzujšcego art. 84 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym posiadacz nieruchomoœci ponosi opłatę za usunięcie drzewa lub krzewu, wynika, że nałożenie opłaty jest podstawowym instrumentem działania organów przy wydawaniu zezwoleń na wycięcie drzew lub krzewów – wskazuje radca prawny Przemysław Dzišg z Polskiego Zwišzku Firm Deweloperskich. To zaœ w jego ocenie oznacza, że na gruncie ustawy o ochronie przyrody zasadš jest odpłatnoœć za usuwanie drzew czy krzewów, natomiast nasadzenia zastępcze majš jedynie charakter fakultatywny. O czym zresztš traktuje przepis art. 83c ust. 3 omawianej ustawy. Zgodnie z nim wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od okreœlonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu. – Decyzja organu wydajšcego zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie ustalenia opłaty lub nakładajšca obowišzek wykonania nasadzeń zastępczych należy więc do rozstrzygnięć uznaniowych i nie ma charakteru zwišzanego – wskazuje mec. Dzišg. A że proœciej jest skomercjalizować usunięcie drzewa, niż skontrolować przyjęcie i jakoœć nowego drzewostanu, samorzšdy decydujš się na pierwszš opcję. – Przy okazji ostatnich, kontrowersyjnych nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wielokrotnie wskazywaliœmy przyczyny takich rozstrzygnięć, zaliczajšc do nich m.in. bezproblemowoœć i łatwoœć wišżšcš się z naliczeniem opłaty. Od dawna postulujemy, by zredagować przepisy w taki sposób, by obowišzek wydania decyzji uzależniajšcej udzielenie zgody na usunięcie drzew i krzewów – od wykonania nasadzeń zastępczych – miał charakter obligatoryjny, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że dopiero w przypadku braku możliwoœci wykonania tych nasadzeń organ mógłby uzależnić zgodę na wycinkę drzew i krzewów od uiszczenia opłaty – akcentuje prawnik. ©? —Anna Krzyżanowska
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL