Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Prezes NBP objšł kontrolę nad prognozami

Bloomberg
Nowa jednostka organizacyjna NBP, która przejmie od zlikwidowanego Instytutu Ekonomicznego sporzšdzanie prognoz gospodarczych, podlega bezpoœrednio prezesowi Adamowi Glapińskiemu.

Szefem tej jednostki - Departamentu Analiz Ekonomicznych - został Piotr Szpunar. Dotšd był on doradcš prezesa Glapińskiego, pełnišcym obowišzki zastępcy dyrektora Departamentu Stabilnoœci Finansowej.

Druga z jednostek, na które Instytut Ekonomiczny został podzielony mocš decyzji zarzšdu banku centralnego z poczštku marca, to Departament Badań Ekonomicznych. Jego szefem został prof. Andrzej Sławiński, dotychczasowy dyrektor generalny IE. Odpowiadajšcym za ten departament członkiem zarzšdu jest Ryszard Kokoszczyński, któremu wczeœniej podlegał Instytut Ekonomiczny.

Jak wynika z informacji, które otrzymaliœmy w NBP, Departament Badań Ekonomicznych będzie swego rodzaju jednostkš naukowš działajšcš w strukturze banku centralnego. Natomiast analizy o bezpoœrednim znaczeniu dla prowadzenia polityki pieniężnej i realizacji innych ustawowych celów banku sporzšdzał będzie Departament Analiz Ekonomicznych. To oznacza, że to on będzie przygotowywał prognozy inflacji i PKB, wykorzystywane przez Radę Polityki Pieniężnej w procesie decyzyjnym.

NBP tłumaczy, że podział Instytutu na dwie mniejsze, wyspecjalizowane jednostki zwiększy ich sprawnoœć i elastycznoœć. „Przeglšd struktur organizacyjnych wybranych banków centralnych wskazuje, że obszar badawczy jest z reguły organizacyjnie oddzielony od częœci analitycznej" – wyjaœniło biuro prasowe banku centralnego.

Nie wszystkich obserwatorów to uzasadnienie zmian w organizacji NBP przekonuje. – Wyglšda na to, że prezes Glapiński chce mieć większš kontrolę nad prognozami – powiedział „Parkietowi" Andrzej Bratkowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Glapiński, który na czele NBP stoi od czerwca ub.r., od tego czasu kilkakrotnie odżegnywał się od prognoz IE NBP.

Umiejscowienie na czele Departamentu Analiz Ekonomicznych Piotra Szpunara, który odpowiadał dotšd za kwestie stabilnoœci finansowej, zdaje się z kolei odzwierciedlać prezesa NBP, który wielokrotnie podkreœlał, że dla niego najistotniejsza jest dziœ rola banku centralnego jako organu makroostrożnoœciowego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL