Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budowa i remont

Układ urbanistyczny przeszkodš dla klimatyzatora

Fotorzepa, Piotr Guzik PG Piotr Guzik
Konserwator zabytków decyduje również o budynkach niewpisanych do rejestru.

Wydanie pozwolenia na montaż klimatyzatora na elewacji budynku znajdujšcego się przy ulicy stanowišcej częœć układu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków ma niewštpliwy wpływ na wartoœć historycznš tego układu – uznał Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt VII SA/Wa 2686/16).

Rozpoznawał on skargę na decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w której odmówiono wydania zgody na zainstalowanie klimatyzatora na jednej z kamienic z lat 50. Nieruchomoœć znajdowała się w Warszawie. Budynek nie był wpisany do rejestru zabytków, znajdował się jednak na terenie chronionym konserwatorsko.

W ocenie szefa resortu kultury wskazane prace odbyłyby się ze szkodš dla układu urbanistycznego. Zewnętrzne klimatyzatory stanowiš bowiem niepożšdany element elewacji, zakłócajšc jej walory kompozycyjne. W decyzji wskazano też, że zamontowanie współczesnego elementu spowodowałoby zniekształcenie kompozycji detali w elewacji budynku, powodujšc zmianę jego wyrazu i charakteru. Podkreœlono także, że wyglšd elewacji ma ogromny wpływ na odbiór wizualny i relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi obiektami zabudowy, składajšcymi się na pierzeję i wnętrze ulicy. Poza tym prace mogłyby przyczynić się do pogorszenia stanu zachowania tynków kamienicy. Z tego też powodu ministerstwo nie zgodziło się na montaż klimatyzatora.

Z ministerialnymi spostrzeżeniami zgodził się rozpoznajšcy skargę inwestora stołeczny WSA. „(...) Objęcie ochronš konserwatorskš poprzez wpisanie układu urbanistyczno-architektonicznego miasta do rejestru zabytków nie oznacza, że na terenie tym zabronione sš jakiekolwiek działania, w tym wykonywanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego" – zaznaczył skład orzekajšcy, któremu przewodniczyła sędzia Mariola Kowalska.

W przypadku jednak – jak podkreœlono w orzeczeniu – prowadzenia prac budowlanych dotyczšcych zabytku wpisanego do rejestru wymagane jest uzyskanie zgody organu konserwatorskiego, który oceni dopuszczalnoœć realizacji robót pod względem wpływu na zachowanie walorów zabytkowych chronionego obszaru.

– W œwietle powyższego nie budzi wštpliwoœci sšdu prawidłowoœć stanowiska ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który uznał, że montaż klimatyzatorów na œcianie budynku tworzšcego układ urbanistyczny podlegajšcy ochronie ma wpływ na wartoœci artystyczne i historyczne tego układu urbanistycznego. Zamontowanie klimatyzatora będzie niewštpliwie widoczne na œcianie budynku, nawet jeżeli przy budynku roœnie drzewo – podniósł WSA.

Sędziowie podkreœlili, że taki montaż jest widocznš ingerencjš w elewację budynku, która stanowi o odmiennym od chronionego widoku elewacji.

„Zmiana wyglšdu któregokolwiek z historycznych budynków wchodzšcych w skład zabytkowego zespołu w konsekwencji prowadzi do zmiany wyglšdu tej częœci chronionego zespołu zabudowy, a zatem narusza decyzję o wpisaniu układu urbanistycznego [...] do rejestru zabytków" – zaakcentowano.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL