Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

KE chce Europejskiego Funduszu Walutowego

Bloomberg
Komisja Europejska zaproponowała stworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego, urzędu europejskiego ministra gospodarki i finansów a także nowych instrumentów budżetowych dla strefy euro.

- Po latach kryzysu nadszedł czas, abyœmy wzięli przyszłoœć Europy w swoje ręce. Obecny silny wzrost gospodarczy zachęca nas do działań zapewniajšcych, by unia gospodarcza i walutowa była bardziej zjednoczona, efektywna i demokratyczna i przynosiła korzyœci wszystkim obywatelom. Najlepszy czas na naprawę dachu jest teraz, póki œwieci słońce – przekonuje Jean-Claude Juncker, przewodniczšcy Komisji Europejskiej. Kilka miesięcy temu, w orędziu o stanie Unii Europejskiej obiecywał on konkretne inicjatywy prawne majšce pogłębić unię gospodarczš i politycznš. Obietnica ta jest spełniana a KE, proponuje plan działań na kolejne 18 miesięcy majšcy na celu pogłębić integrację strefy euro.

KE chce, by do połowy 2019 r. został utworzony Europejski Fundusz Walutowy. Instytucja ta ma być oparta na Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (EMS). „Jego obecne ramy finansowe i instytucjonalne pozostałyby zasadniczo niezmienione, podobnie jak rola, jakš odgrywajš parlamenty narodowe. Kontynuowałby on zatem pomaganie państwom członkowskim strefy euro znajdujšcym się w trudnej sytuacji finansowej. EFW zapewniałby ponadto wspólny mechanizm ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporzšdkowanej likwidacji i działał jako pożyczkodawca ostatniej instancji w celu ułatwienia restrukturyzacji i uporzšdkowanej likwidacji banków wykazujšcych poważne trudnoœci finansowe. We wniosku przewiduje się także szybsze podejmowanie decyzji w sytuacjach nagłych oraz bardziej bezpoœrednie zaangażowanie EFW w zarzšdzanie programami pomocy finansowej. Z czasem EFW mógłby też rozwijać nowe instrumenty finansowe, na przykład w celu wsparcia ewentualnego mechanizmu stabilizacyjnego" – mówi komunikat KE.

Komisja chce uczynić również krok w stronę wspólnego budżetu dla strefy euro. Proponuje ona stworzenie "nowych instrumentów budżetowych" dla unii walutowej. Wœród tych instrumentów ma być mechanizm wsparcia dla reform strukturalnych w państwach członkowskich, mechanizm stabilizujšcy poziom inwestycji w przypadku dużych wstrzšsów gospodarczych oraz mechanizm wsparcia konwergencji dla państw chcšcych przystšpić do strefy euro.

Komisja Europejska chce też powołania funkcji ministra gospodarki i finansów UE będšcego jednoczeœnie wiceprzewodniczšcym KE. „Jego powołanie jest możliwe w ramach obowišzujšcych Traktatów UE. Przez połšczenie istniejšcych odpowiedzialnoœci i dostępnej wiedzy fachowej to nowe stanowisko zwiększyłoby spójnoœć, efektywnoœć, przejrzystoœć i demokratycznš rozliczalnoœć kształtowania polityki gospodarczej w UE i strefie euro, przy pełnym poszanowaniu kompetencji krajowych. Osišgnięcie do połowy 2019 r. wspólnego porozumienia co do roli tego ministra pozwoliłoby na utworzenie tego stanowiska w ramach formowania przyszłej Komisji" – czytamy w komunikacie UE.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL