Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Prawnik Pro Bono 2016: Szczepan Balicki

Konkurs Prawnik Pro Bono 2016
Laureatem XIII edycji Prawnika Pro Bono został 86-letni radca prawny Szczepan Balicki, który swojš wiedzš wspiera seniorów.

SprawdŸ wyniki Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

Zobacz galerię zdjęć z finału Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016

– Ta nagroda jest po to, żeby dostrzec ludzi, którzy pomagajš innym, a przede wszystkim, by im za to podziękować – tak podczas poniedziałkowej uroczystoœci wręczenia nagród Prawnika Pro Bono mówił prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczšcy kapituły konkursu.

W tym roku do konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i „Rzeczpospolitš” zgłoszono 29 kandydatów. Przeważały osoby na co dzień wykonujšce zawód adwokata i radcy prawnego.

Spoœród nich kapituła nominowała do nagrody: Anetę Sieradzkš, Szczepana Balickiego oraz Andrzeja Lulkę. W tym roku laur zwycięzcy przypadł Szczepanowi Balickiemu, radcy prawnemu na emeryturze. Mimo że ma 86 lat, wcišż jest aktywny i pomaga potrzebujšcym.

Tegoroczny laureat mieszka w Rybniku. Od 12 lat udziela pro bono porad seniorom na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku. Pełni też funkcję przewodniczšcego Komisji Rewizyjnej Œwiatowego Zwišzku Żołnierzy AK w Wodzisławiu Œlšskim. Jest również harcmistrzem, przewodniczšcym Sšdu Harcerskiego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej oraz przewodniczšcym Komisji Rewizyjnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku. Niestety, nie udało mu się osobiœcie dotrzeć na uroczystoœć wręczenia nagrody Prawnika Pro Bono.

Pozostali nominowani otrzymali wyróżnienia.

Aneta Sieradzka mieszka w Krakowie i pracuje w kancelarii prawnej. W 2014 r. założyła bloga Prawotransplantacji.pl. i do tej pory go prowadzi. W ten sposób popularyzuje wiedzę o tej dziedzinie medycyny. Bezinteresownie wspiera też siedem organizacji pacjentów po transplantacjach zrzeszonych w Koalicji Organizacji Pacjentów po Transplantacjach.

Kolejny wyróżniony prawnik Andrzej Lulka pochodzi z Warszawy i jest radcš prawnym. Razem ze swoim zespołem pro bono służył pomocš prawnš fundacji Habitat for Humanity Poland. Dzięki temu fundacji udało się m.in. zaadaptować nieużywane suszarnie w niektórych warszawskich kamienicach dla dzieci opuszczajšcych domy dziecka.

Pan mecenas również był nieobecny na uroczystoœci.

Konkurs Prawnik Pro Bono od poczštku nagradza i promuje prawników, którzy bezpłatnie pomagajš innym – zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, np. organizacjom społecznym czy instytucjom – wnieœli wkład w rozwój działalnoœci dobroczynnej lub biorš udział w programach o charakterze edukacyjnym czy szkoleniowym.

Kandydat powinien mieć wyższe wykształcenie prawnicze oraz mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoich kandydatów może zgłaszać praktycznie każdy: osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorzšdy zawodów prawniczych, organizacje pozarzšdowe, instytucje państwowe i samorzšdowe. Laureatów wybiera kapituła konkursu. W jej skład wchodzš wybitni prawnicy, prezesi sšdów i Trybunału Konstytucyjnego, aktualni i byli szefowie korporacji prawniczych, laureaci poprzednich edycji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL