Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Alicja Adamczak: Śmieci w ekogospodarce zaczynajš być wartościowe

tv.rp.pl
W gospodarce linearnej mówiliœmy: wyprodukuj, wykorzystaj, zużyj, wyrzuć. Teraz będzie inaczej – mówi Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Gospodarka obiegu zamkniętego będzie wymuszała, aby pewne produkty i gospodarka odpadami była podstawš do rozwijania kolejnych działań gospodarczych

Goœć przyznała, że trzeba rozwijać startupy, które uzyskujš okreœlone rezultaty. - PóŸniej je wspomóc i pozwolić na rozwijanie do postaci poważnych firm. Chodzi o to, żeby one nie szukały wsparcia za granicš - mówiła Adamczak.

- Powinniœmy inwestować w to, co może być wartoœciowe. Oczywiœcie nie wszystkie inicjatywy kończš się powodzeniem, więc potrzebny jest margines na ryzyko biznesowe – dodała.

Przypomniała, że według raportu Deloitte jest szansa, że do roku 2023 r. będziemy mieć taki potencjał w startupach, że wygenerujš 2 mld zł do budżetu państwa i zapewniš 50 tys. miejsc pracy.

Adamczak podała, że porównujšc rok 2017 do 2016 niestety nie ma przyrostu zgłoszeń patentowych. - Spadek wynosi ok. 8 proc. To jest pokłosie braku œrodków na dokonanie zgłoszeń – oceniła.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoprojektowanie

- To jest jedyny słuszny kierunek dla naszej działalnoœci gospodarczej - stwierdziła Adamczak.

- Gospodarka obiegu zamkniętego będzie wymuszała, aby pewne produkty i gospodarka odpadami była podstawš do rozwijania kolejnych działań gospodarczych. Musi zwiększać się też żywotnoœć konkretnych produktów. Obecnie zakłada się z góry, że np. AGD będzie użytkowane przez 5 lat – tłumaczyła.

Goœć zaznaczyła, że Ministerstwo Przedsiębiorczoœci i Technologii przygotowało mapę drogowš dla ekogospodarki w Polsce. - Będš za tym szły okreœlone kroki wymuszajšce działania na rzecz ekożycia – mówiła.

Adamczak wspomniała, że jeden z krakowskich startupów zajmuje się opracowaniem sensorów, które służš do badania jakoœci powietrza, żeby każdy miał dostęp do takiej informacji i zastanowił się czy nie powinien czegoœ zrobić we własnym gospodarstwie domowym.

- W gospodarce linearnej mówiliœmy: wyprodukuj, wykorzystaj, zużyj, wyrzuć. Tutaj będzie inaczej, bo ważne jest powtórne wykorzystanie. Œmieci zaczynajš być wartoœciowym komponentem do produkcji nowych produktów – mówiła goœć.

Adamczak podkreœliła, że gospodarka eko to jedno z najważniejszych wyzwań przed którym stoi polska gospodarka. - Przełoży się to na jakoœć naszego życia i funkcjonowania – oceniła.

- Jednoczeœnie ważne jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój, co jest podstawš dla nowych rozwišzań – wyliczała.

- Istotna jest też edukacja od najmłodszych lat; jak być kreatywnym, innowacyjnym, jak chronić swój potencjał intelektualny i pracować na rzecz kraju – dodała.

Goœć zdradziła, że Urzšd Patentowy RP chce stworzyć bank własnoœci intelektualnej, żeby można było mieć w jednym miejscu informacje i pomoc merytorycznš. - Chodzi o takich brokerów innowacyjnoœci. Taka inicjatywa bardzo dobrze funkcjonuje na Tajwanie – stwierdziła.

- Liczymy, że powstanie też sšd własnoœci intelektualnej. W większoœci krajów œwiata takie sšdy już istniejš – dodała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL