Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

NSA: drzwi nie mogš otwierać się na zewnštrz i tamować ewakuacji

123RF
Drzwi do mieszkania mogš się otwierać na zewnštrz, a nie do œrodka, tylko wówczas, gdy nie blokujš drogi ewakuacji w razie pożaru.

Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę właœcicieli mieszkania, którzy wymienili na nowe drzwi wejœciowe do mieszkania. Zrobili to jednak Ÿle. Drzwi otwierały się bowiem na zewnštrz, a nie do œrodka mieszkania. W ten sposób utrudnili innym mieszkańcom dostęp do lokali znajdujšcych się na tym samym piętrze oraz korzystanie z klatki schodowej.

Sšsiedzi zawiadomili więc powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, liczšc na to, że zdyscyplinuje właœcicieli lokalu. Ten jednak nie dopatrzył się niczego złego. Według niego otwieranie spornych drzwi może wprawdzie spowodować tymczasowe utrudnienie w przechodzeniu, ale nieduże.

Zmiana sposobu zamontowania drzwi nie wpłynęła więc negatywnie na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynku. Poza tym nie ma przepisów, które jednoznacznie okreœlałyby kierunek otwierania drzwi wejœciowych. Sšsiedzi poskarżyli się wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego (WINB), a ten uchylił decyzję powiatowego inspektora i nakazał zamontowanie drzwi w taki sposób, by otwierały się do œrodka lokalu.

Zdaniem WINB decydujšce znaczenie ma treœć § 16 rozporzšdzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z tego przepisu wynika, że minimalna szerokoœć drogi ewakuacyjnej powinna wynieœć 80 cm. Tymczasem sporne drzwi po ich pełnym otwarciu całkowicie przesłaniajš szerokoœć podestu schodów (poziomej drogi ewakuacyjnej).

Właœciciele mieszkania odwołali się do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Lublinie, a ten oddalił ich skargę.

Wówczas postanowili walczyć w NSA. W uzasadnieniu skargi podnieœli, że nie mieli wyjœcia i musieli zamontować w ten sposób drzwi. Wymuszał to przebieg wewnętrznej instalacji gazowej. Istniało bowiem ryzyko wybuchu.

Naczelny Sšd Administracyjny nie podzielił ich poglšdów i oddalił skargę. W jego ocenie WSA trafnie ustalił, że sam przebieg instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym skarżšcych nie oznacza jeszcze, że jest on pomieszczeniem zagrożonym wybuchem, o którym mówi § 239 ust. 2 pkt 1 rozporzšdzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Sšd kasacyjny podkreœlił, że sam fakt zainstalowania instalacji gazowej służšcej do typowego, powtarzalnego i tym samym zwykłego wykorzystywania gazu do gotowania lub przyrzšdzania potraw nie nadaje kuchni charakteru pomieszczenia zagrożonego wybuchem. NSA przyznał, że przepisy rozporzšdzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co do zasady nie zakazujš montażu drzwi otwierajšcych się na zewnštrz mieszkania. Pod warunkiem jednak, że taki sposób otwierania drzwi nie spowoduje naruszenia norm bezpieczeństwa z przepisów przeciwpożarowych, przede wszystkim nie spowoduje niedopuszczalnego zwężenia drogi ewakuacyjnej. W tym konkretnym wypadku drzwi zaœ po otwarciu blokujš drogę ewakuacyjnš. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II OSK 2690/16

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL