Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpieczeństwo

Wszechstronny rozwój nowoczesnego uniwersytetu

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
materiały prasowe
Kompleksowe zmiany uczelni i działalnoœć obejmujšca wiele obszarów wymagajš narzędzi informatycznych na miarę XXI wieku.

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi przeżywa okres bardzo intensywnego rozwoju. Realizowanych jest wiele inicjatyw wewnętrznych majšcych na celu znalezienie właœciwej odpowiedzi na zmiany zachodzšce w otoczeniu uczelni, zmieniajšce się oczekiwania i potrzeby naukowców, badaczy oraz studentów. Szereg z tych inicjatyw i projektów jest finansowanych z Funduszy Europejskich, ale roœnie też liczba strategicznych działań i projektów finansowanych ze œrodków własnych. Jednym z tych najbardziej napędzajšcych działalnoœć uczelni jest projekt „InterScienceCloud"(ISC) – zintegrowana platforma informacji o działalnoœci naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – wyjaœnia kanclerz Uniwersytetu dr Jacek Grabowski.

Strategiczna przestrzeń dla nauki

„ISC" będzie innowacyjnš platformš do zbierania, przetwarzania, zarzšdzania, a przede wszystkim udostępniania informacji o działalnoœci naukowej i badawczo-rozwojowej Uniwersytetu. Zapewni dostęp do zasobów wiedzy i materiałów uczelni wszystkim zainteresowanym szeroko pojętym œwiatem medycyny i nauk medycznych, w tym tzw. pasjonatom nauki – osobom spoza œrodowiska akademickiego.

Wartoœć projektu przekracza 6 mln zł, realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa" i został uruchomiony w listopadzie zeszłego roku. Jest inicjatywš w dużej częœci informatycznš, integrujšcš wiele aspektów działalnoœci badawczo-naukowej uczelni, która odpowiada w ten sposób na zidentyfikowane potrzeby naszych pracowników i studentów. Osišgnięcie zamierzonych celów projektowych będzie miało istotny wpływ na realizację Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015–2020, opracowanej we współpracy z firmš Ernst & Young. Spełni także wytyczne MNiSW oraz UE w zakresie rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.

– Jednym z głównych zadań ISC jest wspomaganie działalnoœci badawczo-naukowej uczelni oraz zarzšdzanie tzw. kołem wiedzy. Chodzi o kompleksowe wspieranie projektu od pojawienia się pomysłu (koncepcji) badań wœród pracowników naukowych przez poszukiwanie odpowiedniej œcieżki finansowej, wsparcie w doborze partnerów, zbieranie i analizę uzyskanych wyników, przygotowanie publikacji naukowej po przeprowadzanie i publiczne udostępnianie wyników badań. Odpowiedziš ISC na takš potrzebę jest wsparcie procesu zarzšdzania za poœrednictwem systemu informatycznego, a z drugiej strony realizacja idei otwartej nauki i innowacji, polegajšca na udostępnianiu i rozpowszechnianiu informacji przy jednoczesnym wspieraniu i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy – opisuje dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego mgr inż. Witold Kozakiewicz.

Zbudowana w ramach projektu platforma będzie integrować i udostępniać dane, treœci publikacji, informacje o patentach, dostępnych usługach i aparaturze badawczej oraz potencjale naukowo-badawczym uczelni, które w rezultacie będš wspomagać i integrować wszystkie elementy działalnoœci naukowej. Informacje te będš ze sobš powišzane poprzez osobę naukowca oraz słowa kluczowe (tzw. tagi).

– W ramach projektu powstanš aplikacje wspierajšce zbieranie i opracowywanie danych naukowych, prowadzenie projektów naukowo-badawczych i zarzšdzanie publikacjami na uczelni. Wykorzystana zostanie w tym celu posiadana platforma do zarzšdzania procesami biznesowymi (BPMS). Mowa np. o procesie wnioskowania o nowy grant, projekt, rozliczanie wydatków z nimi zwišzanych czy takich prozaicznych zdarzeń jak delegacje. Dla każdego z wymienionych procesów uruchamiane jest zadanie procesowe, zawierajšce formularz z koniecznymi do podania informacjami. Jego wypełnienie spowoduje, że system procesowy przekaże danš sprawę do kolejnej osoby, według opracowanego diagramu procesu, bez koniecznoœci ingerencji ze strony wnioskujšcego. W podobny sposób można zarzšdzać i bardziej skomplikowanymi działaniami – dodaje dyrektor Biura Nauki oraz Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mgr Jarosław Horodecki.

Współpraca na rzecz nauki w kraju i za granicš

Uniwersytet Medyczny w Łodzi dynamicznie rozwija działalnoœć naukowš i badawczo-rozwojowš. O jego pozycji w tym obszarze œwiadczš czołowe pozycje w rankingach, obejmujšcych zarówno działalnoœć publikacyjnš, jak i cytowalnoœć, potwierdzajšce duże zainteresowanie i uznanie dla prowadzonych badań.

Przyczynia się do tego również bardzo intensywna współpraca z innymi jednostkami w kraju i za granicš. W chwili obecnej uczelnia realizuje 21 projektów międzynarodowych finansowanych m.in. z H2020 (5 projektów), 3 Programu Zdrowia, COST, JPI, jak również EIT Health – Węzeł Wiedzy i Innowacji (KIC) na rzecz Aktywnego Życia i Zdrowego Starzenia. UM w Łodzi jest jednym z tzw. Core Partners EIT Health, co pozwala mu na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych, edukacyjnych oraz tych wspierajšcych akcelerację startupów i promujšcych przedsiębiorczoœć.

Liczba projektów z udziałem UM w Łodzi roœnie. Dzisiaj jest ich ponad 30. Dużo cenniejsza jednak od samej liczby jest możliwoœć współpracy z ponad 150 najlepszymi uniwersytetami, instytutami i firmami z całej Europy, takimi jak: Instytut Karolinska, Oxford, Cambridge, Imperial College, IESE Business School, Uniwersytet Leuven, Uniwersytet Groningen oraz Uniwersytet Heidelberg, Instytut badawczy Maxa Plancka, Roche, Novartis, Philips.

– Silni partnerzy to gwarancja innowacyjnoœci i wysokiego poziomu naukowego projektów realizowanych w ramach tzw. Trójkšta Wiedzy (Edukacja, Badania i Innowacje) – uzupełnia prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Lucyna WoŸniak. UM w Łodzi nie zaniedbuje też młodych naukowców i projektów finansowanych przez NCN. Co roku tylko z tego Ÿródła pozyskiwane jest ok. 100 grantów.

Współpraca Uniwersytet – Biznes i jej znaczenie dla nauki

Projekty naukowe zgodnie z Trójkštem Wiedzy powinny znaleŸć swojš kontynuację zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem, przy próbie znalezienia ich zastosowania w systemie medycznym czy systemie ochrony zdrowia.

Z tego powodu Uniwersytet bardzo intensywnie poszukuje i rozwija nowe modele współpracy z otoczeniem zewnętrznym, pozwalajšc na pełne wykorzystanie potencjału partnerów.

Celem uczelni jest długofalowa współpraca z wiodšcymi dostawcami technologii i usług medycznych z całego œwiata, ponieważ nauka i innowacja potrzebujš czasu.

Obecnie UM w Łodzi podpisał umowę o współpracy z rozwijajšcymi swojš obecnoœć na rynku polskim firmami Philips oraz Comarch, jest też w trakcie negocjacji z kolejnymi dwiema korporacjami, w tym firmš farmaceutycznš.

Praktyczne zarzšdzanie wiedzš w œrodowisku akademickim

Jednym z istotnych założeń współpracy z biznesem i działalnoœci naukowej jest wypracowanie mechanizmu metod i narzędzi wprowadzania osišgnięć naukowych, innowacji oraz produktów do zintegrowanych programów kształcenia, tak aby studenci UM w Łodzi w czasie studiów mogli stykać się z najnowoczeœniejszymi osišgnięciami nauki i technologii.

Przykładem projektu, który ma pomóc w wypracowaniu takich metod i narzędzi, jest „Operacja-Integracja" realizowany w ramach zintegrowanych programów uczelni. Projekt ma na celu wprowadzenie do dydaktyki podejœcia problemowego, czyli takiego, które wymaga od studentów kompleksowego i wieloaspektowego podejœcia do analizowanego przypadku. Ponadto w ramach inicjatywy przewidziano dalszy rozwój Centrum Symulacji Medycznych o tzw. Trauma Room, czyli pomieszczenia odzwierciedlajšce realia stosowania procedur medycznych w warunkach pola walki.

Prowadzone sš też warsztaty, z których częœć odbywa się udziałem studentów i pracodawców. Na zajęciach studenci uczš się obsługi systemów używanych w szpitalach, aby przygotować się do funkcjonowania w ich œrodowisku.

Innym projektem realizowanym ze œrodków strukturalnych sš Œcieżki Hipokratesa, które rozwijajš współpracę z młodszymi, przyszłymi kandydatami na studia. Prowadzone sš zajęcia zapoznawcze o tym, jak wyglšda kształcenie na uczelni i w jaki sposób funkcjonuje.

Kolejnym przykładem działania zainicjowanego przez UMED jest konkurs „Drzewo pokoleń", który ma promować najciekawsze projekty i inicjatywy poœwięcone tematyce prosenioralnej. Organizowany jest przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Miasto ŁódŸ w ramach Łódzkich Senioraliów.

Nauka wymaga również przestrzeni

Nowoczesna uczelnia, stawiajšca na naukę, współpracę i innowacje, musi wspierać te elementy na różne sposoby, również poprzez zapewnienie przestrzeni do realizacji celów strategicznych. Z tego powodu ostatnio podjęto wiele inicjatyw infrastrukturalnych zwišzanych z modernizacjš częœci budynków i zaprojektowaniem oraz wybudowaniem nowych przestrzeni dla nauki, jak to ma miejsce w projekcie BRaIn.

Największš inwestycjš jest rozbudowa Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, tzw. CKD-2. Obecnie Kampus CKD składa się z 12 jednostek naukowo-dydaktycznych, takiej samej liczby oddziałów szpitalnych oraz 2 zakładów diagnostycznych. Planuje się, że do roku 2023 z Zielonego Kampusu CKD korzystać będzie dziennie ok. 13–14 tys. osób. W ramach projektów wewnętrznych z wykorzystaniem własnych œrodków Uniwersytet modernizuje też stary budynek biblioteki. Tworzy w nim strefy wiedzy i innowacji konsolidujšce jednostki zwišzane z działalnoœciš rozwojowš uczelni, tj. Biuro Nauki Strategii i Rozwoju, Centrum Informacyjno-Biblioteczne, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Inkubator Przedsiębiorczoœci.

Tak szeroka działalnoœć w obrębie jednej uczelni daje wiele możliwoœci i niesie za sobš konkretne wyniki. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest pod tym względem najlepszš uczelniš medycznš w kraju, a wydaje się, że władze uczelni dopiero nabierajš rozpędu do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL