Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Akademik kontra służebność

materiały prasowe
Mało skonkretyzowana obawa zdecydowanie nie wystarczy, by zablokować budowę.
Nie można wstrzymać wykonania pozwolenia na budowę z uwagi na wszczęcie postępowania dotyczšcego ustanowienia służebnoœci przejazdu na terenie, gdzie powstać miała inwestycja. Do takiego wniosku doszedł Naczelny Sšd Administracyjny (postanowienie II OZ 146/17). Rozpoznawał on skargę na decyzję gliwickiego Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego, który zaprezentował zupełnie inny poglšd w sprawie. Spór dotyczył lokalizacji akademika z funkcjš handlowo-usługowo-gastronomicznš. Inwestor pozwolenie na budowę otrzymał w czerwcu 2016 roku. 22 marca 2017 r. sšsiedzi przyszłej inwestycji wnieœli jednak do WSA wniosek o wstrzymanie jego wykonania. W piœmie zaznaczono, że w sšdzie cywilnym toczy się postępowanie o ustanowienie służebnoœci drogowej na nieruchomoœci inwestora, a sšd rejonowy na czas jego prowadzenia zdecydował się na umieszczenie w księdze wieczystej ostrzeżenia w tej sprawie. To przekonało WSA, który uznał, że wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę mogłoby naruszyć możliwoœć korzystania ze służebnoœci zgodnie z jej treœciš, i uczynił zadoœć żšdaniom skarżšcych.
NSA, do którego zwrócił się inwestor, miał już inny poglšd. Uchylił postanowienie WSA. W rozstrzygnięciu zauważył, że w orzecznictwie podaje się, iż sam fakt, że realizacja spornej inwestycji doprowadzi do naruszenia służebnoœci, nie jest równoznaczny z uprawdopodobnieniem, że ewentualne naruszenie przyniesie stronie skarżšcej znaczne szkody. Podkreœlono również, że „spory między stronami w zakresie służebnoœci podlegajš kognicji sšdów powszechnych, a nie administracyjnych. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie może być więc traktowany jako œrodek ochrony praw podmiotu, na rzecz którego ustanowiono danš służebnoœć na nieruchomoœci objętej pozwoleniem na budowę". Nie bez znaczenia było dla sšdu również to, że w sprawie sama kwestia obcišżenia służebnoœciš gruntowš nieruchomoœci objętej wnioskiem inwestora nie została jeszcze przesšdzona. „Inwestor ma bowiem prawo do realizacji budowy na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, mimo wniesienia skargi do sšdu, z uwagi na brak orzeczenia wstrzymujšcego wykonanie powyższej decyzji. Tym samym to on ponosi ryzyko prowadzenia robót przed rozpoznaniem skargi, czy też skargi kasacyjnej" – czytamy w uzasadnieniu postanowienia NSA. Sędziowie przypomnieli w nim, że kwestia ewentualnego przywrócenia stanu poprzedniego – w razie gdyby okazało się, że w wyniku rozpoznania skargi zaskarżona decyzja zostanie jednak uchylona – będzie obcišżać właœnie inwestora. Z rozstrzygnięciem zgadza się adwokat Maciej Górski z Instytutu Badań nad Prawem Nieruchomoœci. – Prawo o postępowaniu przed sšdami administracyjnymi jasno wskazuje w art. 61 § 3, że po przekazaniu sšdowi skargi ten może na wniosek skarżšcego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całoœci lub w częœci aktu administracyjnego co do zasady, tylko jeœli zachodzi niebezpieczeństwo wyrzšdzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków – mówi mec. Górski. W ocenie NSA natomiast przyszli sšsiedzi akademika zaistnienia takich ryzyk nie uprawdopodobnili. ©?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL