Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Marek Goleń: Handel kwitami potwierdzajšcymi recykling to patologia

tv.rp.pl
Doœć łatwo manipuluje się statystykami i pokazuje to, co komu wygodnie – mówi dr Marek Goleń, Szkoła Główna Handlowa, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Goœć zaznaczył, że gospodarkę o obiegu zamkniętym najczęœciej mylimy z recyklingiem. - A to jest ostatni priorytet tego, co możemy zrobić z nieodnawialnymi zasobami - mówił Goleń.

- W gospodarce o obiegu zamkniętym przede wszystkim kładziemy nacisk na wspólne użytkowanie, wydłużanie żywotnoœci i ponowne użycie – tłumaczył. - W przypadku zasobów odnawialnych chodzi o recykling, który daje nam produkty w postaci biogazu czy nawozów organicznych. Odpady organiczne trzeba przywrócić przyrodzie – dodał.

Z ogółu odpadów, które wyrzucamy mamy 25 proc. odpadów selektywnie zebranych.

- Prawo polskie zawiera pewien kruczek. Mówišc o odzysku, mamy na myœli, co innego niż recykling. Dlatego doœć łatwo manipuluje się statystykami i pokazuje to, co komu wygodnie – tłumaczył goœć.

- Z 25 proc., które zbieramy selektywnie w recyklingu znajdujš się tylko tworzywa sztuczne, szkło i papier. Œmiem wštpić, co do reszty, w szczególnoœci jeœli chodzi o odpady wielkogabarytowe, czy inne (GUS w statystykach nie podaje, co znaczy „inne"). Prawdopodobnie jest to wtórnie uzyskany odpad z segregowanych odpadów w domach. Nie wszystko, co wysegregujemy w domu nadaje się recyklingu – dodał.

Goœć podkreœlił, że odpady ulegajšce biodegradacji bardzo rzadko sš przetwarzane na nawóz organiczny.

Według wymogów unijnych do 2025 r. musimy osišgnšć 50 proc. recyklingu wytwarzanych odpadów w 4 frakcjach (metale, tworzywa sztuczne, szkło, papier). - Trudno stwierdzić ile tego powinno być, bo nie wiadomo ile z tych 4 frakcji znajduje się w całkowitych odpadach komunalnych. Badania według, których oblicza się algorytm majš już 10 lat. Stšd się bierze przekaz, że mamy już 25 proc. recyklingu z 50 proc., które mamy osišgnšć - tłumaczył Goleń.

- Faktycznie nikt nie wie ile tego naprawdę jest – dodał.

Goœć podkreœlił, że w Polsce jest powszechna patologia polegajšca na tym, że firmy zajmujšce się recyklingiem, potwierdzajš go bez uzyskania faktycznego efektu. - Jest to tylko handel kwitami potwierdzajšcymi recykling. O wiele łatwiej jest kupić taki dokument niż poddać substancję recyklingowi. Jest to powszechna patologia, bo nasz system sprawozdawczoœci jest nieszczelny – tłumaczył.

Do 2030 r. planowane sš nowe dyrektywy zwišzane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Celem jest przynajmniej 65 proc. masy w recyklingu wszystkich odpadów komunalnych. - Chodzi o to, żeby uzyskać produkty w iloœci 65 proc. ogólnej masy odpadów. Przy naszym obecnym stanie branża jest zrozpaczona. W tak krótkim okresie to jest misja niemożliwa - mówił Goleń. - Można spróbować zastosować innowacyjne metody. Wtedy jest szansa, żeby to zrobić, ale trzeba się napracować – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL