Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Idea Bank: wyniki za I kwartał i należności od GetBack

spółka
W I kwartale 2018 r. zysk netto Idea Banku, przypisany akcjonariuszom jednostki dominujšcej, wyniósł 14,6 mln zł. Rok temu było to 51,1 mln zł, ale wyniki te nie sš porównywalne ze względu na zaprzestanie konsolidacji Idea Leasingu. Zysk bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG wzrósł do 21,2 mln zł, czyli jest o 15 proc. większy niż w IV kwartale 2017 r.

Wynik odsetkowy wyniósł 138 mln zł, czyli spadł 3 proc. kdk, natomiast wynik prowizyjny wzrósł do 49,8 mln zł. Spadek wyniku odsetkowego zwišzany był z rosnšcym kosztem finansowania.

Suma bilansowa grupy wyniosła na koniec marca 23,8 mld zł. Portfel kredytowy przekroczył 16,5 mld zł, czyli urósł o 1 proc. kwartalnie. Całkowita sprzedaż kredytowa grupy w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. Bank pozyskał ponad 30 tysięcy nowych klientów z aktywnymi rachunkami bieżšcymi.

Widać spory wzrost udziału kredytów niepracujšcych NPL do 17,1 proc. z 12,2 proc. rok temu. Odpisy urosły kwartalnie do 59,5 proc., czyli o 17 proc. Koszt ryzyka, wynoszšcy dla całego portfela 1,4 proc., był wyższy niż w IV kwartale, kiedy wyniósł 1,2 proc. - Wprowadziliœmy nowš ofertę kredytowš z cenami dostosowanymi do profilu ryzyka klientów. W kolejnych kwartałach będziemy nadal zmieniać strukturę sprzedaży kredytowej na korzyœć klientów o lepszym profilu ryzyka – mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

Łšczny współczynnik kapitałowy grupy Idea Banku na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 13,4 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 11,7 proc. Bank zdecydował o zastosowaniu przepisów przejœciowych i na potrzeby ustalenia adekwatnoœci kapitałowej grupy nie uwzględniła pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9. W wyniku uwzględnienia w wyliczeniach adekwatnoœci kapitałowej Grupy rozwišzań przejœciowych wynikajšcych z przedmiotowego Rozporzšdzenia, współczynnik kapitału Tier 1 obniżył się o 22 punkty bazowe, a całkowity współczynnik kapitałowy Grupy obniżył się o 20 punktów bazowych.

Bank poinformował, że należnoœci grupy od spółki GetBack na dzień 31 marca 2018 r. wynosiły 14,3 mln zł, w tym sš obligacje o wartoœci 8,3 mln zł ujęte sš w pozycji instrumenty finansowe oraz należnoœci handlowe na kwotę 6 mln zł ujęte w pozycji Inne aktywa. Ponadto bank jest właœcicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdujš się wierzytelnoœci sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. o wartoœci 73,2 mln zł. ujęte w pozycji inne aktywa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL