Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Japonia odważnie patrzy w technoprzyszłość

Fujitsu Forum to okazja spotkania z najnowoczeœniejszymi rozwišzaniami technologicznymi
materiały prasowe
Na rozpoczynajšcych się oficjalnie 17 maja targach Fujitsu Forum pokazywane jest wiele rozwišzań, które mogš zrewolucjonizować nie tylko kontakty międzyludzkie, ale również wiele codziennych czynnoœci.

Na tegorocznej edycji imprezy organizatorzy spodziewajš się ok 20 tys. goœci głównie z branży IT, zainteresowanych najnowszymi rozwišzaniami w zakresie komunikacji, zwyczajów konsumenckich czy usług finansowych. Jako że targi odbywajš się w Tokio, nie mogło obyć się bez robotów. Tych podczas Forum trochę widać, furorę podczas sesji dla mediów wywołała grupa niewielkich, może 80-centymetrowych maszyn, które wiernie odwzorowywały ruchy człowieka, tańczšcego ze specjalnš uprzężš na ciele.

Zwiedzajšcy spoza Japonii doœć szybko zaczęli jednak zadawać pytania, do czego niewielki robot, obserwujšcy człowieka pojedynczym „okiem" może zostać wykorzystywany. – Widzimy szereg zastosowań, zarówno w punktach obsługi klienta, jak np. w informacji kolejowej czy jako przekaŸnik treœci reklamowych czy promocji – tłumaczyli przedstawiciele wystawcy podkreœlajšc, że cała armia takich robotów, nazywanych Robo PIN World, może być sterowana przez jednš osobę np. w centrali firmy. - Obecnie jesteœmy na etapie testów z niektórymi partnerami biznesowymi jak komercyjnie ten projekt wykorzystać, to cišgle ulepszany prototyp – podawała firma. Dla Japończyków robot informujšcy o promocjach czy zmianach w rozkładzie jazdy może nie jest czymœ niezwykłym, ale póki co trudno wyobrazić sobie takie rozwišzanie funkcjonujšce w Europie.

Dużš częœć ekspozycji zajęły rozwišzania, których zastosowanie można było okreœlić już na pierwszy rzut oka. Tak jak choćby Intemna, czyli niewielkie urzšdzenie przekazujšce dŸwięki dla osób niesłyszšcych bšdŸ niedosłyszšcych. Przypinane do włosów pudełko wielkoœci kciuka przekazuje je w formie wibracji pozwalajšc niesłyszšcym na uczestniczenie w koncertach, ale także ułatwiajšc codzienne życie, informujšc o niebezpiecznych sytuacjach. – To wcišż prototyp, trudno powiedzieć kiedy może trafić na rynek, ale jesteœmy dobrej myœli – wyjaœniał wystawca.

Holoeyes to z kolei aplikacja i super komputer, na rynku od połowy kwietnia, które pozwalajš na superszczegółowš analizę np. obrazu pracy serca. Model jest pokazywany na ekranie w technice 3D, dzięki specjalnym okularom daje się go obracać i lekarz może szczegółowo zaplanować leczenie czy zabieg. Rozwišzanie jest także wyposażone w opcję VR, co pozwala na wykorzystanie danych w procesie nauki kolejnych lekarzy. Skan pokazuje bowiem serce pracujšce, a nie statyczny jego obraz.

Oton Glas z kolei pokazał okulary, które rozpoznajš tekst czy obiekty i przekazujš informację w formie dŸwiękowej noszšcemu urzšdzenie. – To bardzo zaawansowane rozwišzanie, potrzebuje ułamka sekundy na rozpoznanie tekstu ze znaku drogowego czy obiektu, który np. blokuje przejœcie osobie niewidomej – podajš przedstawiciele Oton Glas. Prototypowa wersja produktu funkcjonuje pod takš samš nazwš. - Urzšdzenie jest testowane na rynku japońskim, zbieramy dane, które pozwolš je jeszcze ulepszyć – wyjaœnia firma. Prototyp korzysta z oprogramowania z platformy Google Cloud Vision, zatem w przyszłoœci łatwo będzie przygotować także wersje okularów pracujšcych w innych niż japoński językach.

Póki co barierš jest cena, firma szacuje jš dla ostatecznego odbiorcy na poziomie 300 tys. jenów czyli niemal 10 tys. zł. – Mamy informację iż tego typu rozwišzanie dla niepełnosprawnych będzie mogło liczyć nawet na 80 proc. pokrycie kosztów przez państwowy fundusz – wyjaœnia Oton Glas.

Wystawcy pokazywali także projekty, które poza Japoniš mogš mieć problem ze znalezieniem rynku docelowego. Chodzi np. o specjalny kubek, który ma wbudowany pasek z materiału podobnego do tego z ekranu czytnika Kindle, na którym prezentowane sš np. treœci reklamowe. Kubek ma wbudowany moduł ei-fi, może w kawiarni czy klubie poinformować obsługę, iż klientowi kończy się napój. Inżynierowie pracujšcy nad projektem Sereblr podkreœlajš, ze ważnš cechš produktu jest możliwoœć zbierania danych o preferencjach użytkowników. – Testujemy go wspólnie z jednym z największych japońskich producentów piwa – podajš.

Duże zainteresowanie wzbudził także robot Monovia, wykorzystywany w handlu. Na bieżšco monitoruje stan zaopatrzenia i zgłasza do magazynu braki na półkach. Sprawdza także zgodnoœć etykiet cenowych z danymi z centralnej bazy, wprowadza także ewentualne zmiany w zakresie promocji. – Rozwišzanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów osobowych w handlu, przy jednoczesnym wzroœcie efektywnoœci pracy i zdjęcie z załogi niektórych obowišzków – wyjaœnia Masato Yoshiwara, inżynier z Fujitsu, odpowiadajšcy za to rozwišzanie. Robot jest już wprowadzany na rynek japoński. – W przyszłoœci widzimy możliwoœci, aby oferować go również zagranicznych kontrahentom – dodaje.

Dużš częœć ekspozycji zajęły także rozwišzania służšce do zbierania i analizy wielkich zbiorów danych, jak platforma Colmina, wykorzystywana w przemyœle. Pozwala ona na zbieranie i analizę danych z każdego sektora działalnoœci zakładu, od pracy biura projektowego po analizę stanów magazynowych. - Biznes dopiero uczy się wykorzystywać takie narzędzia w praktyce, przekształcanie danych w pienišdze nie jest łatwym procesem – mówi David Gentle, dyrektor strategii i prognoz w Fujitsu.

Innowacyjne rozwišzania typu sztuczna inteligencja czy blockchain dopiero do biznesu wkraczajš. - W systemie zarzšdzania nieruchomoœciami wykorzystujemy już sztucznš inteligencję. Chodzi o pomoc osobom, które się zgubiły, ale także wychwytywanie podejrzanych zachowań, co może minimalizować prawdopodobieństwo jakiegokolwiek ataku czy pojawienia się innego niebezpieczeństwa – mówi Tori Okuyama z firmy Mitsubishi Estate.

Nie znaczy to, że wszyscy bezkrytycznie podchodzš do takich nowinek. Z badaniach zaprezentowanych podczas targów wynika, że zdaniem 61 proc. respondentów wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie oznaczać będzie mniejsze zapotrzebowanie na pracę ludzi, choć równoczeœnie podobna grupa zgadza się z twierdzeniem, iż ludzie mogš współdziałać z takimi systemami i to najbardziej efektywne rozwišzanie. Zdaniem 65 proc. badanych firmy obecnie wykorzystujšce rozwišzania oparte na sztucznej inteligencji mogš dzięki temu zdobyć znacznš przewagš na konkurentami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL