Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Twierdza X przeciw terrorystom

Łódzka firma Atos, na co dzień pilnujšca fabryk broni, opracowała system ochrony wielkich zgromadzeń.
Rzeczpospolita/Paweł Wilde
Polska spółka Atos opracowała innowacyjny system zabezpieczenia imprez masowych przed atakami.

Atos to jeden z liderów branży security w naszym kraju. Ma 2 tys. pracowników i 30 mln zł rocznych przychodów. Znany jest z innowacyjnych rozwišzań w dziedzinie bezpieczeństwa. Zebrał właœnie doœwiadczenia z ochrony obiektów specjalnych, głównie należšcych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej fabryk broni, i opracował zintegrowany system zabezpieczenia najważniejszych imprez masowych. Nazwał go Twierdza X.

Niezastšpiona elektronika

Agnieszka Gogól-Urbanek, dyrektor generalny Atosu, mówi, że kluczem do efektywnego zabezpieczenia miejsc narażonych na ryzyko zamachu podczas wielkich imprez masowych musi być profesjonalna organizacja przestrzeni. Istotnš częœciš Twierdzy X sš umieszczone w strategicznych miejscach fizyczne zapory: np. wysokie na trzy metry gawiony – pojemniki wypełnione piaskiem czy żwirem. Zatrzymujš odłamki improwizowanych ładunków wybuchowych i wymuszajš używanie z góry zaplanowanych dróg komunikacji ludzi i pojazdów. Potencjalnym zamachowcom, wyposażonym w broń strzeleckš, trzeba zasłonić pole ostrzału. Służš do tego właœciwie ustawione flagi, proporce, typowe na miejscu zgromadzeń publicznych banery czy plakaty.

Ale widoczne na pierwszy rzut oka zabezpieczenia antybalistyczne, wykorzystujšce istniejšcy sprzęt i urzšdzenia dostępne w magazynach służb reagowania kryzysowego wojewodów, to tylko fasada Twierdzy X. Jej istotš sš systemy obserwacji i monitoringu, np. kamery wyniesione nad tłum w strategicznych strefach i zautomatyzowane programy analizy obrazu oraz utrwalania istotnych informacji.

– Nie tylko Atos, ale i inne firmy ochrony dysponujš już sprzętem i oprogramowaniem umożliwiajšcym automatyczne wychwytywanie wizerunku i œledzenie osób zachowujšcych się nietypowo na tle innych uczestników zgromadzenia religijnego lub politycznego – mówi Agnieszka Gogól-Urbanek.

Na miejscu zgromadzenia komercyjna ochrona i państwowe służby porzšdku muszš dysponować zsynchronizowanymi urzšdzeniami łšcznoœci, pozwalajšcymi na bezpiecznš, kodowanš komunikację nie tylko między ruchomymi stanowiskami dowodzenia i oœrodkami zarzšdzania kryzysem, ale także z zewnętrznymi punktami konsultacyjnymi. Pracujšcy w nich eksperci mogš zapewnić służbom wsparcie: dokonywać błyskawicznej analizy wydarzeń i sugerować rozwišzania.

Pomysły specjalistów z Atosu wysoko oceniła w tym roku zwykle zażarcie z sobš walczšca branża security: nagrodę za nowatorskš koncepcję Twierdza X zyskała w maju na łódzkich Targach Logistyki Służb Mundurowych, a w czerwcu system prezentowany był na wystawie Pro Defense (poœwięconej obronie terytorialnej) w Ostródzie. Teraz jest oceniany przez Komendę Głównš Policji.

– Trzeba doceniać inicjatywy firm ochrony na rzecz poprawy publicznego bezpieczeństwa, ale trzeba sobie też zdawać sprawę, że prawo nie daje branży security żadnych możliwoœci działania antyterrorystycznego. To domena państwowych służb – zwraca uwagę dr Łukasz Kister, specjalista ds. terroryzmu z uniwersytetu Collegium Civitas.

Pilnujš fabryk broni

Zarzšd Atosu podkreœla, że antyterrorystyczny system był tworzony własnymi siłami, trochę na przekór trendom, które dominujš na wartym 7,8 mld zł rocznie rynku ochrony. Panuje na nim ostra walka konkurencyjna między 3 tys. firm. W przetargach nadal nie udało się przezwyciężyć dyktatu najniższej ceny.

– Symptomatyczne, że w czasie 25 lat istnienia Atosu, tylko raz w konkursie na publiczne zamówienia klient wœród kryteriów wyboru postawił warunek innowacyjnych rozwišzań – mówi dyrektor Gogól-Urbanek.

Szefowie firmy, w której zrodził się plan Twierdzy X, nie ukrywajš, że do proponowania nowych standardów i rozwišzań w sferze bezpieczeństwa publicznego przyczyniły się lata praktyki w dziedzinie analizy zagrożeń i doœwiadczenia z wieloletniej ochrony znacznej częœci zakładów PGZ. W Twierdzy X trudno też nie dostrzec wyników krytycznej analizy ostatnich zamachów we Francji i innych krajach zachodniej Europy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL