Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

PBS niedopuszczony do systemu ochrony

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Podkarpacki Bank Spółdzielczy, największy w sektorze, zapewnia, że jego sytuacja finansowa i kapitałowa jest stabilna.

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczoœci nie wyraziła zgody na przystšpienie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS) do jej systemu ochrony instytucjonalnej (tzw. IPS). PBS nie ujawnia, co konkretnie stanęło na przeszkodzie (nie zostały spełnione warunki wymagane przez umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS).

Będzie druga próba

To kolejny czynnik mogšcy wskazywać na nie najlepszš sytuację finansowš PBS, który miał problemy z rentownoœciš i wysokim udziałem kredytów niepracujšcych. O obawach rynku œwiadczš mocno przecenione obligacje banku, notowane na Catalyst (chodzi o szeœć serii wartych łšcznie 85 mln zł).

– Bank w okresach kwartalnych przedkłada Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdania z realizacji programu postępowania naprawczego, których odpisy przekazywane sš równolegle do BPS. – Zaznaczamy, że nasz bank dopiero od 19 wrzeœnia 2016 r. realizuje program postępowania naprawczego – mówi Paweł Kołodziejczyk, dyrektor departamentu zgodnoœci PBS.

Zaznacza, że teraz głównym celem banku jest realizacja założeń tego programu, dlatego w póŸniejszym terminie bank zamierza ponowić wniosek o przyjęcie do systemu ochrony zrzeszenia BPS. – Obecnie sytuacja finansowa i kapitałowa banku pozostaje stabilna – zapewnia Kołodziejczyk. Ostatnie upublicznione wyniki i bilans dotyczš całego 2016 r., raport z wynikami I półrocza 2017 r. zostanie przedstawiony dopiero 29 wrzeœnia.

Jednym z fundamentów programu naprawczego PBS było właœnie dołšczenie do systemu ochrony instytucjonalnej, w ramach którego banki spółdzielcze wzajemnie gwarantujš swoje zobowišzania. System przynosi dodatkowe mechanizmy monitorowania ryzyka, ale banki do niego należšce muszš spełniać konkretne kryteria dotyczšce jakoœci bilansu. Na koniec czerwca uczestnikami IPS było 485 spoœród 556 banków spółdzielczych (287 w IPS BPS i 198 w IPS Spółdzielczej Grupy Bankowej). Banki uczestniczšce w IPS stanowiły ponad 87 proc. liczby wszystkich banków spółdzielczych i dysponujš ponad 80 proc. potencjału tego sektora. Poza IPS funkcjonowało 71 banków.

Ogólna kondycja dobra

Upadłoœć dwóch banków spółdzielczych w ostatnich dwóch latach (w tym jednego dużego) zwróciła uwagę na kondycję tego sektora, któremu gospodarstwa domowe powierzyły 87,4 mld zł depozytów, firmy 7,4 mld zł, instytucje samorzšdowe zaœ ponad 10 mld zł.

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego sytuacja sektora banków spółdzielczych i zrzeszajšcych pozostaje stabilna, co znajduje potwierdzenie w kwartalnych raportach publikowanych przez nadzór.

– Większoœć banków spółdzielczych posiada wysokie współczynniki adekwatnoœci kapitałowej, a na wzrost bezpieczeństwa ich działania wpływajš możliwoœci wynikajšce ze znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszajšcych. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w sektorze banki zrzeszajšce i zdecydowana większoœć banków spółdzielczych utworzyły systemy ochrony instytucjonalnej, oparte na wzajemnej kontroli, zapewniajšce uczestnikom wsparcie w obszarach płynnoœci i wypłacalnoœci – podkreœla Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Ale wskazujšc na ogólnš, pozytywnš ocenę sektora, zaznacza istnienie niewielkiej grupy banków spółdzielczych, które radzš sobie nieco słabiej i dla których dobrym rozwišzaniem może okazać się połšczenie z innym, lepiej zarzšdzanym podmiotem z tego sektora. – Rozwišzanie takie może być korzystne również z perspektywy właœcicieli i klientów tych banków. Dalsza integracja sektora może przyczynić się do redukcji okreœlonych kosztów, poprawy jakoœci zarzšdzania i minimalizacji ryzyka reputacji – dodaje.

Wynik i kapitały wzrosły

Na koniec marca tego roku działało 558 banków spółdzielczych, w tym 355 zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczoœci, a 201 w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Poza zrzeszeniami działa Krakowski Bank Spółdzielczy, natomiast jeden bank wymówił umowę zrzeszenia. Zysk netto BPS w I kwartale wyniósł 237 mln zł, czyli urósł o 17 proc. Głównym czynnikiem poprawy był przyrost wyniku odsetkowego oraz spadek kosztów operacyjnych. Portfel kredytów (dla sektora niefinansowego) urósł w I kwartale o 0,8 proc., do 68,4 mld zł, najsilniej wzrosły kredyty od osób prywatnych. To zjawisko obserwowane od dłuższego czasu, œwiadczšce o coraz większym zainteresowaniu banków spółdzielczych tym rynkiem. Udział należnoœci zagrożonych w marcu wyniósł 7,2 proc., czyli urósł o 0,2 pkt proc. od grudnia i był nieco wyższy niż w bankach komercyjnych. Wszystkie depozyty banków spółdzielczych urosły o 1,6 proc., do 107,7 mld zł. Nadwyżka depozytów nad kredytami lokowana jest w bankach zrzeszajšcych oraz instrumentach dłużnych. Poprawia się baza kapitałowa sektora – fundusze własne przez trzy miesišce zwiększyły się o 1,1 proc., do 11 mld zł. Łšczny współczynnik kapitałowy zmalał nieznacznie, bo o 0,1 pkt proc., do 17, proc. Cztery banki nie spełniały minimum kapitału założycielskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL