Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Małe firmy optymistyczne jak nigdy

Adobe Stock
Właœciciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeœli chodzi o ich biznes i perspektywy rozwoju, jak i sytuację gospodarczš w kraju – wynika z badań Pekao.

Bank Pekao przygotował już ósmy raport o sytuacji mikro i małych firm (czyli przedsiębiorstw, w których pracuje nie więcej niż 49 osób). Tegoroczny „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017" stoi pod znakiem rekordowych wyników.

Po raz pierwszy dominuje optymizm

- Badanie przeprowadzone było zaledwie kilka miesięcy temu, zatem mamy do dyspozycji bardzo aktualne dane o sytuacji w polskiej przedsiębiorczoœci – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Pekao nadzorujšcy Pion Małych i Œrednich Przedsiębiorstw. Raport jest rezultatem wywiadów telefonicznych z właœcicielami 6900 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły m.in. oceny sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, a także obszarów takich jak inwestycje, eksport czy innowacyjnoœć. Ogólny WskaŸnik Koniunktury w 2017 r., główny miernik nastroju przedsiębiorców będšcy wynikiem raportu, nie tylko zwiększył się? w stosunku do 2016 r., ale był najwyższy w historii badań. Po raz pierwszy przekroczył barierę? 100 punktów, czyli poziomu neutralnego (ani lepiej, ani gorzej). Oznacza to, że statystycznie po raz pierwszy od oœmiu lat dominowali w badaniu optymiœci (wskaŸnik może przyjmować wartoœci od 50 do 150, gdzie 50 oznacza „dużo gorzej", 75 – „gorzej", 100 – „ani lepiej, ani gorzej", 125 – „lepiej", 150 – „dużo lepiej").

Z raportu wyłania się optymistyczny obraz gospodarki i sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw, które zatrudniajš w sumie prawie 5 mln osób. Przedsiębiorcy ocenili lepiej niż przed rokiem każde z oœmiu zagadnień będšcych przedmiotem badania nastrojów. Dobrze oceniana jest zarówno sytuacja firmy i perspektywy biznesu, jak i sytuacja gospodarcza. W tegorocznym badaniu ocena gospodarki była obszarem, który najbardziej zyskał w ocenie właœcicieli firm w stosunku do poprzedniego badania. Różnica rok do roku wyniosła aż 10,5 punktu. Nie sprawdziły się zatem pesymistyczne oceny perspektyw z ubiegłorocznego badania.

Wcišż bardzo wysoko oceniane jest zatrudnienie (w ubiegłorocznym badaniu ocenione najwyżej ze wszystkich obszarów). WskaŸnik zanotował niespotykany dotšd poziom, co było wynikiem rekordowo niskiego bezrobocia, sytuacji na rynku pracy i bardzo dobrej koniunktury. Bardzo wysoko oceniony został także dostęp do finansowania zewnętrznego, co idzie w parze z rosnšcym odsetkiem firm korzystajšcych z kredytu przy finansowaniu działalnoœci. W badaniu odnotowano bowiem rekordowy odsetek firm korzystajšcych z kredytu obrotowego do finansowania działalnoœci bieżšcej – wyniósł on 28 proc. W tym aspekcie widać wyraŸnie trend wzrostowy – w 2010 roku, gdy Pekao po raz pierwszy przeprowadziło badanie, wynosił tylko 20 proc.

- Analizujšc wyniki prowadzonych badań na przestrzeni lat widzimy, że wyraŸnie spada niechęć do zadłużania się, a firmy coraz bardziej dostrzegajš zalety korzystania z kredytu bankowego. Co ważne, badanie pokazuje, że dostęp do finansowania zewnętrznego nie stanowi znaczšcej bariery dla mikro i małych przedsiębiorstw. Warto też zwrócić uwagę, że w inwestycjach systematycznie roœnie udział leasingu jako Ÿródła finansowania œrodków trwałych – komentuje Tomasz Styczyński.

Badanie potwierdzajš także niskš skłonnoœć do innowacji w tym segmencie firm. Tylko około jedna czwarta mikro i małych firm wdraża innowacje produktowe i ten poziom w zasadzie nie zmienia się od 8 lat. Pozytywnš informacjš jest to, że dużo częœciej inwestujš firmy młode – odsetek innowatorów wyniósł w tym obszarze 36 proc. Nadal wysoki odsetek mikro i małych firm eksportuje – w tym badaniu było ich 16,3 proc. Dobrš informacjš jest ponownie wyższy od œredniej odsetek (18,7 proc.) eksporterów wœród firm młodych.

Niewykorzystana cyfrowa szansa

Tematem specjalnym tej edycji raportu sš technologie cyfrowe. Z badania wynika, że sš one w mikro i małych firmach wcišż niewykorzystana? szansa? na rozwój i ekspansje? zagraniczna?. Większoœć firm nie wykorzystuje zaawansowanych narzędzi analitycznych do usprawnienia procesów biznesowych. Około 60 proc. polskich mikro i małych przedsiębiorstw reklamuje się w Internecie, a 25 proc. prowadzi sprzedaż? internetowa?. Wcišż ponad połowa wykorzystuje do tego zamówienia przez e-mail, a 14 proc. deklaruje sprzedaż? internetowa? poprzez aplikacje mobilne. Zaledwie 5 proc. polskich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż towarów i usług poza granicami kraju za poœrednictwem e-commerce. Najważniejsze rynki zbytu to Niemcy, Wielka Brytania i Czechy.

Cieszy jednak fakt, że aż 89 proc. firm korzysta z bankowoœci internetowej. Jedynie 11 proc. firm pozostało przy systemie rozliczeń tradycyjnych. Z bankowoœci mobilnej korzysta 44 proc. badanych. - Coraz więcej przedsiębiorców dostrzega, że nowoczesne technologie i usługi stanowiš realne wsparcie dla ich biznesu. Przyœpieszajš procesy i ułatwiajš firmie rozwój. Jako bank również widzimy, że mali przedsiębiorcy chętniej sięgajš po nowoczesne rozwišzania bankowoœci internetowej oraz mobilnej i staramy się możliwie najlepiej odpowiadać na te potrzeby poprzez kreowanie nowoczesnych rozwišzań – podsumowuje Tomasz Styczyński.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL