Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Testy na aplikacje prawnicze: prawa konsumenta do powtórki

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Egzamin wstępny na aplikacje odbędzie się w 21 miastach w Polsce. Przystšpi do niego 7,5 tys osób.

Egzamin wstępny na aplikacje: adwokackš i radcowskš oraz notarialnš 2017 zbliża się wielkimi krokami. Zaplanowano go na 30 wrzeœnia o godz. 11. Kandydaci na aplikantów będš rozwišzywali testy jednokrotnego wyboru, liczšce po 150 pytań. Pozytywny wynik otrzymajš ci, którzy odpowiedzš poprawnie na minimum 100 pytań. Od dwóch miesięcy wraz z Wydawnictwem C.H. Beck pomagamy przygotować się do testu. Dziœ powtórka z praw konsumenta i przykładowe testy.

Powtórka z praw konsumenta

- umowa zawarta na odległoœć – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległoœć, czyli bez jednoczesnej fizycznej obecnoœci stron, a za to z wyłšcznym wykorzystaniem œrodków porozumiewania się na odległoœć do chwili zawarcia umowy włšcznie;

- umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – m.in. umowa z konsumentem zawarta:

1) przy jednoczesnej fizycznej obecnoœci stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

2) za pomocš œrodków porozumiewania się na odległoœć bezpoœrednio po tym, jak nawišzano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecnoœci stron,

3) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem bšdŸ skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

- spełnienie œwiadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowišzań. A poza tym brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione œwiadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy;

- konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie, natomiast postanowienia umów mniej korzystne dla niego niż te okreœlone w ustawie sš nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy;

- jeœli przepisy odrębne nie stanowiš inaczej, przedsiębiorca jest obowišzany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od jej otrzymania. Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie, uważa się, że jš uznał;

- gdy informacje te nie wynikajš już z okolicznoœci, to najpóŸniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zwišzania się umowš przedsiębiorca ma obowišzek poinformować go m.in. o:

1) głównych cechach œwiadczenia,

2) swoich danych identyfikujšcych, np. o firmie,

3) łšcznej cenie bšdŸ wynagrodzeniu za œwiadczenie wraz z podatkami,

4) sposobie i terminie spełnienia œwiadczenia przez przedsiębiorcę,

5) odpowiedzialnoœci przedsiębiorcy za jakoœć œwiadczenia,

6) czasie trwania umowy albo, gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, o sposobie jej wypowiedzenia;

- ww. przepisu nie stosuje się jednak do drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu;

- informacje wymienione w szczególnoœci w punktach od 1 do 6 powyżej stanowiš integralnš częœć umowy zawieranej na odległoœć albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogš być zmienione jedynie za wyraŸnym porozumieniem stron;

- przedsiębiorca zobowišzany jest wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze albo, za zgodš konsumenta, na innym trwałym noœniku;

- przedsiębiorca zapewnia również, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraŸnie potwierdził, że wie o tym, iż zamówienie pocišga za sobš obowišzek zapłaty, gdyż w razie niespełnienia tego wymagania umowa nie zostaje zawarta;

- gdy przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowišzek potwierdzić jej treœć na papierze albo innym trwałym noœniku. Natomiast oœwiadczenie konsumenta o zawarciu takiej umowy jest skuteczne, jeœli zostało utrwalone w wyżej wymieniony sposób po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy;

- jeœli przedsiębiorca nie spełnił obowišzków informacyjnych dotyczšcych opłat dodatkowych, np. zwišzanych z transportem lub kosztów zwrotu rzeczy w razie odstšpienia od umowy, konsument nie ponosi tych opłat i kosztów;

- konsument, który zawarł umowę na odległoœć lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstšpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjštkiem m.in. dodatkowych kosztów zwišzanych z wyborem przez konsumenta innego sposobu dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę;

-bieg terminu odstšpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będšc zobowišzanym do przeniesienia jej własnoœci – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta albo wskazanš przez niego osobę trzeciš innš niż przewoŸnik,

2) w przypadku umowy obejmujšcej wiele rzeczy, które sš dostarczane osobno, partiami bšdŸ w częœciach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii, częœci,

3) w razie umowy polegajšcej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

4) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;

- jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstšpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14-dniowego. Natomiast w przypadku, gdy konsument został w ww. czasie poinformowany o prawie odstšpienia od umowy, termin odstšpienia od niej upływa po 14 dniach od udzielenia mu tej informacji;

-konsument może odstšpić od umowy, składajšc przedsiębiorcy oœwiadczenie o odstšpieniu od niej;

- w razie odstšpienia od umowy zawartej na odległoœć albo poza lokalem przedsiębiorstwa umowę takš uważa się za niezawartš. Natomiast jeœli konsument złożył oœwiadczenie o odstšpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjšł jego ofertę, to oferta przestaje wišzać;

- w chwili odstšpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległoœć lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasajš powišzane z niš umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeœli na ich podstawie œwiadczenie jest spełniane albo przez przedsiębiorcę, albo osobę trzeciš na podstawie porozumienia z tym przedsiębiorcš;

- prawo odstšpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bšdŸ na odległoœć nie przysługuje konsumentowi w szczególnoœci w stosunku do umowy, w której:

1) cena albo wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, niekontrolowanych przez przedsiębiorcę i mogšcych wystšpić przed upływem terminu do odstšpienia od niej,

2) przedmiotem œwiadczenia jest rzecz ulegajšca szybkiemu zepsuciu lub majšca krótki termin przydatnoœci do użycia,

3) przedmiotem œwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po jego otwarciu nie można zwrócić z uwagi na ochronę zdrowia albo ze względów higienicznych, pod warunkiem, że po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte,

4) przedmiotem œwiadczenia sš nagrania dŸwiękowe, wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, gdy po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte, a także

5) przedmiotem jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjštkiem umowy o prenumeratę,

6) sposobem zawarcia była aukcja publiczna;

- przede wszystkim konsument, który zawarł na odległoœć umowę o usługi finansowe, może od niej odstšpić bez podania przyczyn, składajšc oœwiadczenie na piœmie, w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oœwiadczenie zostało wysłane. Natomiast w przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym konsument może od niej odstšpić, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu tej umowy;

- prawo odstšpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w razie umów:

1) całkowicie wykonanych na żšdanie konsumenta przed upływem ww. terminów,

2) dotyczšcych m.in. instrumentów rynku pieniężnego czy też zbywalnych papierów wartoœciowych,

3) ubezpieczenia odnoszšcych się do podróży i bagażu, jeœli zostały zawarte na krócej niż 30 dni;

- gdy czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może jš wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, chyba że strony zastrzegły krótszy termin.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z ustawš o prawach konsumenta umowa zawarta na odległoœć to umowa:

a) zawarta z konsumentem bez jednoczesnej fizycznej obecnoœci stron, z wyłšcznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby œrodków porozumiewania się na odległoœć do chwili zawarcia umowy włšcznie,

b) zawarta z konsumentem w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocš œrodków porozumiewania się na odległoœć bezpoœrednio po tym, jak nawišzano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecnoœci stron,

c) zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległoœć, bez jednoczesnej fizycznej obecnoœci stron, z wyłšcznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby œrodków porozumiewania się na odległoœć do chwili zawarcia umowy włšcznie.

OdpowiedŸ:

c, art. 2

Umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocš œrodków porozumiewania się na odległoœć bezpoœrednio po tym, jak nawišzano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecnoœci stron to, zgodnie z ustawš o prawach konsumenta, umowa zawarta:

a) na odległoœć,

b) poza lokalem przedsiębiorstwa,

c) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległoœć.

OdpowiedŸ:

b, art. 2

Umowa zawarta podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami, to, zgodnie z ustawš o prawach konsumenta, umowa zawarta:

a) na odległoœć,

b) poza lokalem przedsiębiorstwa,

c) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległoœć.

OdpowiedŸ:

b, art. 2

Wskaż prawidłowo miejsce, które, zgodnie z ustawš o prawach konsumenta, nie może być uznane za lokal przedsiębiorstwa:

a) miejsce prowadzenia działalnoœci będšce częœciš nieruchomoœci, w którym przedsiębiorca prowadzi działalnoœć na stałe,

b) miejsce prowadzenia działalnoœci będšce rzeczš ruchomš, w którym przedsiębiorca prowadzi działalnoœć zwyczajowo albo na stałe,

c) miejsce prowadzenia działalnoœci będšce nieruchomoœciš, w którym przedsiębiorca prowadzi działalnoœć.

OdpowiedŸ:

c, art. 2

Przepisy ustawy o ochronie praw konsumenta:

a) nie sš stosowane do umów dotyczšcych gier hazardowych,

b) sš stosowane do umów zawieranych za pomocš automatów sprzedajšcych lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży,

c) sš stosowane do umów dotyczšcych usług zdrowotnych œwiadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łšcznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy sš one oferowane za poœrednictwem placówek opieki zdrowotnej.

OdpowiedŸ:

a, art. 3 ust. 1

Przepisy ustawy o ochronie prawa konsumenta:

a) sš stosowane do umów zawieranych z dostawcš usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocš aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połšczenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta,

b) nie sš stosowane do umów o imprezę turystycznš, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196),

c) sš stosowane do umów o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370).

OdpowiedŸ:

b, art. 3 ust. 1

Przepisy ustawy o ochronie prawa konsumenta:

a) sš stosowane do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym,

b) nie sš stosowane do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłoœciowym w zwišzku z likwidacjš masy upadłoœci,

c) sš stosowane do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłoœciowym w zwišzku z likwidacjš masy upadłoœci.

OdpowiedŸ:

b, art. 3 ust. 2

Spełnienie œwiadczenia niezamówionego przez konsumenta, o którym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2014 r. poz. 827), następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowišzań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione œwiadczenie:

a) nie stanowi zgody na zawarcie umowy,

b) stanowi zgodę na zawarcie umowy,

c) w pewnych okolicznoœciach może stanowić zgodę na zawarcie umowy.

OdpowiedŸ:

a, art. 5 ust. 1 i 2

Zrzeczenie się przez konsumenta praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta jest:

a) niemożliwe,

b) możliwe, bez ograniczeń,

c) możliwe, ale tylko w odniesieniu do praw dotyczšcych odstšpienia od umowy.

OdpowiedŸ:

a, art. 7

NajpóŸniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zwišzania się umowš przedsiębiorca ma obowišzek uzyskać wyraŸnš zgodę konsumenta na każdš dodatkowš płatnoœć wykraczajšcš poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowišzki umowne przedsiębiorcy. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie otrzymał wyraŸnej zgody konsumenta, lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyœlnych opcji, które konsument musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatnoœci, konsument:

a) ma prawo do zwrotu uiszczonej płatnoœci dodatkowej,

b) ma prawo do zwrotu tylko połowy wartoœci uiszczonej płatnoœci dodatkowej,

c) nie ma prawa do zwrotu uiszczonej płatnoœci dodatkowej.

OdpowiedŸ:

a, art. 10 ust. 1 i 2

Na stronach internetowych służšcych do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się, w sposób wyraŸny, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczšcych dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatnoœci. Wskazanie to może nastšpić:

a) w dowolnym miejscu na stronie,

b) najpóŸniej na poczštku składania zamówienia,

c) najpóŸniej na końcu składania zamówienia.

OdpowiedŸ:

b, art. 18

Co do zasady konsument, który zawarł umowę na odległoœć lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstšpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie:

a) 14 dni,

b) 21 dni,

c) 30 dni.

OdpowiedŸ:

a, art. 27

Bieg terminu do odstšpienia od umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będšc zobowišzany do przeniesienia jej własnoœci – rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazanš przez niego osobę trzeciš innš niż przewoŸnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które sš dostarczane osobno, partiami lub w częœciach – od objęcia w posiadanie:

a) ostatniej rzeczy, partii lub częœci,

b) pierwszej rzeczy, partii lub częœci,

c) rzeczy, partii lub częœci, która została wskazana w umowie; w przypadku braku umownych rozwišzań tej kwestii bieg terminu odstšpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy, partii lub częœci.

OdpowiedŸ:

a, art. 28

Bieg terminu do odstšpienia od umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony rozpoczyna się od:

a) objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

b) objęcia w posiadanie ostatniej z rzeczy,

c) zawarcia umowy.

OdpowiedŸ:

a, art. 28

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstšpienia od umowy, prawo to:

a) wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie oœwiadczenia woli o odstšpieniu od umowy,

b) wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie oœwiadczenia woli o odstšpieniu od umowy,

c) nie wygasa.

OdpowiedŸ:

a, art. 29 ust. 1

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstšpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie terminu okreœlonego w ustawie. Jeœli jednak konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstšpienia od umowy przed upływem tego terminu, termin do odstšpienia od umowy upływa po:

a) 7 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie,

b) 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie,

c) 30 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

OdpowiedŸ:

b, art. 29 ust. 1 i 2

Konsument może odstšpić od umowy, składajšc przedsiębiorcy oœwiadczenie o odstšpieniu od umowy. W celu zachowania terminu:

a) wystarczy wysłanie oœwiadczenia przed jego upływem,

b) niezbędne jest dostarczenie oœwiadczenia przedsiębiorcy przed jego upływem,

c) niezbędne jest potwierdzenie przez przedsiębiorcę otrzymania oœwiadczenia o odstšpieniu od umowy przed upływem terminu.

OdpowiedŸ:

a, art. 30 ust. 2

Z czego najlepiej się uczyć

- M. Stepaniuk, Aplikacja radcowska. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja adwokacka. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja komornicza. Pytania, odpowiedzi tabele; Aplikacja notarialna. Pytania, odpowiedzi tabele,

- A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Akty normatywne w pigułce,

- R. Bulejak, A. Heliosz, Aplikacja od ogółu do szczegółu. Ustawy dodatkowe – Aplikacja komornicza i notarialna,

- K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom 1–4, Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i notarialna. Tom 1 i 2.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL