Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Co nowego w produktach banków pozostawi po sobie 2017 rok

Fotolia
W mijajšcym roku Alior Bank zaprosił klientów do korzystania z nowej bankowoœci internetowej i mobilnej. Systemy zostały udostępnione klientom indywidualnym banku oraz osobom prowadzšcym jednoosobowš działalnoœć gospodarczš i korzystajšcym z usług biura maklerskiego.

Nowe systemy bank projektował z myœlš o łatwoœci wykonywania najczęstszych operacji takich jak sprawdzanie salda oraz wykonywanie różnych rodzajów transakcji płatniczych.

– Z informacji uzyskanych od naszych klientów wiemy, że szczególnie docenili oni aplikację mobilnš i nowe możliwoœci, które oferujš m.in. płatnoœci zbliżeniowe HCE, wygodniejszš metodę logowania, przelewy na numer telefonu BLIK oraz opcję skanowania faktur, ułatwiajšcš wykonywanie przelewów przez smartfon bez koniecznoœci przepisywania danych. – tłumaczy Mateusz Poznański, Dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w Alior Banku.

We wrzeœniu Alior zaproponował klientom Konto Jakże Osobiste, czyli spersonalizowany rachunek bankowy, który pozwala wybierać zwišzane z nim korzyœci. Każdy posiadacz Konta Jakże Osobistego tworzy i modyfikuje je osobiœcie, w zależnoœci od swoich bieżšcych potrzeb i sytuacji. Obecnie klienci mogš wybierać spoœród 9 korzyœci – usług i funkcjonalnoœci przygotowanych na podstawie wyniku szerokich badań i konsultacji z klientami. Bank nie pobiera opłaty za dwie korzyœci wybrane przez posiadacza konta, natomiast każda kolejna kosztuje 3,5 zł miesięcznie.

Od poczštku roku w ofercie Alior Banku bankowcy kładli nacisk na rozwój takich produktów, które z jednej strony sš dostępne zdalnie (przez internet lub telefon), a także wpisujš się w założenia nowej strategii banku, czyli wzrostu satysfakcji klientów dzięki prostej i przejrzystej ofercie.

W kwietniu 2017 r. bank wprowadził m.in. pożyczkę dwuosobowš. Klienci, którzy wspólnie skorzystali z tego produktu, otrzymali oprocentowanie niższe aż o 50 proc. od standardowego. Była to propozycja dla osób, które potrzebowali funduszy na wspólny remont domu, wakacyjne podróże w gronie znajomych czy zakup sprzętu AGD. O tę pożyczkę mogły ubiegać się minimum dwie osoby. Oferta przeznaczona była zatem dla małżeństw, ale nie tylko. Do skorzystania z promocji Alior Bank zachęcał także przyjaciół, rodzeństwo, krewnych itp. O pożyczkę mogš ubiegać się również osoby wspólnie prowadzšce biznes.

Pod koniec roku – wzorujšc się na dobrych standardach z innych branż – Alior Bank wprowadził Pożyczkę przymiarkę, czyli propozycję dla klientów, którzy chcš najpierw zapoznać się z produktem, a dopiero póŸniej zdecydować czy go zatrzymać, czy zwrócić. Klient może zrezygnować z tej pożyczki bez żadnych kosztów, nawet 30 dni po podpisaniu umowy. Ta propozycja również wišże się z niższym od standardowego oprocentowaniem. Oprócz produktów modyfikowane były również procesy zdalne, które ułatwiajš zacišgniecie pożyczki bez koniecznoœci odwiedzania oddziału – w Alior Banku obecnie funkcjonuje m.in. zdalny proces telefoniczny, w którym wyeliminowano podpisanie umowy w obecnoœci kuriera.

W 2017 r. instytucja ta dostosowywała również ofertę oszczędnoœciowš do najnowszych trendów i oczekiwań klientów. Pierwszym z wprowadzonych produktów było nowe konto oszczędnoœciowe: Konto Lokacyjne. To odpowiedŸ na potrzeby tych klientów, którzy chcš swobodnie zarzšdzać œrodkami i jednoczeœnie oczekujš atrakcyjnego oprocentowania. W przypadku tego produktu oprocentowanie nowych œrodków wynosi 2,5 proc. przez 4 miesišce a jednoczeœnie – w przeciwieństwie do tradycyjnej lokaty – klienci mogš swobodnie korzystać ze swoich pieniędzy.

Oferta skierowana jest zarówno do obecnych, jak i nowych klientów. Chcšc zachęcić do skorzystania z oferty Alior Banku tych drugich zaproponował iLokaty, które klienci mogš otworzyć w kilka minut w internecie. Zgodnie ze strategiš „Cyfrowego buntownika" stawia bowiem na rozwój elektronicznych kanałów sprzedaży. Od wrzeœnia wszystkie produkty oszczędnoœciowe dostępne sš w całkowicie zdalnych procesach internetowych, zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów – dodaje Poznański.

BGŻ BNP Paribas w 2017 r. wprowadził do swojej oferty dwa nowe konta osobiste, bezwarunkowo bezpłatne za prowadzenie- Konto Maksymalne (z kartš do konta płatnš 12 zł lub 0 zł, jeœli kartš wykonuje się min. 300 zł transakcji bezgotówkowych) oraz Konto Optymalne z bezpłatnš kartš do konta umożliwiajšcš darmowe wypłaty gotówki w bankomatach przy oddziałach Banku, Planet Cash i zagranicznych bankomatach sieci Global Alliance (w tym Grupy BNP Paribas).

Ponadto w tym roku bank udostępnił klientom nowš aplikację mobilnš GOmobile na smartfony z systemem operacyjnym Android i iOS. Nowoœciš w aplikacji jest proste logowanie – odciskiem palca lub PIN-em, a bez logowania szybkie przelewy do ulubionych odbiorców i podglšd stanu konta oraz możliwoœć rejestracji kart Mastercard Banku BGŻ BNP Paribas w aplikacji Android Pay, dzięki czemu można płacić zbliżeniowo telefonem, a także realizować szybkie płatnoœci w aplikacjach mobilnych – wylicza Iwona Markiewicz-Zaleta, kierownik Zespołu Rachunków i Produktów Oszczędnoœciowych w Banku BGŻ BNP Paribas

Kolejny rok działania Orange Finanse pozwolił wprowadzić wiele udogodnień dla klientów w obszarze transakcyjnym oraz kredytowania. - Nasi klienci zarzšdzali swoimi finansami z każdego miejsca szybko, wygodnie i bezpiecznie. Jako pierwszy polski telekom uruchomiliœmy płatnoœć telefonem z Android Pay, która jest zintegrowana z Orange Finanse. Klient może aktywować płatnoœć telefonem, dodać kartę debetowš lub kredytowš bezpoœrednio w bankowoœci mobilnej Orange Finanse. Nowym rozwišzaniem sš pożyczki kredytowe w aplikacji mobilnej tzw. „one click". To szybka pożyczka na telefon, gdzie za chwilę pienišdze zasilajš nasze konto. – mówi Katarzyna Barys, Główny Specjalista ds. Relacji z Mediami i PR z Wydziału Prasowego Orange Finanse.

Bank Millennium wdrożył wiele szczegółowych projektów, które umożliwiły realizację strategicznych celów. Jednym z nich było utrzymanie wiodšcej pozycji w zakresie jakoœci obsługi klienta niezależnie od kanału z którego korzystajš. - Wierzymy, że zbudowaliœmy zwycięski model biznesowy w takich obszarach jak klientocentryzm, cyfryzacja i efektywnoœć kosztowa. Sš to solidne fundamenty wdrożenia nowej strategii œrednioterminowej na lata 2018- 2020. Strategia ta przewiduje dodanie 4 nowych silników wzrostu do istniejšcego obecnie pozyskiwania rachunków bieżšcych. Sš to kredyty konsumpcyjne, produkty inwestycyjne, mikro-biznes i korporacje. Widzimy w nich główne obszary dalszego przyspieszonego wzrostu, który będzie korzystał z naszej dbałoœci o jakoœć, zaawansowanej wiedzy o kliencie i dobrze rozwiniętej infrastruktury cyfrowej. - tłumaczy Fernando Bicho, Wiceprezesa Zarzšdu Banku Millennium.

Rok 2017 w Getin Banku to przede wszystkim wdrożenie nowego ROR, oferowanego pod nazwš Konto Proste Zasady. To efekt wielu rozmów z klientami, którzy wskazywali, co jest dla nich najważniejsze w korzystaniu z konta. Bank postawił na ofertę zrozumiałš dla klientów. - Rozwijaliœmy również ofertę Kont Oszczędnoœciowych, udostępniajšc rozwišzanie oparte na promowaniu nowych œrodków, które wpłaca klient. Ta oferta w powišzaniu z Kontem Proste Zasady pozwala na pozyskanie nowych klientów, zainteresowanych atrakcyjnym kontem i dobrym oprocentowaniem. Dzięki niej możemy również wrócić do naszej obecnej bazy klientowskiej, proponujšc przeniesienie ROR z innych banków – mówi Marek Ubysz, Dyrektora Departamentu Kont i Depozytów Getin Noble Banku.

Jednym z największych sukcesów bankowoœci detalicznej Banku Pekao S.A. w roku 2017 było wprowadzenie nowej aplikacji mobilnej PeoPay. To pierwsza aplikacja w kraju, która wykorzystuje biometrię do potwierdzania transakcji, pozwala na płacenie za granicš w obcej walucie oraz upraszcza płatnoœci za zakupy internetowe bezpoœrednio w telefonie. Oprócz tego oferuje klientom szybki dostęp do najpotrzebniejszych funkcji rachunku osobistego. Nowy PeoPay przeznaczony jest zarówno dla klientów indywidualnych jak i mikro firm.

Od maja klienci Banku Pekao majš możliwoœć zakładania Profilu Zaufanego za poœrednictwem swojego systemu transakcyjnego. Profil Zaufany umożliwia załatwienie wielu urzędowych spraw przez internet. Za jego poœrednictwem można się logować do e-urzędów i składać podpis elektroniczny. Dzięki nowej usłudze można m.in. złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czy sprawdzić iloœć punktów karnych.

W wydzielonym w 2017 roku Pionie Małych i Œrednich Przedsiębiorstw również pojawiły się nowe możliwoœci. Z poczštkiem wrzeœnia Bank Pekao S.A. rozpoczšł wdrażanie nowej linii gwarancji portfelowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oznacza to, że Bank Pekao S.A. udziela innowacyjnym firmom kredytów z bezpłatnymi gwarancjami UE nawet na 80 proc. wartoœci zacišganego kredytu. Program zarzšdzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego skierowany jest do innowacyjnych mikro, małych i œrednich firm, które realizujš nowe projekty inwestycyjne. Kredyty zacišgane przez takie firmy mogš być w 80 proc. zabezpieczone gwarancjš o maksymalnej wartoœci 2,5 mln EUR. Gwarancje udzielane sš bezpłatnie, maksymalnie na okres 20 lat.

Już trzeci rok z rzędu Polacy najchętniej wybierali Credit Agricole Bank Polska. Od poczštku 2017 roku 77 proc. przenoszonych kont poprzez system Krajowej Izby Rozliczeniowej, trafiło właœnie do tej instytucji.

- Uruchomiliœmy ofertę dedykowanš obywatelom Ukrainy. Wszystkie dokumenty niezbędne do otwarcia kont, a także pełna informacja, dostępne sš w języku ukraińskim. Z oferty skorzystać można od poczštku listopada. Znajdujš się w niej m.in. atrakcyjne warunki przelewów SWIFT. – mówi Agnieszka Gorzkowicz z Biura Prasowego Banku Credit Agricole.

W oddziałach Credit Agricole na Górnym Œlšsku w częœci woj. œlšskiego i opolskiego udostępnione zostały ulotki informacyjne w œlšskiej mowie. W niektórych placówkach można także porozmawiać po œlšsku z doradcš. Podobnie w województwie pomorskim – tam też pojawiły się ulotki informacyjne przetłumaczone na język kaszubski, które zachęcajš do zapoznania się z ofertš banku. W niektórych placówkach klienci mogš także porozmawiać po kaszubsku z doradcami np. o kredytach, lokatach oszczędnoœciowych czy ubezpieczeniach – dodaje Gorzkowicz.

W eurobanku cišgle rozwijamy ofertę dla klientów. W 2017 roku dostali oni możliwoœć podłšczenia karty płatniczej do kont walutowych w dolarach, euro i funtach brytyjskich. Dzięki temu mogš regulować płatnoœci bezpoœrednio w walucie transakcji, np. podczas zagranicznego wyjazdu czy w sklepie internetowym. Udostępniliœmy również klientom płatnoœci mobilne Android Pay. Powróciliœmy na rynek kredytów ratalnych, nawišzujšc współpracę z wybranymi sieciami handlowymi - wylicza Radosław Księżopolski, wiceprezes eurobanku.

Kolejne projekty w bankach już czekajš w kolejce. W 2018 roku czeka nas dalszy proces upowszechniania bankowoœci mobilnej, digitalizacji i upraszczania ofert. Banki będš musiały również stawić czoła zmianom prawnym – w tym wprowadzeniu podstawowego (darmowego) rachunku bankowego dla osób nieubankowionych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL