Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Średnie firmy liderami globalnej ekspansji

123RF
Powszechna rozpoznawalnoœć marki nie musi być warunkiem sukcesu polskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach – twierdzš eksperci.

Ryzyko polityczne i niestabilnoœć przepisów prawnych to najważniejsze zagrożenia przy wchodzeniu polskich firm na zagraniczne rynki – wynika z badania HSBC Bank Polska.

Pozostałe elementy ryzyka to wzrost konkurencji, rozwój technologiczny mogšcy się przyczynić do wyparcia z rynku dotychczasowego wyrobu przez nowe produkty, a także zmiennoœć cen. Ta ostatnia zwišzana jest ze zmianami na rynku surowców, uderzajšcych głównie w firmy produkcyjne, zmiennoœciš kursów walut oraz wzrostem cen m.in. transportu i trudnoœciami. Do tego mogš jeszcze dojœć problemy ze znalezieniem pracowników.

Nie tylko znani

Badanie przeprowadzono w I połowie 2017 r. w grupie firm œredniej wielkoœci, majšcych duży udział eksportu w całkowitej sprzedaży. Pokazało, że mimo rynkowych barier przedsiębiorstwa mało znane szerokiej opinii, działajšce w specjalistycznych, często niszowych branżach, mogš osišgnšć duży międzynarodowy sukces. Jak wynika z rozmów z przedstawicielami zarzšdów, kluczowymi czynnikami tego sukcesu okazuje się unikalny produkt lub usługa, a także wyróżniajšca się obsługa klienta i elastycznoœć.

O powodzeniu ekspansji decyduje także budowa zaufania do marki produktów, pozyskanie do współpracy globalnego gracza oraz wejœcie na rynek, który ma duży potencjał, a którego inne firmy się obawiajš. Równie ważny okazuje się rozwój oferty: jej dywersyfikacja, wykorzystanie nowych technologii produkcji czy opracowanie kolejnych zastosowań.

Ponieważ wiele z tego rodzaju firm kieruje swe produkty do innych przedsiębiorców, a nie klientów indywidualnych, w rezultacie ich marki nie sš powszechnie rozpoznawalne.

Według Michała H. Mrożka, prezesa HSBC Bank Polska, taka szeroka rozpoznawalnoœć nie musi być jednak wyznacznikiem sukcesu. – Jest nim udane wejœcie i działanie na wielu rynkach, nieraz bardzo odległych geograficznie i odmiennych kulturowo. Zdobycie zaufania klientów, wœród których sš najwięksi globalni potentaci z różnych branż, czy doskonalenie oferty – twierdzi Mrożek.

Dokładnie i rozważnie

Przykładem udanej ekspansji na globalnš skalę może być działajšca w branży produktów mlecznych firma Kaskat z Gorzowa Wielkopolskiego, produkujšca œwiece (m.in. w USA) Korona Candless, pomorska spółka Rockfin – projektant i wytwórca systemów olejowych, działajšca w branży utrzymania nieruchomoœci firma Sescom czy spółka Seco/Warwick, będšca dostawcš wyposażenia przemysłowego i urzšdzeń do obróbki cieplnej metali.

Raport HSBC podkreœla, że w planowaniu zagranicznej ekspansji ważna jest m.in. dokładna analiza sytuacji na interesujšcych firmę kierunkach, ostrożnoœć we wchodzeniu na nowy rynek, rozwaga w przypadku nabywania zagranicznych spółek i dywersyfikacja biznesu – zarówno klientów, jak i produktów. Szansš do wykorzystania mogš być także uwarunkowania społeczne, takie jak wzrost dochodu konsumentów czy rozwój klasy œredniej, oraz rynkowe, w tym rozwój rynków wschodzšcych. Ponadto stopniowa poprawa wizerunku Polski za granicš, a w konsekwencji coraz lepsze skojarzenia z markami polskich produktów.

Opinia

Robert Chmielewski | dyrektor generalny spółki Lactex

Œwiat się zmienia, a tempo i zakres tych zmian rodzš bardzo poważne skutki dla gospodarki. Obecnie wyzwaniem dla nas jest szybka reakcja na te zmiany i przewidywanie ich konsekwencji. Nasz biznes wymaga dużego doœwiadczenia. Działamy w międzynarodowym œrodowisku, gdzie reguły handlowe obowišzujšce w UE często nie majš zastosowania, a nasza konkurencja to firmy z całego œwiata. Jest wiele czynników, na niektóre nie mamy wpływu, np. zmiany polityczne. Przez ponad 25 lat udało nam się wyeksportować produkty do ponad 30 krajów. Nie byłoby to możliwe bez wiedzy, jakš dysponujemy, i wysokiej specjalizacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL