Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna - radcowie o prezydenckim projekcie zmian

123RF
System nieodpłatnej pomocy prawnej powinien obejmować wyłšcznie etap przedsšdowy, ale jednoczeœnie należy zmienić regulacje o ustanawianiu pełnomocników z urzędu w postępowaniu sšdowym - uważa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Prezydium przedstawiło stanowisko ws. prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

Samorzšd radcowski przyjšł inicjatywę prezydenta z zainteresowaniem i wyraził gotowoœć udziału "w pracach nad tworzeniem dobrego prawa", również w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Jednak jego zdaniem najpierw potrzebna jest  debata publiczna nad kształtem regulacji prawnych zapewniajšcych równy dostęp do wymiaru sprawiedliwoœci, a reforma systemu nieodpłatnej pomocy prawnej powinna być œciœle powišzana z dyskusjš i pracami parlamentarnymi nad zapowiadanš przez rzšd w niedalekiej przyszłoœci reformš Kodeksu postępowania cywilnego.

- Każda zmiana obowišzujšcych regulacji w zakresie funkcjonowania instytucji nieodpłatnej pomocy prawnej powinna zmierzać do zachowania podstawowego celu jaki przed nim postawiono. Celem tym pozostaje bowiem istnienie rozwišzań, które majš gwarantować możliwoœć uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej tym obywatelom, których stan majštkowy nie pozwala na samodzielne pokrycie kosztów porady prawnej - podkreœla Prezydium KRRP.

Radcom podoba się plan włšczenia do systemu npp osób uzyskujšcych wizę repatriacyjnš i powracajšcych do Polski z terenów niektórych byłych republik ZSRR oraz wprowadzenie nowej formy pomocy prawnej: nieodpłatnej mediacji . Nie podoba  się natomiast propozycja by pomoc bezpłatnego prawnika obejmowała także prowadzenie sprawy w sšdzie.

- Nieodpłatna pomoc prawna powinna obejmować wyłšcznie etap przedsšdowy. Trudno uznać, aby w trakcie udzielania porady w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, osoba udzielajšca takiej pomocy, mogła w sposób zapewniajšcy zachowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego udzielić takiej pomocy. Podkreœlić należy szczególnie trudnoœć w zapoznaniu się przez osobę œwiadczšcš nieodpłatnš pomoc prawnš z aktami sprawy - uważa Prezydium KRRP.

Wštpliwoœci radców budzi relacja pomiędzy œwiadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej a ustanowieniem pełnomocnika z urzędu.

- Należy bowiem założyć, że te dwie niezależne instytucje, tj. nieodpłatna pomoc prawna i pełnomocnik z urzędu, sš ze sobš œciœle powišzane. Nie można jednak przyjmować, że powinny ze sobš konkurować, lecz powinny się uzupełniać - podkreœlajš autorzy stanowiska. Ich zdaniem w toku prac nad nowelizacjš ustawy o npp, ustawodawca powinien również pracować na systemem ustanawiania pełnomocników z urzędu, tak aby oba systemy pozostawały ze sobš kompatybilne.

Prezydium KRRP widzi koniecznoœć rozwoju systemu edukacji prawnej. Nie podoba im się jednak, że zadania w tym zakresie majš być powierzone wyłšcznie organizacjom pozarzšdowym z pominięciem radców prawnych i adwokatów.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL