Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

#RZECZoBIZNESIE: Wizja bankructwa powstrzymuje Polaków przed biznesem

tv.rp.pl
O kwestii przedsiębiorczoœci Polaków i najnowszym raporcie AGER mówiły w programie #RZECZoBIZNESIE dwie panie. Goœćmi Marcina Piaseckiego były dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona KoŸmińskiego i Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka Business Center Club.

Czarczyńska wskazała, że Polacy uważajš, iż przedsiębiorczoœć to pozytywne zjawisko, tworzy nowš wartoœć w gospodarce, a przedsiębiorcy sš osobami przeciętnie bardziej odważnymi niż pozostała częœć populacji.

- Niepokój wzbudza fakt, ile osób chce rzeczywiœcie podjšć działalnoœć. Roœnie nam luka przedsiębiorczoœci, ok. 30 proc. to dysproporcja pomiędzy osobami, które myœlš pozytywnie, że fajnie by było założyć firmę, a tymi, które naprawdę kalkulujš, czy coœ im się opłaca i myœlš, w jakiej dziedzinie rozpoczšć działalnoœć. Nie chcemy skonsumować naszego pozytywnego nastawienia do przedsiębiorczoœci – tłumaczyła goœć.

Lublińska-Kasprzak przyznała, że przedsiębiorczoœć w Polsce to niewykorzystany potencjał. - Takich luk mamy więcej. M.in. na poziomie postrzegania przedsiębiorczoœci i chęci, chęci i rzeczywistego działania, czy oceny przez przedsiębiorców swojej wiedzy i potencjału – mówiła ekspertka.

- Mamy dużo więcej firm mikro niż Europa. Oznacza to, że one nie rosnš, nie przechodzš do kolejnej grupy firm. Podobnie jest z małymi i œrednimi firmami. Bardzo mało mamy dużych firm – dodała.

Oceniła, że jest to problem systemowy niewykorzystania potencjału, który jest na pierwszym poziomie, czyli chęci i postrzegania przedsiębiorczoœci jako dobrego kierunku rozwoju kariery.

Czarczyńska wyjaœniła, że formalna edukacja w Europie mocno kształtuje postawę przedsiębiorczš. Sš kraje, które postawiły na przedsiębiorczoœć, gdzie od przedszkola uczy się dzieci pewnych zachowań.

- Edukacja jest bardzo istotna jeœli chodzi o rozpoczęcie, bo buduje wiarę we własne możliwoœci. Nam brakuje przeœwiadczenia, że mamy zasób wiedzy, kompetencji, że wiemy, gdzie szukać informacji, jak odnaleŸć się w tym œwiecie i jak zarzšdzać własnym potencjałem – tłumaczyła doktor.

- Przedsiębiorcy muszš się lubić uczyć, bo inaczej nie sš w stanie przetrwać – dodała.

Ekspertka BCC podkreœliła, że iloœć przepisów, które przedsiębiorcy powinni znać jest w Polsce olbrzymia.

- Brakuje solidnej informacji i wiedzy dla przedsiębiorców na temat obszarów, w których funkcjonujš. W najbliższych latach, ze względu na rozwój nowych technologii, ok. 40 proc. firm może zniknšć z rynku, bo nie dojrzejš, żeby z nich korzystać – prognozowała Lublińska-Kasprzak.

Zauważyła, że Polscy przedsiębiorcy na ogół działajš na wyczucie, nawet bez rozpoznania najbliższego rynku czy podstawowego biznesplanu finansowego.

- Z tego wynika niska produktywnoœć polskich firm i niskie zaawansowanie cyfrowe. Wielu ludzi nie wie nawet, że można zarejestrować firmę przez internet i chodzš do urzędu – mówiła.

Czarczyńska podkreœliła, że przedsiębiorcy oczekujš stabilnoœci zewnętrznej.

- Nie chcš kontrolować każdej zmiany przepisów, która ma wpływ na ich działalnoœć, bo nie mieliby czasu na właœciwš działalnoœć – mówiła.

- W raporcie AGERu jest wskaŸnik ducha przedsiębiorczoœci. Jedna składowa wišże się z odpornoœciš na zewnętrznš rzeczywistoœć. Chodzi o wytrwałoœć, konsekwencję i to, że przeciwnoœci nie sš w stanie zniechęcić do kontynuowania projektu. To jest jeden ze słabszych czynników w przypadku Polski. Niestety nie mamy zbyt dużego zaufania, zarówno do systemu zewnętrznego jak i pozytywnego traktowania przedsiębiorców, którzy chcš zrobić coœ na swój rachunek – dodała.

Lublińska-Kasprzak przez dłuższy okres była prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci.

Przypomniała, że agencja miała program wsparcia doradczego.

- Kilkaset tysięcy firm z tego skorzystało. Wsparcie dotyczyło tworzenia planów biznesowych, ich realizacji, czy identyfikacji i rozwišzania problemów przedsiębiorców. To działanie dużo dało tym firmom – oceniła eksperta BCC.

- Systemowe wsparcie powinno być kierowane w zależnoœci od rodzaju firmy. Mamy ok. 1,9 mln firm, rocznie powstaje 350 tys., i one nie sš jednorodne – dodała.

Zaznaczyła, że duże firmy powinny wspierać mniejsze. - Budowanie sieci widać na całym œwiecie, bo to najlepiej działa. Najbardziej innowacyjne kraje budujš sieci powišzań. Pojedyncza firma czy człowiek nie tworzy innowacji, tylko duże sieci powišzań. Powinniœmy wspierać takie sieci – oceniła.

Lublińska-Kasprzak podkreœliła, że państwo powinno wspierać obszary, które przynoszš największy przyrost PKB.

- Wspierać firmy, które najszybciej urosnš i na końcu przyniosš najwięcej podatków. Do tak zidentyfikowanych firm powinniœmy skierować odpowiedni strumień wsparcia publicznego. Na razie mamy wszystko dla wszystkich, wspieramy też firmy nierozwojowe. Trzeba się skupić na tym, co jest przewagš konkurencyjnš Polski. Być może jest to sektor informatyczny, nowych technologii albo rolnictwo – tłumaczyła.

Czarczyńska zauważyła, że elementem, który powstrzymuje Polaków przed prowadzeniem biznesu jest obawa przed bankructwem.

- Nie wszędzie na œwiecie tak jest. W Azji czy Ameryce Północnej jest podejœcie, że jak raz się nie uda, to można spróbować jeszcze raz. Nie jest się wykluczonym ani społecznie, ani finansowo. W Polsce zostaje piętno bankruta. Porażka to jedna z większych obaw. Powinniœmy gloryfikować osoby, które zaliczyły porażkę, ale próbujš jeszcze raz, bo to immanentna cecha przedsiębiorczoœci – apelowała.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL