Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Śmieci z firm nie dla komunalnych spółek

Adobe Stock
Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porzšdku w gminach po raz kolejny trafi do nowelizacji. Będzie to już 42. zmiana.
Modyfikacje wprowadzone tzw. rewolucjš œmieciowš od kilku lat pogarszajš sytuację prywatnych podmiotów działajšcych na tym rynku. Branża narzeka na monopolizację biznesu przez gminy. Firmy zajmujšce się odpadami komunalnymi co prawda widzš koniecznoœć modyfikacji przepisów lub wręcz napisania ustawy od nowa, m.in. w zakresie urealnienia stawek za œmieci zebrane selektywnie i zmieszane, ale sprzeciwiajš się rugowaniu ich z rynku przez gminy. Samorzšdy coraz częœciej powierzajš bowiem usługi odbioru i zagospodarowania odpadów bez przetargu swoim spółkom. Do tego komunalne spółki wycišgajš rękę także po œmieci od firm, choć nie jest to ich obligatoryjne zadanie. Jeœli przy tym dšżš do maksymalizacji własnych zysków, to interes ekologiczny i selektywna zbiórka (postulowane przez Unię Europejskš) schodzš na dalszy plan. Wszystko trafia do jednej œmieciarki i oddala nas od osišgnięcia poziomów odzysku i recyklingu narzuconych przez Unię (do 2020 r. mamy osišgać 50-proc. poziom odzysku surowców wtórnych), a przybliża do wymierzenia kar za niewykonanie tego obowišzku. – Gminy powinny się skupić na systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od gospodarstw domowych, organizujšc przetargi. Œmieci z terenów niezamieszkanych, m.in. firm, powinny być pozostawione wolnemu rynkowi – postulował Karol Wójcik, przewodniczšcy Rady Programowej Zwišzku Pracodawców Gospodarki Odpadami podczas debaty w trakcie Europejskiego Kongresu Samorzšdów. – Pozwoli to na uratowanie cennych surowców wtórnych z tych obiektów dzięki zróżnicowanemu podejœciu do ich zagospodarowania – dodał.
Jak zauważył, z rynku powoli znikajš firmy wyspecjalizowane w odbiorze i recyklingu bezpoœrednio od wytwórców odpadów poszczególnych frakcji surowców, m.in. œcinki papierowej z drukarek czy kartonów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL