Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Aplikacje/egzaminy

Prof. Maciej Gutowski: zajęcia na aplikacji będš nagrywane na przyszłość

Maciej Gutowski
materiały prasowe
prof. Maciej Gutowski Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

Rz: Naczelnej Radzie Adwokackiej udało się na ostatnim posiedzeniu przyjšć uchwałę w sprawie modelowych zmian w aplikacji. Teraz pozostało wdrażanie jej w życie.

Maciej Gutowski: Nie powiedziałbym, że Radzie się udało. Uchwała przyjęta została entuzjastycznie: tylko przy trzech głosach wstrzymujšcych się. Bez głosów przeciwnych.

Nie oznacza to jednak, że wczeœniej nie było perturbacji.

Zazwyczaj pomysły zmierzajšce do sporych zmian wywołujš emocje i budzš pewnš nieufnoœć. Ta nieufnoœć w dużej mierze wynikała z dosyć nagłego ogłoszenia projektu. Adwokatura to œrodowisko, które ma pewnš inercję. Cieszę się jednak, że po zastanowieniu, wprowadzeniu zmian, korekt, projekt przeszedł jako niekontrowersyjny.

Można przypuszczać, że szkolenie aplikantów adwokackich będzie przebiegać bardziej profesjonalnie?

Na pewno skonstruowano model, który ma zapewnić jak najbardziej profesjonalne szkolenie. Może on pomóc podnieœć poziom merytoryczny i wyostrzyć zawodowy charakter szkolenia. Ważnym krokiem jest jednak wdrożenie uchwały. Na uchwale nie kończy się temat aplikacji.

Nagrywanie zajęć wprowadzi roszady wœród wykładowców?

Nie chciałbym tak tego obowišzku postrzegać. Nagrywanie po pierwsze daje bardzo automobilizujšcy efekt. Widziałem go po sobie. Człowiek, który wie, że jego wykład jest nagrywany, ma tendencję do bardziej precyzyjnego wypowiadania się, lepiej też się przygotowuje do zajęć, a podczas nich koncentruje się na zagadnieniu, które przedstawia, nie ucieka w dygresje, opowiastki. Po drugie nagrywanie pozwoli zebrać potężny materiał, którego będzie można – w razie potrzeby – użyć powtórnie oraz wykorzystać do ujednolicenia materiału dydaktycznego. Po trzecie wreszcie, gdyby pojawiły się zarzuty pod adresem wykładowcy, można szybko zweryfikować ich prawdziwoœć.

Wspomniał pan o kosztach. Że nagrywanie pozwoli obniżyć wynagrodzenia wykładowców. Tymczasem w uchwale nie ma słowa o tym, ile zarabia się na kształceniu aplikantów. Dlaczego?

Dlatego że ustalanie wysokoœci wynagrodzenia należy do kompetencji izb. Niemniej w œwietle uchwały nie jest to kompetencja dowolna. W uchwale znajdujš się bowiem czynniki wpływajšce na wysokoœć wynagrodzeń. Wiadome też jest, że suma, jakš dana izba dysponuje na kształcenie, wynika z pomnożenia liczby aplikantów przez kwotę, którš płacš za naukę. To żadna wyższa matematyka, lecz proste rachunki.

Które usprawiedliwiajš doœć dużš dysproporcję w zarobkach wykładowców, jeœli chodzi o poszczególne izby? Nie powinno być jakichœ widełek?

Stawka godzinowa zależy od miejsca kształcenia, bo inne sš stawki i zarobki w Koszalinie, a inne w Poznaniu czy w Warszawie. Założenia przyjęte w uchwale wymuszajš jednak pewne widełki. Jeœli według programu na każdym roku jest ok. 150 godz. obowišzkowych, a opłata roczna za aplikację to ok. 5000 zł, to przy stawce 250 zł za godzinę potrzeba opłat od oœmiu aplikantów. Dodajšc szkolenia integracyjne, szkolenie w sšdach i prokuraturze, materiały szkoleniowe (e-dziennik, Palestra, Legalis), koszty kolokwiów, sprawdzianów, sal wykładowych, konkursów, mamy drugie tyle. A sš jeszcze koszty pracowników zajmujšcych się aplikacjš, samorzšdu aplikantów, informatyczne. Jeœli majš być dwudziestokilkuosobowe grupy, to zbyt wysokiej stawki nie umieœcimy w budżecie, nawet gdy zajęcia sš czasem łšczone. Pokazanie tej relacji to zadanie dla komisji kształcenia przy NRA.

A co z wykładowcami? Komisja kształcenia na mocy uchwały może wnioskować o wykreœlenie osób, które Ÿle kształcš. Na nauczaniu aplikantów zarabiajš jednak także członkowie naczelnych władz adwokatury. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej również. Co pan na to?

Dla mnie jedynym kryterium, jakie powinno być brane pod uwagę przy doborze wykładowców, sš kompetencje. Z tego, co wiem, prezes Trela został wykładowcš na wiele lat przed wybraniem go na stanowisko prezesa i spełniał kryteria kompetencyjne. Wydaje mi się, że już nie prowadzi zajęć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL