Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Zmiana w zarzšdzie ING Banku Ślšskiego

Fotorzepa, Grzegorz Zawisza
Bożena Graczyk zastšpi Mirosława Bodę na stanowisku wiceprezesa nadzorujšcego finanse w ING Banku Œlšskim. Także dzisiaj akcjonariusze zdecydowali o podziale zysku banku.

Rada nadzorcza ING Banku Œlšskiego podjęła dziœ decyzję o zmianach w składzie zarzšdu. Od 1 czerwca stanowisko wiceprezesa banku nadzorujšcego Pion Finansów obejmie Bożena Graczyk. Mirosław Boda, dotychczas pełnišcy tę funkcję, pozostanie w strukturach banku na stanowisku doradcy prezesa, odpowiadajšcego za projekty strategiczne.

- Chciałbym podziękować Mirosławowi Boda za ostatnie 11 lat, w czasie których zajmował stanowisko wiceprezesa. W tym okresie nastšpił dynamiczny i zarazem organiczny rozwój banku. Jego miarš jest ponad dwukrotny wzrost wartoœci aktywów oraz doskonała pozycja konkurencyjna spółki. Jednoczeœnie chciałbym powitać w banku Bożenę Graczyk, której doœwiadczenie zawodowe przyczyni się do dalszego wzmocnienia ING na polskim rynku – mówi Brunon Bartkiewicz, prezes ING BSK.

Bożena Graczyk od 1994 roku pracowała w firmie KPMG. Od 16 lat zajmowała w niej stanowisko partnera w obszarze audytu oraz doradztwa dla sektora usług finansowych. Jest absolwentkš Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim (1994). Ukończyła Program Executive MBA in International Business, University of Bristol oraz École Nationale des Ponts et Chaussées (1997), jak również Advanced Management Program, IESE Business School (2011). Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Mirosław Boda zwišzany jest z ING BSK od 1992 r. W 2006 r, po kilkuletniej przerwie, podczas której był dyrektorem ds. rachunkowoœci i finansów w Banku BPH, powrócił do ING na stanowisko wiceprezesa nadzorujšcego Pion Finansów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1992) oraz Uniwersytetu w Tilburgu. Rada nadzorcza podziękowała Mirosławowi Boda za jego pracę na rzecz ING BSK oraz osobisty wkład wniesiony w osišgnięcia i rozwój banku.

Dzisiaj odbyło się również walne zgromadzenie ING BSK. Akcjonariusze zgodzili się z propozycjš zarzšdu, aby z 1,21 mld zł zysku netto banku za 2016 r. przeznaczyć 1,15 mld zł na kapitał rezerwowy, zaœ 55 mln zł na fundusz ryzyka ogólnego. Przyjęto również zmiany w statucie upoważniajšce zarzšd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zapis jest odpowiedziš na oczekiwania regulatorów i na zmiany przepisów dotyczšce wdrażania w bankach Planów Naprawy, o których mowa w Ustawie Prawo Bankowe. Kapitał docelowy umożliwia szybkie dokapitalizowanie banku w przypadku niedotrzymania przez niego wymogów kapitałowych a także minimalizuje ryzyko wystšpienia takiej sytuacji. ZWZ udzieliło również członkom zarzšdu banku oraz członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowišzków w 2016 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL