Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Kongres 590: "Konstytucja biznesu" Mateusza Morawieckiego"

Wicepremier Mateusz Morawiecki w drugim dniu Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce, gdzie przedstawia "Konstytucję dla biznesu", czyli pakiet rozwišzań ułatwiajšcych prowadzenie firm
PAP/Darek Delmanowicz
Wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił na Kongresie 590 nowa "Konstytucję biznesu".

„Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” - takš zasadę wprowadzi "Konstytucja biznesu" opracowana przez Mateusza Morawieckiego. Poza tym dokument zawiera także inne korzystne dla przedsiębiorców rozwišzania: "działalnoœć nierejestrowa" dla działalnoœci na najmniejszš skalę; „ulga na start” dla poczštkujšcych przedsiębiorców; likwidacja numeru REGON; powołanie Rzecznika Przedsiębiorców.

 

Pakiet „Konstytucja biznesu” ma składać się z zestawu rozwišzań przede wszystkim o randze ustaw, w tym najobszerniejszej ustawy Prawo przedsiębiorców.

Pakiet utworzš też: ustawa o uproszczeniu przepisów podatkowych; ustawa o Komisji Wspólnej Rzšdu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców; ustawa proprzedsiębiorcza; ustawa o dereglamentacji działalnoœci gospodarczej; uchylenie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalnoœci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczoœci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

W pakiecie znajdš się także uchwała Rady Ministrów dot. zniesienia obowišzku posługiwania się pieczštkš przez przedsiębiorcę, Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych, ustawa o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców oraz ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym.

Ustawa Prawo przedsiębiorców ma ustalać podstawowe zasady prawne odnoszšce się do przedsiębiorców. Majš to być zasady: wolnoœci działalnoœci gospodarczej, „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemania uczciwoœci przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), rozstrzygania wštpliwoœci faktycznych na korzyœć przedsiębiorcy, wysokiej jakoœci obsługi urzędowej, proporcjonalnoœci, a także bezstronnoœci i równego traktowania.

Ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalnoœci nierejestrowej - działalnoœci na najmniejszš skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalnoœć gospodarczš. Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu (np. zieleninš), dorywczo œwiadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolnoœci działalnoœci gospodarczej.

Likwidowany ustawš ma być też numer REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłšcznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

To tylko niektóre założenia dokumentu prezentowanego przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Morawiecki: firmy muszš polegać na prawie

Jest fundamentalnie ważne, by firmy mogły polegać na prawie - podkreslił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki i dodał, że państwo musi rozumieć przedsiębiorców, ale też przedsiębiorcy powinni starać się nie omijać tych przepisów, ale starać się być razem z państwem i budować wspólnie gospodarkę.

- Przedsiębiorcy to nie sš kombinatorzy, ale państwo to nie jest łupieżca. Państwo to nie jest krwiopijca. Już nawet używanie takiego języka jest niedobre. Nie buduje wspólnoty, nie buduje silnego państwa. Właœnie w tych dojrzałych zachodnich i wschodnich państwach, które odniosły największy sukces, tam budowana jest wspólna płaszczyzna porozumienia, kompromis - mówił wicepremier.

Podkreœlił, że jako nadrzędne zadanie stawia sobie zbudowanie płaszczyzny porozumienia. - I w ramach tej Konstytucji dla biznesu chcemy takie mechanizmy zaproponować - powiedział Morawiecki.

Budujšc silnš gospodarkę chcę oprzeć jš przede wszystkim na przedsiębiorcach, ale zwłaszcza na małych i œrednich przedsiębiorcach - podkreœlił wicepremier Mateusz Morawiecki i dodał, że na poczštku lat 90. popełniono szereg błędów, m.in. nie budowano polskiego kapitału i pozbywano się polskich firm, które zostały uznane za nieefektywne.

Nie da się cofnšć czasu, ale można postawić na małe i œrednie firmy z których wyrosnš duże firmy, które podbija międzynarodowe rynki - podkreœlał wicepremier.

Rzšd planuje powołanie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców oraz komisji rzšdu i przedsiębiorców, ale nie planuje zwiększania liczby urzędników - zapewnił wicepremier Morawiecki.

Kolejnš ważnš częœciš konstytucji dla biznesu ma być zasada, "by zapisy, w tym również skarbowe, nie mogły działać wstecz", a także, by wprowadzić "zasadę domniemania niewinnoœci i milczšcej zgody oraz propozycję mediacji zamiast sšdów między przedsiębiorcami i między przedsiębiorcami a urzędami".

Mateusz Morawiecki zapowiedział też likwidację REGONU. - Przystšpiliœmy do dyskusji z GUS-em i jesteœmy na dobrej drodze, aby w cišgu najbliższego roku, półtora, zlikwidować REGON, aby była prostsza identyfikacja, żeby iœć w tym kierunku cyfryzacji - zapowiedział. 

 

 

Kongres 590 w Jasionce

Do Jasionki na Kongres 590, oprócz najważniejszych przedstawicieli władz, przyjechali również reprezentanci największych polskich i zagranicznych firm, m.in.: PKO BP, PZU, PGNiG, Asseco, CD Projekt, Google, Inglot, Intel, Orange, Pratt & Whitney.

W zamierzeniu organizatorów celem kongresu jest wymiana idei i doœwiadczeń przedstawicieli œrodowisk, które majš wpływ na rozwój gospodarki i przedsiębiorczoœci.

Honorowym patronem kongresu jest prezydent Andrzej Duda.

Branża elektroniczna: propozycje Morawieckiego szansš dla biznesu

Propozycje zawarte w „Konstytucji biznesu” wicepremiera Mateusza Morawieckiego to szansa na poprawę warunków prowadzenia biznesu w Polsce – uważa prezes ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik. Przedsiębiorcy liczš, że rozwišzania wejdš jak najszybciej w życie.

"Od dawna publicznie wskazujemy na to, że polski biznes potrzebuje jasnego, sprawiedliwego i przede wszystkim stałego prawa, które będzie gwarantowało stabilnoœć funkcjonowania każdej firmy. 'Konstytucja Biznesu' przedstawiona przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego rzeczywiœcie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom” – zauważa Kanownik.

Według niego na uwagę zasługuje przede wszystkim propozycja dotyczšca wprowadzenia zasady domniemania niewinnoœci firmy. "Dziœ właœciciel firmy traktowany jest przez urzędnika przedmiotowo. Musi tłumaczyć się przed nim i udowadniać swojš niewinnoœć, podczas gdy sam urzędnik nie musi prowadzić postępowania dowodowego, by udowodniać winę podatnika. Przedsiębiorcy muszš zaczšć być traktowani w urzędach po partnersku” – podkreœlił Kanownik. (PAP)

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL