Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Skreślenie z listy aplikantów adwokacich za niezdanie kolokwium rocznego

123RF
O nieprzydatnoœci do zawodu adwokata może œwiadczyć niezdanie rocznego kolokwium na aplikacji.

Aplikantka adwokacka Anita K. (dane zmienione) nie zdała rocznego oraz poprawkowego kolokwium na pierwszym roku i została skreœlona z listy aplikantów.

Tłumaczyła, że przygotowywała się do obrony pracy doktorskiej i wzięła na siebie zbyt wiele obowišzków. Nie złożyła jednak wniosku o wyrażenie zgody na powtarzanie roku szkoleniowego.

Skreœlajšc Anitę K. z listy aplikantów, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku stwierdziła jej nieprzydatnoœć do wykonywania zawodu adwokata. Obowišzkowe kolokwia roczne pozwalajš najpełniej zbadać postęp w kształceniu aplikanta adwokackiego. Sš one formš weryfikacji, której aplikantka nie sprostała.

Anita K. wystšpiła do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o uchylenie uchwały ORA i przywrócenie na listę drugiego roku aplikacji. Zarzuciła, że klauzula generalna „nieprzydatnoœci do zawodu", wymieniona w ustawie – Prawo adwokaturze jest nieokreœlona i blankietowa. Można się zgodzić, że dopuszczalne jest przeprowadzenie kolokwium dla sprawdzenia znajomoœci poszczególnych dziedzin prawa. Trudno jednak podzielić poglšd, że korporacja może na podstawie wewnętrznego regulaminu wprowadzić sankcję skreœlenia z listy aplikantów za niezaliczenie kolokwium.

Prezydium NRA utrzymało w mocy uchwałę ORA. Powołało się na uchwalony przez NRA regulamin odbywania aplikacji adwokackiej, w którym sprecyzowano m.in. pojęcie „nieprzydatnoœci do wykonywania zawodu adwokata". Jak również na przesłanki skreœlenia z listy aplikantów adwokackich. Takš samodzielnš przesłankš jest niezdanie kolokwium rocznego.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie Anita K. zarzuciła, że wprawdzie w myœl przepisów ustawy – Prawo o adwokaturze ORA może skreœlić aplikanta, jeżeli w cišgu pierwszych dwóch lat aplikacji stwierdzi jego nieprzydatnoœć do zawodu. Ale jest to przepis niedookreœlony, blankietowy, odsyłajšcy do innych aktów normatywnych. Organy samorzšdu adwokackiego sprecyzowały go w regulaminie odbywania aplikacji. Regulamin, będšcy aktem prawa wewnętrznego, nie może jednak być podstawš prawnš skreœlenia z listy aplikantów z powodu niezdania kolokwium rocznego – argumentowała skarżšca.

W sprawie, ważnej dla kandydatów do zawodu adwokata, sšdy administracyjne wypowiedziały się trzykrotnie. Poza WSA orzekał jeszcze dwukrotnie Naczelny Sšd Administracyjny. W pierwszym przypadku oddalił skargę kasacyjnš Anity K. od wyroku WSA. W sprawie rozpoznawanej ostatnio stwierdził brak ustawowych przesłanek wznowienia postępowania. W ocenie WSA i NSA organy samorzšdu adwokackiego mogš, na podstawie delegacji ustawowej, okreœlić w regulaminie, jak rozumieć pojęcie „nieprzydatnoœci do zawodu adwokata". Aplikanci adwokaccy, jako członkowie adwokatury, podlegajš jej wewnętrznym regulacjom. Niezdanie rocznego kolokwium nie stwarza wprawdzie obligatoryjnej przesłanki skreœlenia z listy aplikantów, ale dwukrotna negatywna ocena rocznego kolokwium może być uznana za okolicznoœć przesšdzajšcš o skreœleniu z listy aplikantów.

sygnatura akt: II GSK 882/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL