Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Projekt ustawy już straszy inwestorów

Adobe Stock
Zagraniczne izby gospodarcze krytykujš projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego. Jej przepisy będš osłabiać klimat inwestycyjny w Polsce.

Według Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) projekt budzi niepokój zagranicznych inwestorów z powodu nieprecyzyjnych i ograniczajšcych działalnoœć przedsiębiorców rozwišzań.

– Mogš one wywołać odwrotne do zamierzonych skutki we wszystkich sektorach gospodarczych. W szczególnoœci tak istotnych dla rozwoju innowacyjnoœci jak sektor badawczo-rozwojowy, farmaceutyczny czy IT – ostrzega Marta Pawlak, radca prawny AmCham. Izba zwraca uwagę, że to sektory, w których inwestorzy zagraniczni odgrywajš kluczowš rolę.

Obawy budzš zwłaszcza zapisy, według których ograniczenie dostępu do informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy nie będzie dotyczyć wskazanych w projekcie postępowań administracyjnych. To oznacza jawnoœć decyzji administracyjnych, które w wielu przypadkach zawierajš tajemnice firm. – Takie rozwišzanie zagraża konkurencyjnoœci podmiotów prowadzšcych działalnoœć w Polsce i może doprowadzić do eliminacji wolnorynkowych zasad stanowišcych podstawę dla rozwoju inwestycji – dodaje Pawlak.

Zdaniem Joanny Jaroch-Pszenicznej, wicedyrektora Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), skuteczna walka z korupcjš, transparentnoœć działań i upowszechnianie procedur majšcych wyeliminować patologie w relacjach biznesowych sš z punktu widzenia przedsiębiorców słusznym kierunkiem działań. – Jednak proponowana ustawa w obecnym kształcie może przynieœć zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorczoœci – uważa Jaroch-Pszeniczna.

Zdaniem CCIFP ustawa będzie mieć wpływ na funkcjonowanie i wyniki przedsiębiorstw, które powstały na podstawie dotychczasowych przepisów i traktowane sš teraz jako podmioty prywatne, gdyż Skarb Państwa lub samorzšdy terytorialne majš w nich mniej niż połowę kapitału. Tymczasem projektowana ustawa ma objšć podmioty, w których udział państwa lub samorzšdów stanowi co najmniej 20 proc. kapitału zakładowego lub akcji. Ma to szczególnie duże znaczenie w partnerstwie publiczno-prywatnym, gdzie prywatne firmy tworzš z samorzšdami spółki celowe.

– Nowe regulacje nadadzš tym spółkom niebiznesowy charakter. Zwiększš biurokrację i zmniejszš ich konkurencyjnoœć, co przełożyć się może na spadek zainteresowania inwestorów prywatnych tego rodzaju współpracš – stwierdza Jaroch-Pszeniczna. Według CCIFP zmiany narzucš też koniecznoœć składania oœwiadczeń majštkowych dla wielu osób w spółkach prywatnych oraz nakażš ujawniać zapisy zawieranych przez te spółki umów. – Może to doprowadzić do sytuacji, w której konkurencja będzie miała bezpoœredni dostęp do umów, które były do tej pory objęte tajemnicš handlowš – dodaje Jaroch-Pszeniczna.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa wskazuje na nieprecyzyjne zapisy dotyczšce ochrony ujawniajšcych informacje o nieprawidłowoœciach – tzw. sygnalistów. Według Izby postulaty ochrony takich osób od lat zgłaszali eksperci i organizacje branżowe, ale przyjęty model budzi zastrzeżenia. M.in. może on przyczyniać się do stygmatyzowania zgłaszajšcych nieprawidłowoœci, nie zapewnia im efektywnej ochrony i będzie doprowadzał do zasypywania prokuratur zgłoszeniami w drobnych sprawach, które mogłyby zostać wyjaœnione w samych spółkach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL